HBO-bachelor Toegepaste Psychologie - specialisatie GGZ Kinderen en jeugd

Bachelor of Applied Psychology

 • Thuis studeren

  36 x € 159,00

 • Klassikaal studeren

  36 x € 259,00

 • Studielast i

  240 EC's

 • Type

  HBO-bachelor

 • Diploma

  HBO-bachelorgetuigschrift

 • Erkenningen

  NVAO, ministerie van OCW, ITK

Nu iPad mini-actie

Bij alle volledige master-, HBO-bacheloropleidingen en Associate degrees.

Lees meer

Bij inschrijving voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree ontvang je nu voor slechts € 49,- een iPad mini t.w.v. € 299,-. De iPad mini is een ideale tablet voor studie, werk en thuis, waar je nog lang plezier van hebt!

Meer over deze actie

In het kort

Niets is verrassender dan een kind. Soms is het een mysterie wat er in het hoofd van een kind omgaat. Het is daarom belangrijk een kind te begrijpen. Vooral wanneer zich gedrags- of ontwikkelingsproblemen voordoen. Ben je geïnteresseerd in (de psychologische ontwikkeling van) kinderen en jongeren en wil je hen helpen of begeleiden bij het oplossen en overwinnen van problemen? Kies dan voor de erkende HBO-bacheloropleiding Toegepaste psychologie met als specialisatie GGZ Kinderen en jeugd. Na afronding kun je bijvoorbeeld aan de slag bij een GGZ-instelling of in de jeugdzorg, pleegzorg of jeugdreclassering.

Deze NVAO-geaccrediteerde psychologie-opleiding is van hoge kwaliteit en bereidt perfect voor op een veelzijdige functie in het psychologisch werkveld.

 • Inclusief alle benodigde vakliteratuur.
 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Altijd examen doen waar en wanneer je wilt.
 • Naar keuze thuis of klassikaal te volgen.
 • Gratis toegang tot Legal Intelligence.
 • Specialiseer je in kinderpsychologie.
NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Doelgroep en beroep

De HBO-opleiding Toegepaste psychologie met als specialisatie GGZ Kinderen en jeugd, is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in (de ontwikkeling van) kinderen van baby tot jongvolwassene en de problemen die hierbij op kunnen treden. Na het afronden van deze opleiding kun je terecht in diverse functies. Over het algemeen werk je in een multidisciplinaire setting en altijd onder verantwoordelijkheid van een academisch geschoolde psycholoog of pedagoog.

Doelgroep
Ontdek de arbeidsmarkt

Met deze opleiding wordt een waardevol bachelordiploma behaald waarmee je aantoont inzetbaar te zijn op HBO-niveau. Het beroep van HBO-psycholoog wordt steeds bekender in Nederland. Een HBO-psycholoog biedt hulp en ondersteuning bij (het omgaan met en overwinnen van) problemen. De taken liggen op het gebied van psychodiagnostiek (het stellen van een diagnose) en psychologische hulpverlening. Ook preventieactiviteiten kunnen tot de taken behoren.

Een HBO-psycholoog met als specialisatie GGZ Kinderen en jeugd kan terecht bij tal van organisaties en instellingen. Bijvoorbeeld als medewerker bij een GGZ-instelling, een jeugdpsychiatrische kliniek, een gezinsvervangend tehuis, pleegzorg, de jeugdreclassering of de Raad voor de Kinderbescherming.

Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP)

Studenten en afgestudeerden van de opleiding HBO Toegepaste psychologie kunnen lid worden van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie. Deze beroepsvereniging verbindt HBO- en WO-psychologen in Nederland en behartigt hun belangen. De NBTP maakt afspraken met diverse bedrijven en instellingen en organiseert interessante bijeenkomsten. Als lid profiteer je onder meer van 25% korting op diverse tijdschriften. Verder ontvang je gratis een nieuwsbrief en online vakblad. Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie en de voordelen van een lidmaatschap op www.nbtp.nl.

Inhoud van de opleiding

De psychologische ontwikkeling van baby tot jongvolwassene is een uitermate boeiend proces. Hoe wordt iemand gevormd? Welke factoren zijn van invloed? Welke invloed heeft de omgeving? Welke problemen kunnen er ontstaan? Deze opleiding legt een stevige basis op het gebied van psychologie en psychologische processen en behandelt diverse ontwikkelingsaspecten van kinderen en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Zo is bijvoorbeeld aandacht voor hechting, pedagogiek, neuropsychologie en ontwikkelingsstoornissen. Je leert zicht te krijgen op de psychologische achtergronden van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren en ontwikkelt vaardigheden om hen bij hun ontwikkeling te begeleiden.

De opleiding HBO Toegepaste psychologie is net zo divers en interessant als de mens zelf. In het studieprogramma komen diverse deelgebieden van de psychologie aan bod. Daarbij is ruim aandacht voor theoretische kennis over psychologische processen en problemen die daarbij kunnen optreden. Ook leer je over het diagnostisch proces en de daarbij benodigde hulpmiddelen en technieken. De theorie wordt in de opleiding meteen vertaald naar de praktijk. Vanaf de start van de hoofdfase kan volg je de specialisatie GGZ Kinderen en jeugd. Met deze keuze geef je direct richting aan je carrière.

Inhoud
Een zeer praktijkgerichte opleiding

Werken met mensen leer je het beste in de praktijk. De bacheloropleiding HBO Toegepaste Psychologie van LOI Hogeschool is daarom een praktijkgerichte opleiding.

Er is veel aandacht voor de benodigde vaardigheden, zoals diagnosticeren, communiceren, adviseren, voorlichten, trainen, coachen en onderzoeken. Ook de vertaling van theorie naar praktijk komt ruimschoots aan bod. Aan elke module zijn (praktijk)opdrachten gekoppeld. De integrale opdracht in de hoofdfase is gericht op het doorlopen van een geheel traject van een cliënt, vanaf de intake tot de afsluiting.

Gratis trainingsdagen

Wie kiest voor deze opleiding als thuisstudie, volgt tijdens het propedeusejaar zes contactdagen. Tijdens deze dagen wordt intensief gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden. Bovendien zijn deze dagen een prima gelegenheid om medestudenten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bij de klassikale opleiding zijn deze dagen onderdeel van de bijeenkomsten.

Inclusief vakliteratuur t.w.v. € 500,-

Bij deze HBO-bacheloropleiding heb je naast je lesmateriaal veel extra vakliteratuur nodig. Bij LOI Hogeschool wordt deze vakliteratuur t.w.v. ongeveer € 500,- gratis meegeleverd!

Studieprogramma

De opleiding bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. Aan elke theoriemodule zijn (praktijk)opdrachten gekoppeld. In het studieprogramma staan alle modules vermeld en kun je de inhoud van de verschillende modules bekijken.

studieprogramma
Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module Studiepunten (EC's)
Inleiding digitaal portfolio 0
Inleiding in de psychologie 5
Effectief communiceren 5
Inleiding onderzoek doen 5
Gesprekstechnieken, observatie en rapportage 5
Ontwikkelingspsychologie 5
Persoonlijkheidsleer 5
Psychodiagnostiek 5
Algemene beroepsoriëntatie 5
Inleiding in de statistiek 5
Werkveldoriëntatie + lesdagensyclus (5 lesdagen, 1 toetsdag) 5
Praktijkintegratie-opdracht propedeuse 10
Totaal Propedeuse 60
Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module Studiepunten (EC's)

Algemeen

Sociale psychologie 5
Transculturele psychologie 5
Casemanagement 5
Groepsdynamica 5
Voortgezette statistiek 5
Praktijkintegratie-opdracht Generiek deel hoofdfase 5
Lesdag diagnostiek  

Uitstroomvariant GGZ-kinderen en jeugd

Psychopathologie kinderen en jeugd 15
Neuropsychologie 5
Pedagogiek (GGZ Kinderen en Jeugd) 10
Hechting 5
Diagnostiek kinderen en jeugd 10
Gespreksvoering en rapportage kinderen en jeugd 15
Praktijkintegratie-opdracht GGZ Kinderen en jeugd 10
Vrije keuze ruimte 30
Stage 30
Praktijktoetsing op de werkplek -
Afstudeeropdracht 20
Totaal Hoofdfase 180
Totaal HBO Toegepaste psychologie 240
Stage en werkplek

De praktijk vormt een belangrijk deel van de opleiding. In totaal loop je 840 uur stage tijdens de opleiding. Op de werkplek leer je werken in de praktijk en voer je praktijkopdrachten uit. Heb je al een baan binnen het psychologisch werkveld? Dan kun je je baan gebruiken als werkplek en daarmee werk en studie combineren. Omdat je veel praktijkspecifieke opdrachten binnen de praktijk uit moet voeren, is het van essentieel belang, een praktijkplek te hebben.

Halverwege de hoofdfase en aan het einde van de hoofdfase brengt de stagedocent een bezoek aan je werkplek om een assessment af te nemen. Dit assessment bestaat uit een proeve van bekwaamheid waarbij je kernvaardigheden uitvoert en hierbij wordt geobserveerd door de stagedocent. Ook wordt er een criteriumgericht interview gehouden over de reeds uitgevoerde praktijkopdrachten. Je wordt beoordeeld door de stagedocent. Tijdens het bezoek wordt bovendien de afgelopen praktijkperiode geëvalueerd en worden (bij het bezoek halverwege) afspraken gemaakt over de resterende praktijkperiode.

Wat is een geschikte werkplek

De werkplek is relevant indien voldaan is aan een aantal eisen:

Op de werkplek moet je vaardigheden op het gebied van diagnostiek en begeleiding op kunnen doen die zijn gerelateerd aan de gekozen specialisatie. Enkele voorbeelden van deze vaardigheden zijn: interview afnemen, gesprekken voeren met patiënten of cliënten, tests afnemen, observeren en het opstellen van hulpverleningsplannen.

De werkplek kan bijvoorbeeld zijn: een overheidsinstelling, een door de overheid gefinancierde of gesubsidieerde instelling, een particuliere instelling, een bedrijf of een zelfstandig gevestigde psycholoog of (ortho)pedagoog.

Op de werkplek moet je begeleid worden door een NIP-psycholoog, een GZ-psycholoog en/of NVO-pedagoog. Deze personen dienen aan de volgende eisen te voldoen. Een psycholoog dient lid te zijn van het NIP of GZ-psycholoog te zijn, een basisaantekening diagnostiek te hebben en ten minste twee jaar ervaring met diagnostiek voor het desbetreffende werkveld. Een (ortho)pedagoog of onderwijskundige moet lid zijn van de NVO, een algemene registratie hebben en een diagnostische registratie of ten minste twee jaar ervaring met diagnostiek voor het desbetreffende werkveld.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 49,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Hierin plaats je bijvoorbeeld het resultaat van de stageopdrachten. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

"Ik heb al een hoop ervaring, maar dat HBO-bachelordiploma geeft net dat beetje extra"
Ellenni Koot-Georgiadis

Student HBO Toegepaste psychologie

Lees het interview
"Ik heb al een hoop ervaring, maar dat HBO-bachelordiploma geeft net dat beetje extra"
Ellenni Koot-Georgiadis

Student HBO Toegepaste psychologie

Lees het interview
Diploma

Na het afronden van deze bacheloropleiding heb je het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Toegepaste psychologie op zak. Met het bachelorgetuigschrift op zak mag je de titel Bachelor of Applied Psychology voeren.

De opleiding HBO-bachelor Toegepaste psychologie is NVAO-geaccrediteerd. Een garantie voor kwaliteit en (h)erkenning van het diploma in binnen- én buitenland. Het diploma heeft dan ook een hoge waarde op de arbeidsmarkt.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34507.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.


Klassikaal studeren
Thuis studeren

Vaste structuur van bijeenkomsten

In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Kies voor thuis of klassikaal studeren
Klassikaal studeren bij de LOI: eigentijds flexibel en efficiënt

De klassikale opleidingen van de LOI staat garant voor een efficiënte manier van studeren, zijn doelgericht van opzet, bieden veel structuur en toch voldoende flexibiliteit om de opleiding te combineren met een baan en druk privéleven.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen en geeft snel antwoord.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen wordt in kleine groepen gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van leerstof, maar discussie met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je daarbij uit het beste uit jezelf te halen. En biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Voordeel
Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

Toelatingsmogelijkheden

Wie niet over een HAVO-, VWO- of MBO4-diploma beschikt, kan toch worden toegelaten op grond van het 21+-examen of het toelatingsprogramma. 

21+ toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Toelatingsprogramma

Naast het afleggen van een 21+ toelatingsexamen is het ook mogelijk om tot deze bacheloropleiding te worden toegelaten op grond van een diploma HBO Diagnostiek in de psychologie van LOI Hogeschool. Dit korte HBO-programma geldt in dat geval als toelatingsprogramma. Bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding ontvang je bovendien vrijstelling voor de gelijknamige module.

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. Dit geldt bij een thuisstudie voor de volledige opleiding, bij een klassikale opleiding voor de afstudeerfase.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding is een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 36 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts drie jaar collegegeld en kunt daarna nog drie jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommisie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

In geval van een verzoek tot vrijstelling van (delen van) de praktische opleiding dien je een bewijs mee te zenden waaruit blijkt dat de opgegeven ervaring feitelijk is opgedaan (werkgeversverklaring). Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 6 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale lesgeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Voor de HBO-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie wordt een aantal standaard vrijstellingen verleend.

Op basis van de opleiding basiskennis Psychologisch Pedagogisch Assistent (PPA I) van de LOI wordt vrijstelling verleend voor de theoriegedeeltes van de volgende vakken uit de propedeuse:

 • Inleiding in de psychologie (5 EC)
 • Persoonlijkheidsleer (5 EC)
 • Gesprekstechnieken, observatie en rapportage (5 EC)
 • Psychodiagnostiek (5 EC)
 • Ontwikkelingspsychologie (5 EC)

Op basis van de opleiding Psychologisch Pedagogisch Assistent (PPA II) van de LOI wordt vrijstelling verleend voor de contactdagen van de propedeuse met uitzondering van de toetsdag.

Collegegeld
Betaal geen literatuurkosten

Een opleiding bij LOI Hogeschool is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén collegegeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten en dossiervorming. Alle verplichte vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Geen verborgen kosten dus! Bovendien betaal je slechts drie jaar collegegeld en mag je daarna nog drie jaar gratis studeren. Je behoudt in die periode gewoon recht op online begeleiding en toegang tot alle online studiefaciliteiten.

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle verplichte vakliteratuur
 • Studiemateriaal
 • Begeleiding door ervaren docenten
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Drie jaar gratis uitloop, zonder extra kosten
Collegegeld thuisstudie : 36 x € 159,-
Collegegeld klassikaal : 36 x € 259,-
Studiekosten fiscaal aftrekbaar

De kosten voor je opleiding zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting wanneer de opleiding is gericht op je (toekomstige) beroep. Zo vallen de netto studiekosten aanzienlijk lager uit! Kijk voor de exacte voorwaarden op www.belastingdienst.nl.

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren.
 • Persoonlijke en directe begeleiding.

Meer weten over de mogelijkheden? Bel (071) 54 51 234. of neem contact op.

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2016

Eerste bijeenkomst:

Medio maart 2016

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

16 per jaar

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

32 per jaar

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Gratis studiegids

Vraag nu een studiegids naar keuze aan. In de gids staan alle opleidingen in het gekozen interessegebied en vind je alle informatie om een goede keuze te maken. Je ontvangt de gids binnen enkele dagen thuis.

Vraag nu een gids aan

Studiegidsen
Inschrijven

Meld je aan via de onderstaande button en je wordt vrijblijvend op de hoogte gehouden van de startdatum.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.