Toon 0 resultaten

Voorwaarden thuisstudies
Voorwaarden Klassikaal
Opleiding herroepen

 

Algemene voorwaarden thuisstudies

1 (4220)

Hieronder staan de inschrijfvoorwaarden voor de thuis te volgen opleidingen van de LOI. Voor klassikale opleidingen en opleidingen die in samenwerking met derden worden aangeboden gelden afwijkende inschrijfvoorwaarden.

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door de LOI bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en de LOI. Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding. Aanvangsdatum: De datum waarop de studie gestart is. Studieduur: Is de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie. Serviceduur: Periode waarin klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de online leeromgeving. Verlengde serviceduur: Periode waarmee de serviceduur verlengd is. Datum einde opleiding: Datum waarop de serviceduur is afgelopen. Opleidingsinformatie: Informatie over de opleiding zoals gepubliceerd op www.loi.nl en/of vermeld in de studiegidsen. Klant: Particulier of bedrijf die bij de LOI een of meerdere opleidingen afneemt. LOI: Leidse Onderwijsinstellingen: B.V. of LOI Zakelijk B.V., afhankelijk van het op de kosten van de Opleiding toepasselijke BTW-regime zoals bedoeld in Artikel 5, lid 4. Student: natuurlijk persoon die opleiding volgt. Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) een opleiding. Opleiding: een door LOI verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Artikel 2 – Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. wanneer de Opleiding start;
  2. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  3. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  4. de wijze van betaling
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en LOI nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van LOI. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die LOI met de Klant sluit.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  1. de identiteit en het adres van LOI, inclusief het bezoekadres;
  2. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig Artikel 7.

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de opleiding gaat de Klant met de LOI een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
 3. Bij HBO-bachelor- en Associate degree-opleidingen geldt deze overeenkomst als het eerste deel van de Onderwijsovereenkomst (OOK). Het tweede deel van de onderwijsovereenkomst (over studieplanning) wordt tijdens de studie met de coach afgesloten.
 4. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant de LOI heeft bereikt en de LOI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vind direct na inschrijving per e-mail plaats.
 5. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan de LOI voor de duur van de gehele opleiding en verwacht de LOI van de Klant dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan de LOI voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat de LOI een hoogwaardige opleiding door gekwalificeerde docenten biedt. De LOI zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 4 - Aanvullende gegevens

 1. Bij inschrijving voor een volledige, erkende MBO opleiding verplicht de Klant zich tot het leveren van een aantal wettelijk vereiste, aanvullende gegevens. Binnen 30 dagen levert Klant de volgende gegevens:
  1. Kopie van de door LOI goedgekeurde diploma(‘s);
  2. Persoonsgebonden nummer (PGN) dit kan zijn een BSN nummer of onderwijsnummer en
  3. Een getekende onderwijsovereenkomst.
   Na ontvangst van de gegevens genoemd onder punt a) en b) zal de onderwijsovereenkomst naar de Klant gestuurd worden. Deze moet binnen 30 dagen na de aanmelddatum ondertekend in het bezit zijn van de LOI.
 2. Als de onder punt 1 bedoelde gegevens niet tijdig en/of compleet zijn aangeleverd of niet aan de voor de betreffende opleiding geldende eisen voldoet, kan de student op enig moment niet (verder) studeren en niet deelnemen aan examens.

Artikel 5 – Prijs

 1. De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.
 2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit LOI Zakelijk B.V. een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website en/of studiegids.
 3. Alle door LOI genoemde bedragen zijn exclusief btw Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw en zal verzorgd worden door Leidse Onderwijsinstellingen B.V.
 4. Een niet-wettelijk erkende Opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief en zal verzorgd worden vanuit LOI Zakelijk B.V.

Artikel 6 - Betaling

 1. LOI is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. LOI stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan LOI bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.
 4. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de LOI voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door de LOI heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen Artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. LOI betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de Artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert de LOI de retourzending niet en is de klant verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door de LOI te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 8 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is de LOI gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere:
  1. De toegang tot de digitale leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.
  2. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.
 3. Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft de LOI geen verplichtingen meer richting de Klant.
  2. Als beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 12 van toepassing.
  3. De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 4. Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en de LOI is beëindigd.

Artikel 9 - Serviceduur

 1. De serviceduur bedraagt standaard twee keer de studieduur met een minimum van 12 maanden en een maximum van 72 maanden (6 jaar). Een opleiding van 4 maanden heeft dus een serviceduur van 12 maanden, een opleiding van 8 maanden een serviceduur van 16 maanden en een volledige HBO-bachelor een serviceduur van 72 maanden.
 2. Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin de Klant recht heeft op begeleiding, huiswerkcorrectie en examenmogelijkheden. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De LOI houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.
 3. Na het verstrijken van de serviceduur heeft de LOI tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de Klant.

Artikel 10 - Activering van modules

 1. MBO en HBO opleidingen bestaan uit modules. De digitale leeromgeving, leerstof, docentbegeleiding, examinering en alle overige studiefaciliteiten voor een module worden beschikbaar gesteld nadat deze is geactiveerd.
 2. Bij start van de serviceduur zijn twee modules geactiveerd.Overige modules dient de Klant zelf binnen de serviceduur te activeren in de digitale leeromgeving.
 3. Er kunnen maximaal 5 modules gelijktijdig geactiveerd zijn.
 4. De mogelijkheid om een module te activeren is afhankelijk van eventuele eisen van de Opleiding, zoals eisen ten aanzien van volgordelijkheid van modules en minimum eerder behaalde modules.
 5. Alle modules moeten geactiveerd en afgerond zijn binnen de voor de opleiding geldende serviceduur.

Artikel 11 – Examens

Indien aan de opleiding van de Klant examens en/of toetsen verbonden zijn, gelden daarvoor de volgende voorwaarden:

Opleidingen waarbij het examengeld in maandelijkse termijnen wordt voldaan
Bij deze opleidingen maken examens een integraal onderdeel uit van de opleiding. De kosten van deze examens zijn onlosmakelijk verbonden aan de kosten van de opleiding. Voor opleidingen van dit type geldt m.b.t. de examens het volgende:
 1. De hoogte van het examengeld staat op de website loi.nl vermeld.
 2. Klanten hebben het recht om aan examens deel te nemen indien:
  1. Klant zich tijdig heeft aangemeld voor deelname aan het examen
  2. Tijdig voldaan is aan de betalingsverplichting(en)
  3. Voldaan is aan eventuele toelatingseisen, welke vermeld staan in de Opleidingsinformatie en/of op LOI Campus van de desbetreffende opleiding
 3. Indien een examen niet gehaald wordt, kan de Klant zich opgeven voor een herkansing. Hiervoor wordt additioneel examengeld in rekening gebracht.
 4. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor examens. Informatie over het aanmelden en het aanmelden zelf staat op Campus, de digitale leeromgeving van de LOI.

Het niet deelnemen aan een of meerdere examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld.

Opleidingen waarbij de examens los worden geboekt
Voor de examens van deze opleidingen geldt het volgende:

 1. Om aan het examen te mogen deelnemen, dienen Klanten zich tijdig aan te melden en het verschuldigde examengeld te voldoen. De hoogte van het examengeld staat vermeld op loi.nl
 2. Voor een aantal examens gelden toelatingseisen. Deze staan vermeld in de opleidingsinformatie en/of op LOI Campus van de desbetreffende opleiding.
 3. Overige voorwaarden m.b.t. het afnemen van LOI examens zijn voor boeking te raadplegen op LOI Campus.

Opleidingen met examens die worden afgenomen door een andere exameninstantie
Hierbij geldt dat de Klant zelf verantwoordelijk is voor het boeken van deze examens. Voor informatie over (de voortgang) van een examen dient de klant zich tot de betreffende exameninstantie te wenden. LOI heeft geen invloed op in de uitslagbepaling.

Artikel 12 - Voortijdig beëindigen van de Opleiding

 1. Voor alle opleidingen van de LOI geldt dat de Klant zich verbindt voor de gehele studieduur van de opleiding.
 2. Tussentijdse opzegging van een opleiding is te allen tijde mogelijk met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  Hoger onderwijs opleidingen (bachelor, post-bachelor, master, masterclass, HBO-deelprogramma en Associate degree) en MBO opleidingen met een studieduur van meer dan 12 maanden
  1. Bij tussentijdse opzegging bent u geen les- en examengeld verschuldigd over studiejaren die volgen op het lopende studiejaar. Een studiejaar is telkens een periode van twaalf maanden, te beginnen vanaf de startdatum van de opleiding zoals vastgelegd in de bevestiging van de overeenkomst.
  2. Indien u de overeenkomst wilt opzeggen met ingang van het volgende studiejaar, dan dient u dit uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het lopende studiejaar (van twaalf maanden) aan te geven. Dit biedt LOI de mogelijkheid haar planning hierop aan te passen. Indien de opzegging korter dan twee maanden voor aanvang van een komend studiejaar bij LOI is ingediend, dan wordt dat studiejaar als lopend studiejaar aangemerkt.
  Hoger onderwijs opleidingen en MBO opleidingen met een studieduur van 12 maanden of minder
  1. Bij tussentijds opzeggen is de Klant 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  Overige opleidingen
  1. Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde lesgeld over drie maandtermijnen verschuldigd vanaf het moment van opzegging c.q. wordt deze niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen
  2. Bij cursussen/opleidingen met een studieduur van zes maanden of korter en/of cursussen/opleidingen die bestaan uit één leszending, of als al het lesmateriaal al verstuurd is, is het volledige lesgeld verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of de student wel of niet aan de lessen heeft deelgenomen.

 3. Voorts zijn bij voortijdige beëindiging de volgende zaken van toepassing:
  1. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Bij de vaststelling van de opzegdatum wordt de datum van het poststempel als verzenddatum aangehouden. In het geval van opzegging per e-mail geldt de datum van ontvangst van de e-mail
  2. De prijs van aangeschafte extra materialen, zoals hard- en software, zal bij opzegging voldaan moeten worden.
  3. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.
  4. Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat de Klant niet van de betalingsverplichting.
  5. Indien het verzoek tot voortijdige beëindiging ontvangen wordt na de herroepingstermijn (Artikel 7) maar voor de Aanvangsdatum, geldt als opzegdatum de geplande Aanvangsdatum.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

 1.  De intellectuele eigendomsrechten op door de LOI geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij de LOI.
 2. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving LOI Campus anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 14 - Studeren vanuit het buitenland

Klanten in het buitenland betalen een toeslag per maand om de meerkosten voor onder andere verzending te dekken. Contactdagen, bijeenkomsten en examens worden uitsluitend in Nederland georganiseerd. Klanten die deze willen bijwonen dienen hier rekening mee te houden. Meer informatie over plaatsen en data staat op LOI Campus.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de LOI is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde lesgeld en examengeld.
 2. De LOI behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
 3. De LOI is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via de LOI bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het LOI Opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door LOI ontwikkeld en/of samengesteld. LOI is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de LOI.

Artikel 16 - Persoonsgegevens en AVG

De LOI verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van klanten. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt de LOI conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van LOI

Artikel 17 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door LOI worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de LOI.  


Algemene voorwaarden klassikale opleidingen

2 (4220)

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor klassikaal te volgen opleidingen van de LOI. Voor thuis te volgen opleidingen en opleidingen die in samenwerking met derden worden aangeboden gelden afwijkende inschrijfvoorwaarden.

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door de LOI bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en de LOI. Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding. Aanvangsdatum: De datum waarop de studie gestart is. Studieduur: Is de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie. Serviceduur: Periode waarin klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de digitale leeromgeving (LOI Campus). Verlengde serviceduur: Periode waarmee de serviceduur verlengd is. Datum einde opleiding: Datum waarop de serviceduur is afgelopen. Opleidingsinformatie: Informatie over de opleiding zoals gepubliceerd op www.loi.nl en/of vermeld in de studiegidsen. Klant: Particulier of bedrijf die bij LOI een of meerdere opleidingen afneemt. LOI: Leidse Onderwijsinstellingen B.V. of LOI Zakelijk B.V., afhankelijk van het op de kosten van de Opleiding toepasselijke BTW-regime zoals bedoeld in artikel 5, lid 4. Student: natuurlijk persoon die opleiding volgt. Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een opleiding. Opleiding: een door LOI verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Artikel 2 – Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. wanneer de Opleiding start;
  2. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  3. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  4. de wijze van betaling.
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en LOI nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van LOI. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die LOI met de Klant sluit.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  1. de identiteit en het adres van LOI, inclusief het bezoekadres;
  2. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7.

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de opleiding gaat de Klant met de LOI een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
 3. Bij HBO-bachelor- en Associate degree-opleidingen geldt deze overeenkomst als het eerste deel van de Onderwijsovereenkomst (OOK). Het tweede deel van de onderwijsovereenkomst (over studieplanning) wordt tijdens de studie met de coach afgesloten.
 4. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant de LOI heeft bereikt en de LOI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.
 5. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan de LOI voor de duur van de gehele opleiding en verwacht de LOI van de Klant dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan de LOI voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat de LOI een hoogwaardige opleiding door gekwalificeerde docenten biedt. De LOI zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 4 - Aanvullende gegevens

 1. Bij inschrijving voor een volledige, erkende MBO-opleiding verplicht de Klant zich tot het leveren van een aantal wettelijk vereiste, aanvullende gegevens. Binnen 30 dagen levert Klant de volgende gegevens:
  1.  Kopie van de door LOI goedgekeurde diploma(‘s);
  2.  Persoonsgebonden nummer (PGN) dit kan zijn een BSN nummer of onderwijsnummer en
  3.  Een getekende onderwijsovereenkomst.
  Na ontvangst van de gegevens genoemd onder punt a) en b) zal de onderwijsovereenkomst naar de Klant gestuurd worden. Deze moet binnen 30 dagen na de aanmelddatum ondertekend in het bezit zijn van de LOI.
 2. Als de onder punt 1 bedoelde gegevens niet tijdig en/of compleet zijn aangeleverd of niet aan de voor de betreffende opleiding geldende eisen voldoet, kan de student op enig moment niet (verder) studeren en niet deelnemen aan examens.

Artikel 5 – Prijs

 1. De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.
 2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit LOI Zakelijk B.V. een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website en/of studiegids.
 3. Alle door LOI genoemde bedragen zijn exclusief btw
 4.  Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw en zal verzorgd worden door Leidse Onderwijsinstellingen B.V. Een niet-wettelijk erkende Opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief en zal verzorgd worden vanuit LOI Zakelijk B.V.

Artikel 6 - Betaling

 1. LOI is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. LOI stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan LOI bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.
 4. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de LOI voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door de LOI heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. LOI betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert de LOI de retourzending niet en is de klant verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door de LOI te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 8 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is de LOI gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere:
  1.  De toegang tot de digitale leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.
  2.  De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.
 3. Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft de LOI geen verplichtingen meer richting de Klant.
  2. Als beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 12 van toepassing.
  3. De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.

Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en de LOI is beëindigd.

Artikel 9 - Serviceduur

 1. De serviceduur bedraagt standaard twee keer de studieduur met een minimum van 12 maanden en een maximum van 72 maanden (6 jaar). Een opleiding van 4 maanden heeft dus een serviceduur van 12 maanden, een opleiding van 8 maanden een serviceduur van 16 maanden en een volledige HBO-bachelor een serviceduur van 72 maanden.
 2. Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin de Klant recht heeft op begeleiding, huiswerkcorrectie en examenmogelijkheden. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De LOI houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.
 3. Na het verstrijken van de serviceduur heeft de LOI tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de Klant.

Artikel 10 - Activering van modules

 1. MBO- en HBO-opleidingen bestaan uit modules. De digitale leeromgeving, leerstof, docentbegeleiding, examinering en alle overige studiefaciliteiten voor een module worden beschikbaar gesteld nadat deze is geactiveerd.
 2. Bij de start van de serviceduur zijn twee modules geactiveerd. Al naar gelang het verloop van de studie worden vervolgmodules geactiveerd. Uitzondering hierop zijn eventuele zelfstudie modules, deze dient de Klant zelf te activeren.
 3. Er kunnen maximaal 5 modules gelijktijdig geactiveerd zijn.
 4. De mogelijkheid om een module te activeren is afhankelijk van eventuele eisen van de Opleiding, zoals eisen ten aanzien van volgordelijkheid van modules en minimum eerder behaalde modules. Verder wordt het tempo en de volgorde van activering bepaald door het klassikale programma.
 5. Voor het eventueel uitstellen van activering van een module kan de student een verzoek indienen bij de klantenservice. Binnen redelijke termijn zal aangegeven worden of het uitstel van activering van de module mogelijk is.
 6. Alle modules moeten geactiveerd en afgerond zijn binnen de voor de opleiding geldende serviceduur.

Artikel 11 – Examens

Indien aan de opleiding van de Klant examens en/of toetsen verbonden zijn, gelden daarvoor de volgende voorwaarden:

Opleidingen waarbij het examengeld in maandelijkse termijnen wordt voldaan
Bij deze opleidingen maken examens een integraal onderdeel uit van de opleiding. De kosten van deze examens zijn onlosmakelijk verbonden aan de kosten van de opleiding. Voor opleidingen van dit type geldt m.b.t. de examens het volgende:

 1. De hoogte van het examengeld staat op de website www.loi.nl vermeld.
 2. Klanten hebben het recht om aan examens deel te nemen indien:
  1. Klant zich tijdig heeft aangemeld voor deelname aan het examen
  2. Tijdig voldaan is aan de betalingsverplichting(en)
  3. Voldaan is aan eventuele toelatingseisen, welke vermeld staan in de Opleidingsinformatie en/of op LOI Campus van de desbetreffende opleiding
 3. Indien een examen niet gehaald wordt, kan de Klant zich opgeven voor een herkansing. Hiervoor wordt additioneel examengeld in rekening gebracht.
 4. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor examens. Informatie over het aanmelden en het aanmelden zelf staat op Campus, de digitale leeromgeving van de LOI.

Het niet deelnemen aan een of meerdere examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld.

Opleidingen waarbij de examens los worden geboekt
Voor de examens van deze opleidingen geldt het volgende:

 1. Om aan het examen te mogen deelnemen, dienen Klanten zich tijdig aan te melden en het verschuldigde examengeld te voldoen. De hoogte van het examengeld staat vermeld op loi.nl
 2. Voor een aantal examens gelden toelatingseisen. Deze staan vermeld in de opleidingsinformatie en/of op LOI Campus van de desbetreffende opleiding.
 3. Overige voorwaarden m.b.t. het afnemen van LOI examens zijn voor boeking te raadplegen op LOI Campus.

Opleidingen met examens die worden afgenomen door een andere exameninstantie
Hierbij geldt dat de Klant zelf verantwoordelijk is voor het boeken van deze examens. Voor informatie over (de voortgang) van een examen dient de klant zich tot de betreffende exameninstantie te wenden. LOI heeft geen invloed op in de uitslagbepaling.

Artikel 12 – Annulering voor aanvang opleiding

 1. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 7) kan de Klant de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:

  Opleidingen met een studieduur korter dan 1 jaar
  1. Tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  2. Tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  3. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  4. Binnen 14 dagen voor de start van de opleiding is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  Opleidingen met een studieduur langer dan 1 jaar
  1. Tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is 10% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  2. Tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is 20% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  3. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 50% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  4. Binnen 14 dagen voor de start van de opleiding is 100% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

 2. In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de Klant het recht om kosteloos een andere Student aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Na aanvang van de opleiding is dit niet meer mogelijk.
 3. Bij annulering zijn verder de volgende zaken van toepassing:
  1. Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan.
  2. Eventueel door de klant ontvangen opleidingsmateriaal dient geheel geretourneerd te worden.
  3. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.

Artikel 13 – Voortijdig beëindigen van de Opleiding

 1. Voor alle opleidingen van de LOI geldt dat de Klant zich verbindt voor de gehele studieduur van de opleiding.
 2. Tussentijdse opzegging van een opleiding is te allen tijde mogelijk met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  Hoger onderwijs opleidingen (bachelor, post-bachelor, master, masterclass, HBO-deelprogramma en Associate degree) en MBO opleidingen met een studieduur van meer dan 12 maanden
  1. Bij tussentijdse opzegging bent u geen les- en examengeld verschuldigd over studiejaren die volgen op het lopende studiejaar. Een studiejaar is telkens een periode van twaalf maanden, te beginnen vanaf de startdatum van de opleiding zoals vastgelegd in de bevestiging van de overeenkomst.
  2. Indien u de overeenkomst wilt opzeggen met ingang van het volgende studiejaar, dan dient u dit uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het lopende studiejaar (van twaalf maanden) aan te geven. Dit biedt LOI de mogelijkheid haar planning hierop aan te passen. Indien de opzegging korter dan twee maanden voor aanvang van een komend studiejaar bij LOI is ingediend, dan wordt dat studiejaar als lopend studiejaar aangemerkt.
  Hoger onderwijs opleidingen en MBO opleidingen met een studieduur van 12 maanden of minder
  1. Bij tussentijds opzeggen is de Klant 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  Overige opleidingen
  1. Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde lesgeld over drie maandtermijnen verschuldigd vanaf het moment van opzegging c.q. wordt deze niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen
  2. Bij cursussen/opleidingen met een studieduur van zes maanden of korter en/of cursussen/opleidingen die bestaan uit één leszending, of als al het lesmateriaal al verstuurd is, is het volledige lesgeld verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of de student wel of niet aan de lessen heeft deelgenomen.

 3. Voorts zijn bij voortijdige beëindiging de volgende zaken van toepassing:
  1. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Bij de vaststelling van de opzegdatum wordt de datum van het poststempel als verzenddatum aangehouden. In het geval van opzegging per e-mail geldt de datum van ontvangst van de e-mail
  2. De prijs van aangeschafte extra materialen, zoals hard- en software, zal bij opzegging voldaan moeten worden.
  3. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.
  4. Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat de Klant niet van de betalingsverplichting.
  5. Indien het verzoek tot voortijdige beëindiging ontvangen wordt na de herroepingstermijn (Artikel 7) maar voor de Aanvangsdatum, geldt als opzegdatum de geplande Aanvangsdatum.

Artikel 14 – Uitvoering van het onderwijs

 1. De LOI heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan de LOI om planning technische redenen afwijken van de in de Opleidingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan de LOI het aantal bijeenkomsten per vak reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.
 2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt de LOI zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.
 3. Bij inschrijving dient de Klant een locatiekeuze aan te geven. De LOI spant zich in de bijeenkomsten op die locatie te organiseren.
 4. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet de LOI er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal LOI Studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht de LOI hier enig voordeel van ondervindt.
 5. Wanneer er naar het oordeel van de LOI voor een module in het programma te weinig Studenten zijn om de klassikale bijeenkomst te organiseren, zal de LOI zich inspannen om te komen tot een goed alternatief. In het uiterste geval, wordt de betreffende module op afstand aangeboden. Dit wordt in dat geval als een passend alternatief beschouwd. Dit geeft geen recht op restitutie van lesgeld of enige andere vorm van compensatie.
 6. Bijeenkomsten staan voor de hele opleiding vast ingepland. Bijeenkomsten missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere bijeenkomsten opnieuw te volgen. Het is aan de LOI om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door de LOI geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij de LOI.
 2. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving LOI Campus anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 16 - Studeren vanuit het buitenland

Klanten in het buitenland betalen een toeslag per maand om de meerkosten voor onder andere verzending te dekken. Contactdagen, bijeenkomsten en examens worden uitsluitend in Nederland georganiseerd. Klanten die deze willen bijwonen dienen hier rekening mee te houden. Meer informatie over plaatsen en data staat in de Opleidingsinformatie.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de LOI is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde lesgeld en examengeld.
 2. De LOI behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
 3. De LOI is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via de LOI bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het LOI Opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door LOI ontwikkeld en/of samengesteld. LOI is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LOI.

Artikel 18 - Persoonsgegevens en AVG

De LOI verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van klanten. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt de LOI conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van LOI

Artikel 19 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door LOI worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de LOI.