Toon 0 resultaten

Algemene voorwaarden
Opleiding herroepen of beëindigen

 

Algemene voorwaarden

1 (0224)

Artikel 1 – Definities

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Aanmelddatum: de datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een Opleiding. 
Aanvangsdatum: de datum waarop de studie gepland is te starten of daadwerkelijk gestart is. Bij klassikaal onderwijs is dat doorgaans de datum van de eerste (virtuele) bijeenkomst. Bij thuisstudies is dat doorgaans de datum waarop toegang verschaft wordt tot de online leeromgeving van de LOI; “LOI Campus”.
Datum einde Opleiding: de datum waarop de Serviceduur is afgelopen. 
Extern examen: een examen voor een Opleiding anders dan een LOI-examen zoals bedoeld in artikel 12 lid 7.
Incompany-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die de LOI verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep werknemers.
Inschrijving: een door de Klant ingestuurde en door de LOI bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een Opleiding waarmee sprake is van een Studieovereenkomst tussen de Klant en de LOI. 
Klant: particulier of bedrijf die bij de LOI een of meerdere Opleidingen afneemt. 
LOI: Leidse Onderwijsinstellingen B.V. of LOI Zakelijk B.V., afhankelijk van het op de kosten van de Opleiding toepasselijke BTW-regime zoals bedoeld in artikel 6, lid 3 en 4. 
Openlijnopleiding: een Opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat.
Opleiding: een door de LOI verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.
Opleidingsinformatie: informatie over de Opleiding zoals gepubliceerd op www.loi.nl en/of vermeld in de studiegidsen. 
Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een Opleiding. 
Opstartkosten: de kosten die de LOI ten behoeve van de uitvoering van de Studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten en personeelskosten.
Prijs: de totale prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Redelijke vergoeding: de vergoeding die in geval van annulering of tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst door de LOI aan de Klant wordt doorbelast. Bij annulering bestaat de Redelijke vergoeding uit een percentage van de Prijs, en bij tussentijdse beëindiging bestaat de Redelijke vergoeding (kort gezegd) uit de Prijs van het reeds verzorgde onderwijs plus een percentage van de Prijs (als Opstartkosten). Verdere details zijn te vinden in artikel 13 (Annulering) en artikel 14 (Tussentijdse beëindiging).
Student: natuurlijk persoon die Opleiding volgt. 
Studieduur: de duur van de Opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie. 
Serviceduur: de periode waarin de Klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de online leeromgeving. 
Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, Tussen de LOI en de Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door de LOI, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
Verlengde serviceduur: de periode waarmee de serviceduur verlengd is. 
Wettelijke erkende opleiding: een HBO Opleiding die ingeschreven is in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs of een MBO Opleiding die is ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen.

Artikel 2 – NRTO

De LOI is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de Algemene Voorwaarden Consumenten en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Het aanbod van de LOI bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. wanneer de Opleiding start;
  2. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  3. de Prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  4. de wijze van betaling;
  5. de Studie- en Serviceduur.
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de LOI nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de LOI. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die de LOI met de Klant sluit.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  1. de identiteit en het adres van de LOI, inclusief het bezoekadres;
  2. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 8.

Artikel 4 – Totstandkoming Studieovereenkomst

 1. Door in te schrijven voor een Opleiding gaat de Klant met de LOI een Studieovereenkomst aan voor de overeengekomen Serviceduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via een fysiek inschrijfformulier, (ii) telefonisch of (iii) via het webformulier op de Website.
 3. De Studieovereenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant de LOI heeft bereikt en de LOI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vind direct na inschrijving per e-mail plaats.
 4. Bij HBO-opleidingen geldt de Studieovereenkomst samen met deze Algemene Voorwaarden als het eerste deel van de Onderwijsovereenkomst (OOK). Het tweede deel van de onderwijsovereenkomst (over de studieplanning) wordt aan het begin en tijdens de studie met de coach afgesloten.
 5. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Studieovereenkomst tot stand.
 6. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de LOI. De Klant is evenmin gerechtigd om een andere persoon dan vermeld op het inschrijfformulier aan een Openlijnopleiding te laten deelnemen zonder schriftelijke toestemming van de LOI. De LOI kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Aanvullende gegevens

 1. Bij inschrijving voor een wettelijk erkende (MBO, HBO) Opleiding verplicht de Klant zich tot het leveren van een aantal wettelijk vereiste, aanvullende gegevens. Binnen 30 dagen levert de Klant de volgende gegevens:
  1. Kopie van de door de LOI goedgekeurde diploma(‘s);
  2. Persoonsgebonden nummer (PGN) dit kan zijn een BSN nummer of onderwijsnummer; en
  3. Een (getekende) onderwijsovereenkomst. Na ontvangst van de gegevens genoemd onder punt a) en b) zal de onderwijsovereenkomst naar de Klant gestuurd worden. Deze moet in geval van een MBO Opleiding binnen 30 dagen na de aanmelddatum ondertekend in het bezit zijn van de LOI.
 2. Als de hierboven in lid 1 bedoelde gegevens niet tijdig en/of compleet zijn aangeleverd of niet aan de voor de betreffende Opleiding geldende eisen voldoet, kan de Student op enig moment niet (verder) studeren en niet deelnemen aan examens.

Artikel 6 – Prijs

 1. De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de Opleidingsinformatie.
 2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit LOI Zakelijk B.V. een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerkopleiding. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de Opleidingsinformatie op de website en/of studiegids.
 3. Alle door de LOI genoemde bedragen zijn exclusief btw. Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw en zal verzorgd worden door Leidse Onderwijsinstellingen B.V.
 4. Een niet-wettelijk erkende Opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief en zal verzorgd worden vanuit LOI Zakelijk B.V.

Artikel 7 – Betaling

 1. De LOI is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. Betaling van de Prijs dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. De LOI hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en het verschuldigde factuurbedrag niet volledig is betaald. De LOI stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn het verschuldigde factuurbedrag niet heeft betaald, kan de LOI bij de Klant wettelijke (handels)rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 4. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. Voor wat betreft de hoogte van de (buiten)gerechtelijke incassokosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 5. Particuliere Klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de LOI voortvloeien. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een particulier is, mag de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen herroepen worden.
 2. De Klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode het formulier voor herroeping in te vullen en aan LOI te sturen. Het formulier staat op www.loi.nl/herroepingsrecht
 3. Na ontvangst van het verzoek tot herroeping door de LOI heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder Opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. De LOI betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug. 
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert de LOI de retourzending niet en is de Klant verplicht een door de LOI te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 9 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is de LOI gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de Opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de Opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen kunnen onder andere zijn:
  1. De toegang tot de online leeromgeving wordt ontzegd, Opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.
  2. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de Opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.
 3. Bij beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft de LOI geen verplichtingen meer richting de Klant.
  2. Als beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 14 van toepassing.
  3. De beëindigde Opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de Opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 4. Het in verzuim zijn door de Klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en de LOI is beëindigd.

Artikel 10 – Studie- en serviceduur

 1. De Studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de Serviceduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de Studieovereenkomst eindigt. 
 2. De Studieduur staat aangegeven in de Opleidingsinformatie op www.loi.nl en op de inschrijfbevestiging.
 3. De Serviceduur is de totale tijd die u krijgt om te studeren bij de LOI. Deze is bij  HBO-bacheloropleidingen 6 jaar. Bij alle andere opleidingen is de serviceduur 2x de studieduur, met een minimum van 12 maanden. Een opleiding met een studieduur van 8 maanden heeft dus een serviceduur van 16 maanden. Een opleiding met een studieduur van 3 maanden heeft een serviceduur van 12 maanden. 
 4. Soms is het mogelijk om de serviceduur nog verder te verlengen. Hierover ontvangt u tijdens de opleiding meer informatie. Een aanvraag tot verlenging kan gedaan worden via LOI Campus onder ‘zelf regelen’. Als verlenging mogelijk is, dient dit vóór het aflopen van de serviceduur aangevraagd te worden.
 5. Aan het extra verlengen van de serviceduur zijn kosten verbonden. U wordt hierover geïnformeerd bij het aanbieden van de eventuele mogelijkheid tot verlenging.
 6. Wanneer de inschrijving voor (een bepaalde versie van) een opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode waarin u recht heeft op begeleiding, huiswerkcorrectie en examenmogelijkheden. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De LOI houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

Artikel 11 – Activering van modules

 1. MBO en HBO opleidingen bestaan uit modules. De online leeromgeving, leerstof, docentbegeleiding, examinering en alle overige studiefaciliteiten voor een module worden beschikbaar gesteld nadat deze is geactiveerd.
 2. Bij start van de Serviceduur zijn twee modules al geactiveerd.
 3. Bij thuisstudies dient de Klant vervolgmodules zelf te activeren.
 4. Behoudens eventuele zelfstudie modules worden bij klassikaal onderwijs vervolgmodules door de LOI geactiveerd. Het tempo en de volgorde daarvan is bepaald door het klassikale programma.
 5. Er kunnen maximaal 5 modules gelijktijdig geactiveerd zijn.
 6. De mogelijkheid om een module te activeren is afhankelijk van eventuele eisen van de Opleiding, zoals eisen ten aanzien van volgordelijkheid van modules en minimum eerder behaalde modules.
 7. Alle modules moeten geactiveerd en afgerond zijn binnen de voor de Opleiding geldende Serviceduur.

Artikel 12 – Examens

 1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een LOI-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern examen overeenkomstig artikel 12, lid 7.
 2. Indien het LOI-examen een integraal onderdeel van de Opleiding vormt, maken de examen-en diplomakosten een onlosmakelijk deel uit van de totale Prijs van de Opleiding zoals vermeld op www.loi.nl.
 3. Indien het LOI-examen geen integraal onderdeel van de Opleiding vormt, dient de Klant bij aanmelding voor het LOI-Examen het verschuldigde examengeld te voldoen. De hoogte van het examengeld staat vermeld op www.loi.nl.
 4. De Klant kan zich opgeven voor een herkansing van een LOI-examen. Hiervoor wordt additioneel examengeld in rekening gebracht. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een herkansing van een LOI-examen, en (ii) het tijdig voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing.
 5. Op het LOI-examen is de LOI Onderwijs- en examenregeling van toepassing. De LOI Onderwijs- en examenregeling, inclusief de procedure en de kosten voor bezwaar en beroep, wordt beschikbaar gesteld in de online leeromgeving van de LOI; “LOI Campus”.
 6. LOI verstrekt het diploma van de Opleiding nadat (i) aan alle eisen uit de LOI Onderwijs- en examenregeling is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de Klant aan LOI zijn voldaan.
 7. Indien (al dan niet in aanvulling op het LOI-examen) een exameninstituut anders dan LOI een Extern examen voor een Opleiding zal afnemen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern examen. LOI aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de Externe examens.

Artikel 13 – Annuleren Klassikale Opleiding (Klassikaal+)

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde module naar het oordeel van de LOI onvoldoende is, staat het de LOI vrij om met de Klant – dan wel de werknemer van de Klant - overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule in een andere vorm (thuisstudie), of op een andere opleidingslocatie, datum en/of ander tijdstip, dan de door de Klant bij inschrijving aangegeven keuze, zal worden gevolgd. Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de Prijs voor het reeds verzorgde onderwijs (zoals bedoeld in artikel 14 lid 5) te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande Aanvangsdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 13 lid 3 en lid 4.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 (en er aldus geen sprake is van Herroeping zoals bedoeld in artikel 8 in geval van een Overeenkomst op Afstand) is de LOI, in geval van een Openlijnopleiding van korter dan 1 studiejaar gerechtigd om bij de Klant een gedeelte van de Prijs (onder aftrek van nog niet ontvangen Opleidingsmateriaal), conform de volgende staffel in rekening te brengen:
  1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 10% van de Prijs;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 20% van de Prijs;
  3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 30% van de Prijs;
  4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs.
 4. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 (en er aldus geen sprake is van Herroeping zoals bedoeld in artikel 8 in geval van een Overeenkomst op Afstand) is de LOI, in geval van een Openlijnopleiding van 1 studiejaar of langer, gerechtigd om bij de Klant een gedeelte van de Prijs (onder aftrek van nog niet ontvangen Opleidingsmateriaal), conform de volgende staffel in rekening te brengen:
  1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Openlijnopleiding: 10% van de Prijs voor het eerste studiejaar;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Openlijnopleiding: 20% van de Prijs voor het eerste studiejaar;
  3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Openlijnopleiding: 30% van de Prijs voor het eerste studiejaar;
  4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Openlijnopleiding: 40% van de Prijs voor het eerste studiejaar.

Artikel 14 – Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

 1. De Studieovereenkomst kan na aanvang van de Opleiding door de Klant worden beëindigd door gebruik te maken van het formulier tussentijds beëindigen. Dit formulier staat op www.loi.nl/campus/tussentijds-beeindigen.
 2. Indien de Klant de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 14 lid 1, dan is de Klant, in lijn met artikel 7:411 BW e.v., een Redelijke vergoeding aan de LOI verschuldigd.
 3. De Redelijke vergoeding bestaat, in geval van een Openlijnopleiding van korter dan 1 studiejaar uit (i) de Prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door de LOI verzorgde onderwijs, plus (ii) 50% van de Prijs (onder aftrek van nog niet ontvangen Opleidingsmateriaal) als zijnde Opstartkosten. De Redelijke vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen Prijs.
 4. De Redelijke vergoeding bestaat, in geval van een Openlijnopleiding van 1 studiejaar of langer, uit (i) de Prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door de LOI verzorgde onderwijs, plus (ii) 40% van de Prijs voor het lopende studiejaar (onder aftrek van nog niet ontvangen Opleidingsmateriaal), als zijnde Opstartkosten. De Redelijke vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen Prijs.
 5. In geval de Prijs voor de Opleiding is verdeeld over verschillende modules, dan wordt een module aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van artikel 14 lid 3 en lid 4, indien de module voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging reeds definitief door de LOI is gepland. Het is vervolgens niet relevant of de Klant (of de werknemer van de Klant) bij (de bijeenkomst(en) van) die module aanwezig is geweest of actief aan de module heeft deelgenomen.
 6. De prijs van aangeschafte extra materialen, die niet bij de Prijs zijn inbegrepen, zoals hard- en software, zal bij opzegging separaat voldaan moeten worden.
 7. Indien de Klant de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt vanwege een ernstige ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan de Klant of zijn werknemer niet in staat is om de Opleiding te vervolgen, kan de Klant de LOI schriftelijk gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de door de LOI vastgestelde Redelijke vergoeding, waarbij geldt dat de LOI bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.

Artikel 15 – Uitvoering klassikaal onderwijs

 1. De LOI heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan de LOI om planning technische redenen afwijken van de in de Opleidingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan de LOI het aantal bijeenkomsten per vak reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.
 2. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet de LOI er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal LOI Studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht de LOI hier enig voordeel van ondervindt.
 3. Wanneer er naar het oordeel van de LOI voor een module in het programma te weinig Studenten zijn om de klassikale bijeenkomst te organiseren, zal de LOI zich inspannen om te komen tot een goed alternatief. In het uiterste geval, wordt de betreffende module als Thuisstudie aangeboden. Dit wordt in dat geval als een passend alternatief beschouwd. Dit geeft geen recht op restitutie van lesgeld of enige andere vorm van compensatie.
 4. Bijeenkomsten staan voor de hele opleiding vast ingepland. Bijeenkomsten missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere bijeenkomsten opnieuw te volgen. Het is aan de LOI om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door de LOI geproduceerd Opleidingsmateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij de LOI.
 2. Gebruik van Opleidingsmateriaal en toegang tot de online leeromgeving LOI Campus, anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 17 - Studeren vanuit het buitenland

Klanten in het buitenland betalen een toeslag per maand om de meerkosten voor onder andere verzending te dekken. Contactdagen, bijeenkomsten en examens worden uitsluitend in Nederland georganiseerd. Klanten die deze willen bijwonen dienen hier rekening mee te houden. Meer informatie over plaatsen en data staat op LOI Campus.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid LOI

 1. In het geval de Klant (en/of een of meerdere van zijn werknemers) schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de LOI, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van de LOI gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan de LOI door de verzekeraar van de LOI onder geen beding te boven.
 2. De aansprakelijkheid van de LOI voor letsel- en/of overlijdensschade en voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten van de LOI is niet beperkt.
 3. De LOI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Opleidingsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. De LOI is niet aansprakelijk indien de Klant de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De LOI behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
 6. De aansprakelijkheid van de LOI strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor de LOI verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van de LOI of die door de LOI zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 7. De Klant staat ervoor in dat zijn werknemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard en vrijwaart de LOI voor alle aanspraken van die werknemers.

Artikel 19 – Persoonsgegevens

De LOI verwerkt dagelijks verschillende vormen van, door de Klant verstrekte, persoonsgegevens.Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt de LOI conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van de LOI

Artikel 20 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door de LOI worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de LOI.

Artikel 21 – Geschillenregeling

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen de (werknemer van de) Klant en de LOI over de totstandkoming of de uitvoering van de Studieovereenkomst kunnen zowel door de Klant als door de LOI aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij de LOI heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is de LOI aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer de LOI een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet de LOI eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De LOI dient daarbij aan te kondigen dat de LOI zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij wettelijk erkende Opleidingen in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.