Toon 0 resultatenCursussen volgens de Europese taalniveaus

De LOI biedt taalcursussen op verschillende niveaus. Van taalcursussen voor beginners en gevorderden tot zakelijk gebruik en HBO-bacheloropleidingen tot vertaler. De LOI heeft dan ook altijd een taalcursus die bij je past! Bovendien voldoen al onze opleidingen aan de kwalificaties van het Common European Framework of Reference (CEFR). Zo is zowel voor jou als voor je werkgever meteen duidelijk op welk niveau je de taal beheerst.

Common European Framework of Reference (CEFR)

Het Common European Framework of Reference (CEFR), oftewel het Europees Referentiekader (ERK), is ontwikkeld door de Raad van Europa met als doel taalniveaus voor verschillende Europese talen te standaardiseren. Het referentiekader omvat drie verschillende niveaus (A, B en C) en ieder niveau is weer onderverdeeld in twee subniveaus (1 en 2).

  • Niveau A: basisgebruiker (beginner)
  • Niveau B: zelfstandige gebruiker (gevorderd)
  • Niveau C: vaardige gebruiker (meergevorderd)

De zes taalniveaus van het CEFR worden beschreven aan de hand van doelen. Deze doelen worden ‘can do statements’ genoemd. Voor ieder niveau wordt per vaardigheid (spreken, luisteren etc.) aangegeven waartoe je in staat bent. Het referentiekader is heel uitgebreid. Naast niveauschalen voor de vier algemene vaardigheden (spreken, luisteren, schrijven en lezen) zijn er ook schalen voor specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld voor uitspraak of het houden van presentaties.

Common European Framework of Reference

De niveaubeschrijvingen zijn bedoeld om voor iedereen in Europa begrijpelijk en hanteerbaar te zijn. Steeds meer taalinstituten maar ook overheden, bedrijven en andere instellingen binnen de EU gebruiken dit referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. De niveaus van het referentiekader zijn ook steeds vaker op certificaten en diploma's aan te treffen. De taalniveaus zorgen ervoor dat behaalde kwalificaties in verschillende leeromgevingen erkend worden wat de mobiliteit van kennis en arbeid in Europa ten goede komt.

Taalniveaus CEFR

Dankzij het Common European Framework of Reference zijn taalniveaus voor iedereen in Europa begrijpelijk. Hieronder worden de zes taalniveaus van het CEFR besproken. In veel gevallen bevindt een taalgebruiker zich niet wat betreft alle vaardigheden op het zelfde niveau. Veel Nederlanders kunnen bijvoorbeeld teksten in het Duits of gesproken taal redelijk goed begrijpen (niveau B1 of B2) maar hebben veel moeite met spreken en schrijven (niveau A1 of A2).

A1

Je kunt zinnen en veelvoorkomende woorden begrijpen die betrekking hebben op zaken van direct persoonlijk belang. Bijvoorbeeld op jezelf, je familie, winkelen, plaatselijke omgeving of werk. Ook kun je zeer korte eenvoudige teksten lezen en eenvoudige zinnen en uitdrukkingen gebruiken. Je kunt korte sociale gesprekken voeren en een eenvoudige notitie of persoonlijke brief schrijven.

B1

Je kunt de hoofdpunten begrijpen wanneer wordt gesproken over vertrouwde zaken die je regelmatig tegenkomt. Ook kun je teksten begrijpen die zijn opgesteld in alledaagse taal. Bij het spreken kun je ervaringen en gebeurtenissen beschrijven of bijvoorbeeld het plot van een boek of film vertellen. Ook kun je onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over vertrouwde of alledaagse onderwerpen. Bovendien kun je een eenvoudige samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen.

B2

Je kunt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Je kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is, zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Je kunt duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; bijvoorbeeld een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

C1

Je kunt een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Je kunt jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Je kunt flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Je kunt een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruik maken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2

Je kunt vrijwel alles wat je hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Je kunt informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenteren, reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Je kunt jezelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties onderscheiden. Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker. (In het Europees Referentiekader wordt dit niveau niet verder uitgewerkt.)

Als je wilt, kun je aan het eind van onze taalcursussen een officieel examen afleggen wat een internationaal erkend diploma overlevert. Ook de externe exameninstanties hanteren de taalniveaus van het CEFR.

Britisch CounsilAlliance Française Goethe Institut Instituto CervantesUniversita per stranieri Perugia

Twijfel over je startniveau? Dialang biedt uitkomst.

Met Europese steun is er een toetsprogramma ontwikkeld waarmee je je eigen taalvaardigheidsniveau in een groot aantal Europese talen kan vaststellen. Bijvoorbeeld als je wilt weten of je taalvaardigheidsniveau in het Engels voldoende is om aan bepaalde eisen te voldoen voor universitaire studies. Daar wordt verwacht dat discussies en correspondenties in het Engels plaats vinden en werkstukken of scripties in het Engels geschreven worden. Dit programma is voor iedereen beschikbaar en kan hier worden gedownload.