Kort MBO Onderwijsassistent

Vakgebied

Kort MBO Onderwijsassistent

In korte tijd kennis op MBO-niveau over het ondersteunen van een leraar of onderwijsteam. Brede MBO-opleiding tot onderwijsassistent, zonder stage en algemene modules.

In het kort

In het kort

In korte tijd kennis op MBO-niveau over het ondersteunen van een leraar of onderwijsteam. Brede MBO-opleiding tot onderwijsassistent, zonder stage en algemene modules.

Lesgeld thuisstudie
16 x € 79,00
Lesgeld klassikaal
16 x € 233,10 (€ 259,00) 10% last-minute-korting
Studieduur
16 maanden
Type
Kort MBO-programma
Diploma
LOI-diploma
Onderdeel van
MBO Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent ondersteun je een leraar of onderwijsteam. Je kunt de vaste assistent zijn van één klas, maar ook met individuele leerlingen werken. Spreekt het beroep van onderwijsassistent je aan? Dan biedt dit korte MBO-programma uitgebreide vakkennis en vaardigheden. De opleiding Kort MBO Onderwijsassistent is de ideale keuze voor wie op MBO-niveau brede kennis op wil doen over het vak, maar (nog) geen stage kan of wil lopen. Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de stage, de keuzedelen en de algemene modules Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan en burgerschap.

Wil je hierna verder studeren? Kies dan voor de opleiding MBO Onderwijsassistent. Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules uit de volledige MBO-opleiding, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen.

Daarom kies je voor de opleiding Kort MBO Onderwijsassistent

 • Opleiding op MBO-niveau, zonder stage, keuzedelen en algemene modules.
 • Onderdeel van en geeft (vaak) vrijstelling bij de volledige MBO-opleiding Onderwijsassistent.
 • Geeft recht op toelating tot de volledige MBO-opleiding Onderwijsassistent.
 • Studeren in je eigen tijd en tempo én 24/7 toegang tot LOI Campus.
 • Behaal ook een Oranje Kruis-certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK).
 • Inclusief drie gratis praktijkdagen.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten.
 • Flexibel examen doen, waar en wanneer je wilt.

Het Oranje Kruis

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De opleiding Kort MBO Onderwijsassistent is de ideale keuze voor iedereen die op MBO-niveau vakkennis wil opdoen van het beroep onderwijsassistent. Het korte MBO-programma is ook een aanrader voor wie de volledige MBO-opleiding wil volgen, maar (nog) geen stage kan of wil lopen. Het korte MBO-programma Onderwijsassistent omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan & burgerschap.

Ontdek de arbeidsmarkt

Een onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in de klas, zowel bij het werken met groepen als bij het werken met individuele leerlingen. Je handelt zelfstandig vragen af, observeert leerlingen bij het zelfstandig werken en schrijft rapportages. Onder begeleiding van de leraar leg je lesmateriaal klaar, help je bij het ontwikkelen van lessen en geef je extra uitleg bij opdrachten. Een uitdagende en afwisselende functie waarin je veel voor leerlingen kunt betekenen.

Toelating

Voor toelating tot deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding Onderwijsassistent, met uitzondering van de stage, de keuzedelen en de algemene modules Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan & burgerschap. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a, de functie en taken van een onderwijsassistent, onderwijsprocessen, het bieden van ondersteuning bij diverse vakken, pedagogiek, computervaardigheden, kwaliteitszorg en het werken in een team op school.

Na afloop:

 • heb je een duidelijk beeld van de omgeving waarin je als onderwijsassistent werkzaam bent.
 • weet je met welke wet- en regelgeving je als onderwijsassistent te maken hebt.
 • heb je kennis opgedaan van pedagogische basisbeginselen.
 • ken je de basisbeginselen van zorg en verzorging.
 • ben je thuis in de verschillende vakken op school en de bijbehorende lesmethodes.
 • kun je goed met de computer omgaan.
 • ben je op de hoogte van de aspecten die te maken hebben met de administratieve handelingen die je als onderwijsassistent moet verrichten.
 • heb je geleerd hoe je activiteiten binnen en buiten de school organiseert.
 • ken je het belang van deskundigheidsbevordering en bijblijven.
 • ken je het belang van kwaliteit.
Meer over de inhoud

Communicatie

Je ontwikkelt de vaardigheden om goed te kunnen communiceren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. communicatiemiddelen, gesprekstechnieken, het geven en ontvangen van feedback, observeren, informatie verzamelen, informeren en rapporteren, werkzaamheden afstemmen, evalueren, reflecteren, omgaan met agressie en conflicten, intercultureel communiceren en sociale vaardigheden.

Pedagogiek voor de onderwijsassistent

Om goed om te kunnen gaan met leerlingen, heb je als onderwijsassistent kennis nodig van pedagogische basisbeginselen. Daarom besteedt deze module aandacht aan de psychologische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. de vorming van kinderen op het gebied van normen en waarden, opvoeding, de sociaal-culturele achtergrond van kinderen en het pedagogisch klimaat op school. Ook wordt ingegaan op specifieke groepen, zoals kinderen met een functiebeperking, sociaal-emotionele problemen of leer- en gedragsproblemen. Je leert observeren en signaleren, kinderen begeleiden, groepen kinderen en relaties tussen kinderen begeleiden.

Zorg en verzorging 

Deze module behandelt de basisbeginselen van zorg en verzorging. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. hygiëne, persoonlijke verzorging, het bieden van sociaal-pedagogische zorg. Bij deze module hoort een praktijkdag.

Activiteiten organiseren en begeleiden

In dit onderdeel wordt ingegaan op alle aspecten die te maken hebben met het organiseren van activiteiten binnen en buiten de school en het begeleiden van leerlingen en deelnemers tijdens die activiteiten.

Eerste hulp aan kinderen

Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Kennis van Eerste hulp aan kinderen is dan ook onmisbaar voor iedereen die werkt in de kinderopvang. In deze module is daarom uitgebreid aandacht voor Eerste hulp aan kinderen. Ook richtlijnen voor veiligheid komen aan bod zoals brandoefeningen, regels rond schoonmaakmiddelen en speeltoestellen en hygiëne. Tot slot leer je signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen. Je sluit deze module af met een officieel Oranje Kruis-certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.

Professioneel handelen

Deze module geeft een duidelijk beeld van de omgeving waarin een onderwijsassistent werkzaam is. Er wordt o.a. ingegaan op de functie van de onderwijsassistent. Wat mag een onderwijsassistent allemaal doen? Ook het Nederlandse onderwijssysteem en de invloed van de maatschappij op het onderwijs komen aan bod. Wat voor scholen zijn er bijvoorbeeld? Welke invloed heeft de multiculturele samenleving en hoe werkt cultuur door op school? Ook de invloed van de politiek wordt besproken. Daarnaast gaan we in deze module in op de wet- en regelgeving waar je als onderwijsassistent mee te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Primair Onderwijs, maar ook aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot slot besteedt deze module aandacht aan de ontwikkeling van het beroep.

Kwaliteitszorg

In deze module staat kwalitatief handelen centraal: hoe zorg je dat je kwaliteit levert en blijft leveren? En hoe meet je kwaliteit in de omgang met mensen?

Computervaardigheden

Tijdens deze module leer je relevante ICT-vaardigheden toe te passen, denk aan tekstverwerking, het maken van presentaties, het verwerken van gegevens in informatiesystemen en het plannen van werkzaamheden.

Onderwijsprocessen, didactiek en pedagogiek

In deze module staan de begrippen 'leren' en 'pedagogisch klimaat' centraal. Wat is leren eigenlijk en hoe leren leerlingen? Hoe geef je het onderwijs vorm en welke kerndoelen gelden hierbij? Ook de leeromgeving komt aan bod. Wat is een geschikt pedagogisch klimaat? Wat zijn geschikte leermiddelen bij verschillende onderwijsprocessen en welke didactische werkvormen zijn er? Ook gaan we in op de verschillende vakken op school en de bijbehorende lesmethodes. Bij welke vakken kun je als onderwijsassistent een rol spelen en welke ondersteuningsmiddelen zijn er? Tot slot is er in deze module aandacht voor de invloed van tweetaligheid, diversiteit en interculturele communicatie en dyslexie en dyscalculie.

Ondersteunen bij verschillende vakken

In deze module wordt ingegaan op verschillende vakken op school en bijbehorende lesmethodes. De student leert daarnaast over verschillende ondersteuningsmiddelen.

Rapporteren, coördineren en administratieve handelingen

In deze module wordt ingegaan op alle aspecten die te maken hebben met de administratieve handelingen die je als onderwijsassistent moet afhandelen. Ook is er aandacht voor coördinerende taken waar je als onderwijsassistent kunt ondersteunen.

Inclusief gratis praktijkdagen

Bij de opleiding worden drie gratis praktijkdagen georganiseerd: een voor Communicatie, een voor Eerste hulp aan kinderen en een voor Pedagogiek voor de onderwijsassistent. Dé gelegenheid om de opgedane kennis in de praktijk te brengen en je vaardigheden te oefenen. Aan het bijwonen van de praktijkdagen zijn geen kosten verbonden.  Bij de klassikale opleiding zijn de praktijkdagen onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

Examens en diploma

Examens

De modules worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een praktijkopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Een aantal modules wordt afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Wanneer bij een opleiding een gratis praktijkdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Na het volledig afronden van dit korte MBO-programma ontvang je het LOI-diploma Kort MBO Onderwijsassistent.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op grond van de WEB. Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na het volledig en succesvol afronden van dit korte MBO-programma ben je toelaatbaar tot de volledige MBO 4-opleiding Onderwijsassistent. Het diploma van dit korte MBO-programma biedt bovendien recht op vrijstelling voor de gelijknamige modules uit de volledige MBO-opleiding. Kijk bij de desbetreffende MBO-opleiding voor de actuele opleidingsinformatie en eventuele aanvullende toelatingseisen.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

April 2020 10% last-minute-korting

Eerste bijeenkomst:

Zaterdag 18 april 2020. Start definitief op zaterdag in Utrecht

Uiterste inschrijfdatum:

13 april 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

18

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

36

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Alle opleidingen van het MBO College van de LOI worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.

Wil je liever flexibel zijn in studieplek en -tijden en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij kun je studeren waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI MBO College, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo, dat betekent dat je afhankelijk van je persoonlijke situatie, korter of langer over de studie doet. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de opleiding afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de studie steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 16 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 16 x € 79,00
Lesgeld klassikaal : 16 x € 233,10 (€ 259,00)
Inschrijfkosten en dossiervorming
: € 49,00 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 29,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
16 x € 79,00
Lesgeld klassikaal
16 x € 233,10 (€ 259,00) 10% last-minute-korting
Studieduur
16 maanden
Type
Kort MBO-programma
Diploma
LOI-diploma
Onderdeel van
MBO Onderwijsassistent

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 24 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Laatste plaatsen voor de klassikale opleiding

Voor deze opleiding zijn nog enkele plekken beschikbaar. Schrijf nu in en krijg 10% last-minute korting!
De korting geldt zolang er plaats is. Schrijf dus snel in en verzeker je van een plek.

De eerste bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms en vinden online plaats. Zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden.