Kort MBO Onderwijsassistent

Onderdeel van een erkende MBO-opleiding

 • Thuis studeren

  16 x € 75,00

 • Klassikaal studeren

  16 x € 155,00

 • Studieduur

  16 maanden

 • Type

  Kort MBO-programma

 • Diploma

  LOI-diploma

 • Onderdeel van

  MBO Onderwijsassistent

Nog dagen!

Laatste dag!

Wegens succes verlengd!

Tijdschriftenbon cadeau
Lees meer

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving gratis een Nationale Tijdschriftenbon t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

In het kort

Als onderwijsassistent ondersteun je een leraar of onderwijsteam. Je kunt de vaste assistent zijn van één klas, maar ook met individuele leerlingen werken. Spreekt het beroep van onderwijsassistent je aan? Dan biedt dit korte MBO-programma uitgebreide vakkennis en vaardigheden. De opleiding Kort MBO Onderwijsassistent is de ideale keuze voor wie op MBO-niveau brede kennis op wil doen over het vak, maar (nog) geen stage kan of wil lopen. Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan en burgerschap.

Wil je hierna verder studeren? Kies dan voor de opleiding MBO Onderwijsassistent. Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules uit de volledige MBO-opleiding, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen.

 • Opleiding op MBO-niveau, zonder BPV, keuzedelen en algemene modules.
 • Onderdeel van en geeft (vaak) vrijstelling bij de volledige MBO-opleiding Onderwijsassistent.
 • Studeren in je eigen tijd en tempo én 24/7 toegang tot LOI Campus.
 • Behaal ook een Oranje Kruis-certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK).
 • Inclusief drie gratis praktijkdagen.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten.
 • Flexibel examen doen, waar en wanneer je wilt.

Het Oranje Kruis

Doelgroep en beroep

De opleiding Kort MBO Onderwijsassistent is de ideale keuze voor iedereen die op MBO-niveau vakkennis wil opdoen van het beroep onderwijsassistent. Het korte MBO-programma is ook een aanrader voor wie de volledige MBO-opleiding wil volgen, maar (nog) niet aan de vooropleidingseisen voldoet of nog geen stage kan of wil lopen. Het korte MBO-programma Onderwijsassistent omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan & burgerschap.

Doelgroep
Ontdek de arbeidsmarkt

Een onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in de klas, zowel bij het werken met groepen als bij het werken met individuele leerlingen. Je handelt zelfstandig vragen af, observeert leerlingen bij het zelfstandig werken en schrijft rapportages. Onder begeleiding van de leraar leg je lesmateriaal klaar, help je bij het ontwikkelen van lessen en geef je extra uitleg bij opdrachten. Een uitdagende en afwisselende functie waarin je veel voor leerlingen kunt betekenen.

Inhoud van de opleiding

Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding Onderwijsassistent, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan & burgerschap. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a, de functie en taken van een onderwijsassistent, onderwijsprocessen, het bieden van ondersteuning bij diverse vakken, pedagogiek, computervaardigheden, kwaliteitszorg en het werken in een team op school.

Na afloop:

 • heb je een duidelijk beeld van de omgeving waarin je als onderwijsassistent werkzaam bent.
 • weet je met welke wet- en regelgeving je als onderwijsassistent te maken hebt.
 • heb je kennis opgedaan van pedagogische basisbeginselen.
 • ken je de basisbeginselen van zorg en verzorging.
 • ben je thuis in de verschillende vakken op school en de bijbehorende lesmethodes.
 • kun je goed met de computer omgaan.
 • ben je op de hoogte van de aspecten die te maken hebben met de administratieve handelingen die je als onderwijsassistent moet verrichten.
 • heb je geleerd hoe je activiteiten binnen en buiten de school organiseert.
 • ken je het belang van deskundigheidsbevordering en bijblijven.
 • ken je het belang van kwaliteit.
Inhoud
Meer over de inhoud

Communicatie

Je ontwikkelt de vaardigheden om goed te kunnen communiceren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. communicatiemiddelen, gesprekstechnieken, het geven en ontvangen van feedback, observeren, informatie verzamelen, informeren en rapporteren, werkzaamheden afstemmen, evalueren, reflecteren, omgaan met agressie en conflicten, intercultureel communiceren en sociale vaardigheden.

Pedagogiek voor de onderwijsassistent

Om goed om te kunnen gaan met leerlingen, heb je als onderwijsassistent kennis nodig van pedagogische basisbeginselen. Daarom besteedt deze module aandacht aan de psychologische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. de vorming van kinderen op het gebied van normen en waarden, opvoeding, de sociaal-culturele achtergrond van kinderen en het pedagogisch klimaat op school. Ook wordt ingegaan op specifieke groepen, zoals kinderen met een functiebeperking, sociaal-emotionele problemen of leer- en gedragsproblemen. Je leert observeren en signaleren, kinderen begeleiden, groepen kinderen en relaties tussen kinderen begeleiden.

Zorg en verzorging voor de onderwijsassistent

Deze module behandelt de basisbeginselen van zorg en verzorging. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. hygiëne, persoonlijke verzorging, het bieden van sociaal-pedagogische zorg. Bij deze module hoort een praktijkdag.

Activiteiten organiseren en begeleiden

In dit onderdeel wordt ingegaan op alle aspecten die te maken hebben met het organiseren van activiteiten binnen en buiten de school en het begeleiden van leerlingen en deelnemers tijdens die activiteiten.

Eerste hulp aan kinderen

Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Kennis van Eerste hulp aan kinderen is dan ook onmisbaar voor iedereen die werkt in de kinderopvang. In deze module is daarom uitgebreid aandacht voor Eerste hulp aan kinderen. Ook richtlijnen voor veiligheid komen aan bod zoals brandoefeningen, regels rond schoonmaakmiddelen en speeltoestellen en hygiëne. Tot slot leer je signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen. Je sluit deze module af met een officieel Oranje Kruis-certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.

Professioneel handelen als onderwijsassistent

Deze module geeft een duidelijk beeld van de omgeving waarin een onderwijsassistent werkzaam is. Er wordt o.a. ingegaan op de functie van de onderwijsassistent. Wat mag een onderwijsassistent allemaal doen? Ook het Nederlandse onderwijssysteem en de invloed van de maatschappij op het onderwijs komen aan bod. Wat voor scholen zijn er bijvoorbeeld? Welke invloed heeft de multiculturele samenleving en hoe werkt cultuur door op school? Ook de invloed van de politiek wordt besproken. Daarnaast gaan we in deze module in op de wet- en regelgeving waar je als onderwijsassistent mee te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Primair Onderwijs, maar ook aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tot slot besteedt deze module aandacht aan de ontwikkeling van het beroep.

Kwaliteitszorg

In deze module staat kwalitatief handelen centraal: hoe zorg je dat je kwaliteit levert en blijft leveren? En hoe meet je kwaliteit in de omgang met mensen?

Computervaardigheden

Tijdens deze module leer je relevante ICT-vaardigheden toe te passen, denk aan tekstverwerking, het maken van presentaties, het verwerken van gegevens in informatiesystemen en het plannen van werkzaamheden.

Onderwijsprocessen, didactiek en pedagogiek

In deze module staan de begrippen 'leren' en 'pedagogisch klimaat' centraal. Wat is leren eigenlijk en hoe leren leerlingen? Hoe geef je het onderwijs vorm en welke kerndoelen gelden hierbij? Ook de leeromgeving komt aan bod. Wat is een geschikt pedagogisch klimaat? Wat zijn geschikte leermiddelen bij verschillende onderwijsprocessen en welke didactische werkvormen zijn er? Ook gaan we in op de verschillende vakken op school en de bijbehorende lesmethodes. Bij welke vakken kun je als onderwijsassistent een rol spelen en welke ondersteuningsmiddelen zijn er? Tot slot is er in deze module aandacht voor de invloed van tweetaligheid, diversiteit en interculturele communicatie en dyslexie en dyscalculie.

Ondersteunen bij verschillende vakken

In deze module wordt ingegaan op verschillende vakken op school en bijbehorende lesmethodes. De student leert daarnaast over verschillende ondersteuningsmiddelen.

Rapporteren, coördineren en administratieve handelingen

In deze module wordt ingegaan op alle aspecten die te maken hebben met de administratieve handelingen die je als onderwijsassistent moet afhandelen. Ook is er aandacht voor coördinerende taken waar je als onderwijsassistent kunt ondersteunen.

Inclusief gratis praktijkdagen

Bij de opleiding worden drie gratis praktijkdagen georganiseerd: een voor Communicatie, een voor Eerste hulp aan kinderen en een voor Pedagogiek voor de onderwijsassistent. Dé gelegenheid om de opgedane kennis in de praktijk te brengen en je vaardigheden te oefenen. Aan het bijwonen van de praktijkdagen zijn geen kosten verbonden.  Bij de klassikale opleiding zijn de praktijkdagen onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

Examens

De modules worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een praktijkopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Een aantal modules wordt afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Wanneer bij een opleiding een gratis praktijkdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 29,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Aanmelden voor examens

Tijdens de studie word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld. Meer informatie over het aanmelden bij externe exameninstanties is terug te vinden op LOI campus.

Diploma en vervolgopleiding

Na het volledig afronden van dit korte MBO-programma ontvang je het LOI-diploma Kort MBO Onderwijsassistent.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na het volledig en succesvol afronden van dit korte MBO-programma is het mogelijk om door te stromen naar de volledige MBO 4-opleiding Onderwijsassistent. Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules uit de opleiding MBO Onderwijsassistent, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen. Kijk bij de desbetreffende MBO-opleiding voor de actuele opleidingsinformatie en de vooropleidingseisen. Voldoe je niet aan de daar genoemde vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder? Dan is het mogelijk om op grond van dit korte MBO-programma worden toegelaten.

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.


Klassikaal studeren
Thuis studeren

Vaste structuur van bijeenkomsten

In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Kies voor thuis of klassikaal studeren
Klassikaal studeren bij de LOI: eigentijds flexibel en efficiënt

De klassikale opleidingen van de LOI staat garant voor een efficiënte manier van studeren, zijn doelgericht van opzet, bieden veel structuur en toch voldoende flexibiliteit om de opleiding te combineren met een baan en druk privéleven.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen en geeft snel antwoord.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Toelating

Voor toelating tot deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo, dat betekent dat je afhankelijk van je persoonlijke situatie, korter of langer over de studie doet. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de opleiding afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de studie steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 16 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

Bij deze opleiding kunnen vrijstellingen pas worden verleend vanaf augustus 2017. Wel kun je nu al met de opleiding starten.

Lesgeld
Betaal alleen lesgeld en examenkosten

Een opleiding bij de LOI is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén lesgeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten. Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het lesgeld. Je hoeft dus zelf geen boeken aan te schaffen. Bovendien betaal je alleen lesgeld voor de duur van je opleiding. Is de opleiding nog niet afgerond? Geen probleem! Je behoudt kosteloos recht op correctie en begeleiding én toegang tot alle online studietools, voor een periode tot tweemaal de aanbevolen studieduur. Je kunt dus twee keer zo lang studeren, zonder extra kosten.

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Klassikale bijeenkomsten (bij de klassikale opleiding).
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
 • Gratis praktijkdagen.

We gaan er van uit dat je zelf beschikt over eventuele benodigde software. Van de meeste pakketten zijn online  trialversies beschikbaar die je gedurende een beperkte periode gratis kunt gebruiken.

Lesgeld thuisstudie : 16 x € 75,-
Lesgeld klassikaal : 16 x € 155,-

Via de regeling Scholingsaftrek, kun je van de belasting een flink deel van je studiekosten terugkrijgen. Bekijk hieronder hoeveel.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Ook dan kun je je nog steeds ook voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Oktober 2017

Eerste bijeenkomst:

Medio oktober 2017

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

16

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

32

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

14 dagen vrijblijvend op proef

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.