Bewindvoerder

Vakgebied

Bewindvoerder

De cursus Bewindvoerder biedt een combinatie van financiële en juridische kennis en sociale vaardigheden. Inclusief praktijkdag, online hoorcolleges en live webcolleges.

In het kort

In het kort

De cursus Bewindvoerder biedt een combinatie van financiële en juridische kennis en sociale vaardigheden. Inclusief praktijkdag, online hoorcolleges en live webcolleges.

Lesgeld thuisstudie
10 x € 99,00
Lesgeld klassikaal
10 x € 179,00
Studieduur
10 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Steeds meer mensen doen een beroep op een professioneel bewindvoerder (beschermingsbewindvoerder), omdat zij zelf niet meer hun eigen financiën kunnen regelen en geen familiaire bewindvoerder hebben. Denk aan mensen met dementie, een geestelijke of lichamelijke beperking, maar ook mensen met een verslaving. De bewindvoerder beheert vermogen en goederen, regelt betalingen, geeft belastingadvies, vraagt subsidies aan en houdt controle over inkomsten en uitgaven. Het is een verantwoordelijke baan waarvoor je niet alleen over financiële kennis moet beschikken, maar ook over een behoorlijke dosis sociale vaardigheden.

Met de cursus Bewindvoerder doe je in tien maanden alle financiële en juridische kennis op die je nodig hebt om iemand onder beschermingsbewindstelling te begeleiden. Ook het sociale aspect wordt uitgebreid behandeld.

Met de gratis praktijkdag en de online hoorcolleges (waarin veel voorbeelden uit de praktijk aan bod komen), word je prima voorbereid op deze uitdagende functie.

Daarom kies je voor de cursus Bewindvoerder

 • Sterk praktijkgerichte cursus.
 • Inclusief praktijkdag om intake- en slechtnieuwsgesprekken te oefenen.
 • Inclusief inspirerende hoorcolleges.
 • Rechtstreeks live webcolleges volgen.
 • Bij de ontwikkeling van de cursus is de kwaliteitsverordening van de BPBI gevolgd.
"Studeren met ervaring"
Karina Tromp

Cursist Bewindvoerder


Lees het interview
"Studeren met ervaring"
Karina Tromp

Cursist Bewindvoerder

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Deze cursus is de ideale keuze voor iedereen die als bewindvoerder of assistent-bewindvoerder in loondienst wil werken. Daarnaast is deze basisopleiding ook geschikt voor professionals die al als bewindvoerder werken, maar toch meer houvast willen voor hun werkzaamheden, voor mensen die (beroepsmatig) regelmatig te maken krijgen met beschermingsbewindvoerders en voor iedereen die op persoonlijke gronden beschermingsbewindvoering uitvoert.

De basisopleiding Bewindvoerder is een goede voorbereiding op het werken als beschermingsbewindvoerder maar biedt nog geen garantie om te worden benoemd door de kantonrechter. Om als zelfstandig beschermingsbewindvoerder benoemd te worden door de kantonrechter, dien je minimaal te beschikken over een HAVO- of VWO-diploma of een propedeuse van een beroepsopleiding, aangevuld met 2 jaar relevante werkervaring. Een relevante afgeronde MBO 4- opleiding en 2 jaar relevante werkervaring, of een passende en afgeronde HBO-opleiding is uiteraard ook voldoende om als bewindvoerder aan de slag te kunnen. Meer informatie over de opleidingseisen vind je op www.rechtspraak.nl.

Met de cursus Bewindvoerder leer je over alle facetten van het beroep Beschermingsbewindvoerder. Na afronding:

 • weet je precies hoe je je rol als beschermingsbewindvoerder uitvoert
 • weet je hoe je de financiën van iemand overneemt, structureert en beheert
 • kun je een budgetplan maken en advies geven over noodzakelijke bezuinigingen
 • ben je thuis in sociale wetgeving
 • weet je hulpverleningsorganisaties te vinden
 • kun je adviseren over passende oplossingen bij schuldproblemen
 • ben je in staat op de juiste wijze te communiceren en kun je omgaan met de emoties en de onmacht van de mensen die je begeleidt
 • ben je in staat goede gesprekken te voeren met cliënten en hun omgeving.
Vooropleiding

Er is geen vooropleiding vereist. Om als zelfstandig beschermingsbewindvoerder benoemd te kunnen worden door de kantonrechter, dien je minimaal te beschikken over:

 • een HAVO- of VWO-diploma* of een MBO-4 diploma van een passende beroepsopleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs, aangevuld met 2 jaar relevante
  werkervaring, of
 • een HBO-diploma van een passende beroepsopleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

*Een propedeuse van een beroepsopleiding staat gelijk aan een HAVO- of VWO-diploma.

Alle medewerkers die bewindvoerderstaken/dossier-gerelateerde taken uitvoeren, moeten aan de kwaliteitseisen voldoen. Dit betekent dat ook assistent-bewindvoerders aan de opleidingseis moeten voldoen: minimaal een diploma van ten minste een HAVO-, VWO- of een passende MBO-4-opleiding. De werkervaring mogen zij onder verantwoordelijkheid van een benoembare bewindvoerder opdoen.

De cursus

Inhoud van de cursus Bewindvoerder

De cursus gaat uitgebreid in op het beroep beschermingsbewindvoerder. Zo leer je de financiën van iemand overnemen, structureren en beheren. Ook is er aandacht voor het maken van een budgetplan en het adviseren over noodzakelijke bezuinigingen. Bovendien leer je om op de juiste wijze te communiceren en om te gaan met emoties en de onmacht van de mensen die je begeleidt. Met de gratis praktijkdag en de online hoorcolleges (waarin veel voorbeelden uit de praktijk aan bod komen), word je prima voorbereid op deze uitdagende functie.

Meer over de inhoud

De cursus Bewindvoerder bestaat uit vier modules biedt je een combinatie van financiële en juridische kennis en sociale vaardigheden die nodig zijn om iemand onder beschermingsbewindstelling te begeleiden. Bij de ontwikkeling zijn de kwaliteitseisen van de BPBI (branchevereniging) gevolgd.

Wet- en regelgeving omtrent bewind

In de eerste module leer je wat het beroep van bewindvoerder inhoudt en daarbij komt relevante wet- en regelgeving uitgebreid aan de orde. Vervolgens leer je hoe je een goed dossier opbouwt dat voldoet aan de eisen van branchevereniging BPBI en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ten aanzien van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Ook leer je de (financiële) situatie en kostenposten van de cliënt in kaart brengen. Uiteraard behandelen we relevante belastingwetgeving en sociale wetgeving. Je leert deze toe te passen op de situatie van de cliënt. Aan de hand van het geleerde stel je in de volgende module een budgetplan op dat je helder en overtuigend aan de cliënt kunt uitleggen.

Bewindvoerder in de praktijk

In deze module ga je daadwerkelijk aan de slag met de taken die nodig zijn voor het voeren van goed bewind. Dit komt aan de orde:

 • Inkomenscomponenten en toeslagen waar de cliënt recht op heeft inventariseren
 • Goed dossier aanleggen met alle benodigde documenten en volgens de eisen van de BPBI en de AMvB
 • Inkomensverhogende maatregelen aanvragen
 • Een financieel kloppend en uitvoerbaar budgetplan maken
 • Budgetplan helder uitleggen aan de cliënt, overleggen over eventuele noodzakelijke bezuinigingen,
 • Instemming van de cliënt vragen
 • Budgetplan uitvoeren

Communicatie

Als bewindvoerder moet je op verschillende niveaus kunnen communiceren; met de cliënt, maar ook met de rechtbank en advocaten bijvoorbeeld. Daarvoor is in de hele opleiding aandacht. In deze module ligt de focus op mondelinge en schriftelijke contacten met onder meer gemeentelijke instanties, maatschappelijk werk, verslavingszorg en de huisarts, zodat je vragen en mededelingen adequaat over kunt brengen. Je leert in de communicatie met je cliënt rekening te houden met beperkingen van psychische aard. Je kent de sociale kaart en weet je cliënt zo nodig te verwijzen naar passende hulpverlening.

Schuldenproblematiek

Het oplossen van schulden is tegenwoordig een steeds grotere taak van de beschermingsbewindvoerder. Na deze module ben je in staat om te beoordelen of de schulden oplosbaar zijn en kun je samen met de cliënt een passend traject uitzetten voor schuldenproblematiek. Als bewindvoerder zal je niet alles zelf uitvoeren, maar je na deze module kun je je cliënt goed begeleiden en zijn of haar vragen voor het overgrote deel beantwoorden.

Aan de orde komen onderwerpen als:

 • beslagrecht en andere relevante wettelijke regelingen
 • omgaan met deurwaarders en incassobureaus
 • aanmelden voor schuldhulpverlening en doorverwijzen voor schuldsanering
 • trajecten voor Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) en Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (MSNO)
Online hoorcolleges

Online hoorcolleges maken deel uit van deze cursus. Per hoorcollege wordt een onderwerp behandeld, bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de bewindvoerder en van de cliënt.

Inclusief praktijkdag

Op de praktijkdag worden rollenspellen gespeeld. Je leert structuur, leiding en sturing geven tijdens een intakegesprek. Ook komt aan bod hoe je alle benodigde informatie verkrijgt (bijvoorbeeld met open vragen, doorvragen en samenvatten). Verder is er aandacht voor slechtnieuws-gesprekken. Je leert onder meer hoe je slecht nieuws brengt, in hoeverre je emoties van de cliënt de ruimte geeft, naar oplossingen zoekt, omgaat met weerstand en je grenzen aangeeft. Het bijwonen van de praktijkdag is een vereiste voor het behalen van het diploma. Bij de klassikale opleiding is deze praktijkdag onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

Examens en diploma

Examen

De cursus Bewindvoerder wordt afgesloten met een flexibel LOI-examen. Dit examen wordt afgenomen door de Examencommissie van de LOI. Bovendien moet je twee opgaven inzenden en met een voldoende afronden en de praktijkdag hebben bijgewoond. Deelname aan de contactdag is verplicht.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Na succesvolle afronding heb je het LOI-diploma Bewindvoerder op zak. Om beschermingsbewindsdossiers te mogen behandelen en benoemd te worden bij de kantonrechter is minimaal een afgeronde, passende MBO 4-opleiding verplicht en twee jaar relevante werkervaring of een passende HBO-opleiding. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl

De cursus Bewindvoerder sluit goed aan op o.a. Schuldhulpverlening en Budgetcoach. Ook de HBO-module Inleiding Sociaal juridische dienstverlening en de HBO-bacheloropleiding Rechten zijn goede vervolgopleidingen.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind september 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

10

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

20

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Alle opleidingen van de LOI worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Bij de LOI studeer je altijd op de meest flexibele manier. Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.
Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment online vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Live webcolleges

Tijdens de opleiding kun je twee maal per jaar gratis deelnemen aan een live webcollege. Een live online college, waar je d.m.v. chatten direct interactie hebt met je docent en medestudenten. Je kunt live vragen stellen en reageren op stellingen. De docent en studiegenoten geven feedback. Zo leer je van je docent en studiegenoten! Onze studenten geven aan dat zij de live webcolleges een zeer waardevolle aanvulling op de lesstof vinden.

Live webcolleges

Tijdens de opleiding kun je twee maal per jaar gratis deelnemen aan een live webcollege. Een live online college, waar je d.m.v. chatten direct interactie hebt met je docent en medestudenten. Je kunt live vragen stellen en reageren op stellingen. De docent en studiegenoten geven feedback. Zo leer je van je docent en studiegenoten! Onze studenten geven aan dat zij de live webcolleges een zeer waardevolle aanvulling op de lesstof vinden.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 10 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. Bij een klassikale opleiding gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 10 x € 99,00
Lesgeld klassikaal : 10 x € 179,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 149,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 111,75. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
10 x € 99,00
Lesgeld klassikaal
10 x € 179,00
Studieduur
10 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 24 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak