Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Bachelor of Social Work (B SW)

 • Thuis studeren

  36 x € 169,00

 • Klassikaal studeren

  36 x € 269,00

 • Studielast i

  240 EC's

 • Type

  HBO-bachelor

 • Diploma

  HBO-bachelorgetuigschrift

 • Erkenningen

  NVAO, ministerie van OCW, ITK

Nog dagen!

Laatste dag!

Laatste kans!

ASUS Notebook-actie

Bij alle volledige masteropleidingen, HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees, MBO-opleidingen en de volledige programma’s VMBO, HAVO en VWO.

Lees meer

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een ASUS Notebook t.w.v. € 279,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. Deze zilvergrijze ASUS VivoBook E12, type E203NA-FD026T, is licht en dun en beschikt onder meer over Windows 10 Home, een snelle Wifi-verbinding en lange batterijduur. Hierdoor is de notebook ideaal in gebruik voor studie, werk en thuis.
Meer over deze actie

In het kort

Ben je sociaal, maatschappelijk betrokken en wil echt iets voor mensen kunnen betekenen? Kies dan voor de HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Een sociaal pedagogisch hulpverlener verleent professionele hulp aan jeugd en volwassenen met problemen in hun eigen leef- en woonsituatie. Na deze SPH-opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag in de jeugd- of verslavingszorg, GGZ of maatschappelijke opvang.

Veranderingen binnen de samenleving en wetgeving hebben gevolgen voor de werkzaamheden van sociaal pedagogische hulpverleners. Er is een omslag gaande van verzorgingsstaat naar participatiestaat, waarbij meer verantwoordelijkheden decentraal komen te liggen (de Kanteling). Hulpverleners, zoals SPH’ers, dienen hier in hun werk rekening mee te houden en hulpverlening te bieden conform Welzijn Nieuwe Stijl. In deze SPH-opleiding is hier dan ook ruimschoots aandacht voor. Daarnaast ligt het accent op Evidence based werken en (verdere) ontwikkeling van het beroep.

Na afronding van de bacheloropleiding SPH ben je breed inzetbaar. Er is een toenemende vraag naar professionals die een interdisciplinair overzicht kunnen houden op complexe hulpverleningsvraagstukken. De werkgelegenheid is dan ook goed te noemen.

 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.
 • Thuis én klassikaal te volgen.
 • De opleiding sluit volledig aan op nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Welzijn Nieuwe Stijl.
 • Keuze uit twee specialisaties:Jeugdzorgwerker of SPH-generalist.
 • Door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en beroep

Een sociaal pedagogisch hulpverlener biedt professionele hulp en begeleiding aan mensen met uiteenlopende problematiek om (weer) goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Bijvoorbeeld kinderen met een gedragsstoornis, jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking of ‘randgroepjongeren’. Als SPH’er kun je o.a. aan de slag in de jeugdzorg, pleegzorg, jeugdhulpverlening, psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, verslavingszorg, justitiële hulpverlening, vluchtelingen opvang en begeleiding, maatschappelijke opvang of ouderenzorg.

De HBO-bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH) van LOI Hogeschool leidt je op tot een bevlogen en ondernemende beroepskracht met een onderzoekende en open houding op het eigen handelen en de hulpverlening.

Doelgroep
Ontdek de arbeidsmarkt

Er wordt steeds meer verwacht dat cliënten voor hun zorgbehoefte ook een beroep doen op hun eigen omgeving. Als SPH’er heb je een belangrijke taak bij het coördineren of faciliteren daarvan. Je ondersteunt de client om zijn zelfredzaamheid, zelfstandigheid en sociale participatie te vergroten: er wordt gestreefd naar een volwaardig en menswaardig functioneren binnen het sociale systeem waar de cliënt onderdeel van uitmaakt.

Als SPH’er begeleid en ondersteun je een cliënt op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze. Daarbij zet je bijvoorbeeld bewezen effectieve interventies in. Je biedt hulp en ondersteuning bij problemen in relaties, biedt pedagogische ondersteuning aan het gezin, de opvoeding of de eigen ontwikkeling, maar ook bij handicaps, geestelijke stoornissen en/of ziekte.

Er is een toenemende vraag naar professionals die een interdisciplinair overzicht kunnen houden op complexe vraagstukken in de hulpverlening. De werkgelegenheid is dan ook zeker goed te noemen.

Inhoud van de opleiding

De bacheloropleiding SPH legt een breed fundament met kennis en vaardigheden en sluit perfect aan bij actuele ontwikkelingen in het werkveld. Meer en meer wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van de cliënt en diens omgeving. Dit heeft gevolgen voor de taakomschrijving van de SPH’er, dus dit komt uitgebreid in de SPH-opleiding aan bod.

Inhoud
Meer over de inhoud

De HBO-opleiding SPH start met een brede algemene basis. Aan het eind van de propedeuse maak je een keuze voor een specialisatie; Jeugdzorgwerker of SPH-generalist. De specialisatie Jeugdzorgwerker is gericht op jeugdzorg. Na afronding voldoe je qua opleiding aan de eisen voor opname in het BAMw-register. Wil je breder inzetbaar zijn, kies dan voor de specialisatie SPH-generalist.

De SPH-opleiding is opgebouwd uit zeven thema’s die aansluiten bij de vereiste competenties voor een SPH’er:

 • Oriëntatie op het SPH-werkveld en –handelen
 • Methodisch hulpverlenen
 • Complexe hulpverleningsvraagstukken
 • Normatieve professionalisering
 • Professionele samenwerking
 • Specialisatie SPH-generalist (zelfregie en empowerment) of Jeugdzorgwerker (jeugd en opvoeding)
 • Afstudeerfase
Contactdagen

Tijdens de HBO SPH-opleiding volg je in totaal acht contactdagen. Deze contactdagen zijn een belangrijk onderdeel van je studie en vormen de basis van je keuze voor een specialisatie. Het deelnemen aan deze contactdagen is dan ook verplicht.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Studieprogramma

De SPH-opleiding bestaat uit een propedeuse, een hoofdfase, een specialisatie (Jeugdzorgwerker of SPH-generalist) en een afstudeerfase.

studieprogramma
Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Thema 1: Oriëntatie op SPH-werkveld en handelen

 
Het sociaal-agogisch werkveld en handelenHet sociaal-agogisch werkveld en handelen
In deze module maak je globaal kennis met het werkveld en de verschillende doelgroepen die daarbinnen hulp of ondersteuning ontvangen van SPH’ers. Je leert bijvoorbeeld welke mogelijkheden er allemaal zijn na afronding van je opleiding. Ook komt globaal de ontwikkeling van SPH-competenties aan de orde: methodisch hulpverlenen, ontwerpen van programma’s, versterken van de cliënt, hanteren van de relatie, benutten van de context en verantwoorden van handelen.
5
Hulpverleningsvaardigheden, -strategieën en -methodiekenHulpverleningsvaardigheden, -strategieën en -methodieken
Deze module biedt vooral een systematisch overzicht van wat SPH’ers in de praktijk doen om cliënten bij te staan en welke methoden daarbij een rol kunnen spelen. Op deze manier maak je kennis met kernbegrippen als: methodiek, vaardigheden, fasering en begeleidingsplan. Ook leer je dat bepaalde methodes aan verandering onderhevig zijn, hoe je op de hoogte kunt blijven van nieuwe ontwikkelingen, hoe je kunt kiezen voor de juiste methodiek en deze kan laten aansluiten op een hulpvraag.
5
Empowerment en zelfregie van de cliëntEmpowerment en zelfregie van de cliënt
Deze module gaat in op wat het inhoudt om te werken vanuit zelfregie van de cliënt. Hiertoe wordt de cyclische methode DichtErBij gebruikt, waarbij de nadruk ligt op de beginfase van sociaal werk. In de startfase is het belangrijk om een werkrelatie op te bouwen met de cliënt(en), en grip te krijgen op de situatie. Je leert de bouwstenen en werkprincipes van deze methode en jouw taken hierin als hulpverlener. Ook leer je de achtergrond en maatschappelijke context van jouw coachende rol en heb je zicht op morele dilemma’s die voortkomen uit deze (veranderde) werkwijze.
5
Beroepsethiek voor SPH’ersBeroepsethiek voor SPH’ers
Deze module geeft je een kader om je werk te kunnen analyseren en beoordelen op morele aspecten. Je leert praktische vaardigheden, morele keuzes herkennen, ethisch denken en praktische dilemma’s oplossen. Je leert om de andere partij te overtuigen van een bepaald standpunt en je leert een meningsverschil op een redelijke manier op te lossen. Je leert om juist te handelen door de normen en waarden tegen elkaar af te wegen en de beroepscode in acht te nemen. Je leert dat elke cliënt en elke situatie uniek is en er weinig blauwdrukken zijn “hoe te handelen”. Het is nodig dat je leert reflecteren, belangen afwegen, overdenken van keuzes en een besluit beoordelen op de deugdelijkheid van argumentatie.
5
Effectief communicerenEffectief communiceren
In deze module leer je je mondeling en schriftelijk correct en effectief te kunnen uitdrukken. Je bent in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten binnen een steeds intercultureler wordende context.
5
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
In de module Algemene beroepsoriëntatie leer je om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (of gaat werken). Je leert om als professional naar jezelf en naar je beroepsomgeving te kijken.
5

Thema 2: Methodisch hulpverlenen

 
Communiceren met cliëntenCommuniceren met cliënten
Deze module draagt bij aan de ontwikkeling van je SPH-competenties. De volgende onderwerpen komen aan de orde: methodisch hulpverlenen, hanteren van de relatie, benutten van de context, professioneel samenwerken, sturen en professionaliseren. Je leert bijvoorbeeld om tussen de regels door te lezen, goede vragen te stellen, op lichaamstaal te letten, gesprekken op een goede manier te beginnen, op gang te houden en af te ronden, assertief te zijn, kritiek te geven en ontvangen, slecht nieuws te brengen en om te gaan met conflicten.
5
Methodisch werken en muzische vaardighedenMethodisch werken en muzische vaardigheden
Deze module geeft je een duidelijk kader en houvast in je werkzaamheden. Je krijgt inzicht in de ‘plancyclus’ en verwerft kennis over de verschillende fasen van hulpverlening. Je leert wanneer muzische activiteiten een mogelijke aanvulling zijn, hoe je kunt observeren, gegevens kunt analyseren, doelen kunt stellen en een activiteit kunt kiezen die past bij de hulpvraag.
5
Systeemgericht werkenSysteemgericht werken
Deze module biedt een versterking van een aantal competenties voor de hulpverlening aan cliënten. Je leert een van de fundamenten van de sociaalpedagogische hulpverlening: de systeemgerichte benadering. Je leert om de cliënt niet alleen in zijn gezinssysteem te bekijken, maar ook verder te kijken naar leefgroepen, teams en wijken.
5
DigivaardigheidDigivaardigheid
In deze module wordt ingegaan op nieuwe media, waaronder social media als digitaal (communicatie)middel. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten met cliënten en andere partijen. Je leert nieuwe media doelbewust toepassen en inzetten bij professioneel handelen. Je bent je bewust van de snelle ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en kunt deze ontwikkelingen gebruiken als deskundigheidsbevordering.
5
Inleiding onderzoek doenInleiding onderzoek doen
Het doel van de module ‘Inleiding onderzoek doen’ is het aanleren van de basisvaardigheden die van toepassing zijn bij alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Deze vaardigheden bestaan uit: een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf onderzoek doen (en dit kritisch beschouwen middels evaluatie en reflectie).
5
PraktijkintegratieopdrachtPraktijkintegratieopdracht
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5
Totaal Propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module EC's

Thema 3: Complexe hulpverleningsvraagstukken


OntwikkelingspsychologieOntwikkelingspsychologie
In deze module krijg je inzicht in de ontwikkelingsfases van een kind, adolescent, volwassene en oudere.
5
Werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigenWerken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
Deze module geeft inzicht in de context van het huidige vrijwilligerswerk. Het beschrijft de trends en nieuwe vormen van vrijwillige inzet waar je als SPH’er in het werkveld mee te maken kunt krijgen. Je leert de beweegredenen kennen van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, hoe je vrijwilligerswerk vorm kunt geven binnen een organisatie, hoe je vrijwilligers kunt werven, selecteren, behouden, begeleiden, erkennen, waarderen en belonen. Ook leer je hoe je veranderingstrajecten kunt inzetten en hoe ervaringsdeskundigen met levenservaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren in bepaalde vakgebieden, bijvoorbeeld de effectieve inzet van ex-verslaafden.
5
GroepsdynamicaGroepsdynamica
Deze module gaat verder in op het versterken van je competenties op het gebied van de hulpverlening aan cliënten en het werken aan professionalisering. Door de verdiepende kennis over groepsdynamica, wordt er een basis gelegd voor het begrijpen van groepsgedrag en hun invloeden.
5
Casemanagement in hulpverleningstrajectenCasemanagement in hulpverleningstrajecten
In deze module wordt stilgestaan bij de eisen die worden gesteld aan de SPH’er binnen de diverse vormen van hulpverlening; ambulante en residentiële hulpverlening, vrijwillige hulpverlening en hulpverlening in het kader van drang of dwang. Ook komen de begrippen mentorschap en persoonlijk begeleiderschap aan bod. Wanneer hulpverlening ongewenst is wordt er een bijzonder beroep gedaan op de SPH’er als het gaat om motiveren en activeren om tot een gezamenlijk plan te komen waarbij de cliënt een actieve participatie toont. Hulpverlenen op het scherpst van de snede, vakkennis en finesse zijn hierbij van belang.
5
Residentiële hulpverleningResidentiële hulpverlening
In deze module leer je meer over complexe hulpvragen in het SPH-werkveld in het algemeen en in residentiële instellingen in het bijzonder. Er is aandacht voor thema’s als drang en dwang, opname in residentiële instellingen, het regime in deze instellingen, crisisopvang, psychiatrie, de gesloten jeugdzorg, zware middelen, jongere gevangenissen en licht verstandelijk gehandicapten binnen justitie. Hierbij is kennis van recht noodzakelijk, leer je over het groepsklimaat in residentiële instellingen en hoe dit klimaat positief te beïnvloeden, zodat de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt in het hulpverleningstraject centraal blijft staan.
5
PsychopathologiePsychopathologie
Deze module gaat in op de kenmerkende factoren van psychiatrische problemen. Je leert de kenmerkende eigenschappen van en het onderscheid tussen verschillende psychiatrische beelden. Je leert een gedegen diagnostiek uitvoeren en een passende behandelmethode inzetten.
5
Maatschappelijke vraagstukkenMaatschappelijke vraagstukken
Deze module geeft je een kader om de individuele problemen van cliënten in een maatschappelijke context te kunnen plaatsen. Cliënten maken onderdeel uit van een breder sociaal systeem, waardoor er maatschappelijke (uitsluitings)processen zijn die invloed kunnen hebben op het gedrag en de (leef)omstandigheden van de cliënt. Cliënten zijn vaak het product van hun socialisatie. Je leert de cliënt centraal te stellen en aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de cliënt. Sociologische kennis stelt je tevens in staat om bredere maatschappelijke processen te kunnen signaleren en hier je handelen op aan te passen of nieuwe hulpverleningsinitiatieven te ontplooien.
5
Cultuursensitieve hulpverleningCultuursensitieve hulpverlening
Deze module geeft je een kader om de problematiek van cliënten te begrijpen, zoals zij deze zelf zien. Cliënten moeten de oplossingen voor problemen die de hulpverlening hen biedt kunnen begrijpen, hanteren en integreren in de eigen leefsituatie. Bij het omgaan met de vraagstukken handelt de cliënt vanuit een cultureel bepaald referentiekader. Je verkent je eigen culturele opvattingen, overtuigingen, normen en waarden en die van een aantal cliëntgroepen op diverse relevante aspecten. Je leert onderzoekend te kijken naar je eigen gedrag en dat van cliënten en deze te bevragen op cultureel relevante aspecten. Je leert om als hulpverlener via de ogen van de cliënt te kijken, naar zijn of haar omstandigheden en in het proces van hulpverlenen om te gaan met cultuurverschillen tussen en met cliënten.
5

Thema 4: Normatieve professionalisering

 
Observeren en rapporterenObserveren en rapporteren
In deze module leer je de kern van het SPH-werkveld: observeren (zorgvuldig waarnemen). Je leert onderscheid te maken tussen feitelijke waarnemingen en subjectieve interpretaties, hoe je kunt kiezen voor betrouwbaar observatiesysteem, hoe je observaties kunt registreren, interpreteren en rapporteren.
5
Professioneel handelen en reflecterenProfessioneel handelen en reflecteren
In deze module leer je wat reflectie is, op welke manier je kunt reflecteren en wat het doel en de zin van reflecteren is. Daarbij worden verbanden gelegd met theoretische achtergronden uit de filosofie en de psychologie. Van de SPH-er nieuwe stijl wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij in staat is om actief feedback te vragen en te geven, te reflecteren op zijn eigen professionele houding, identiteit en handelen en op zijn positie binnen het cliëntsysteem en in de eigen organisatie. Reflectie is een voorwaarde voor de professionele ontwikkeling maar ook zeker voor je eigen kracht (je individuele empowerment).
5
Signaleren en agenderenSignaleren en agenderen
Van de SPH’er wordt een hoge mate van opmerkzaamheid en betrokkenheid bij de cliënt en de omgeving verwacht. Meer dan vroeger behoort signaleren tot de kerntaak en wordt er verwacht dat je kwetsbaarheid en onaangepastheid signaleert, ‘vermaatschappelijkt’, intervenieert en agendeert. Er wordt een voortrekkersrol bij cruciale vernieuwingen in de participatiesamenleving toebedeeld aan SPH’ers. Na deze module ken je deze rol en weet je hoe je deze rol kunt vervullen.
5
Omgaan met conflicten en agressieOmgaan met conflicten en agressie
De module leert je agressieve incidenten te analyseren op oorzaak en vorm. Je leert over de achtergronden van conflicten en agressief gedrag om het beter te kunnen begrijpen. Je leert signalen vroegtijdig op te pikken om agressie om te buigen en /of de schade te minimaliseren. In de module wordt gebruik gemaakt van recente (politieke) inzichten omtrent het voorkomen en terugdringen van agressie en geweld. Je krijgt zicht op agressie- beleid in instellingen en worden uitgedaagd zelf een visie te vormen over conflicten en agressie binnen de zorg.
5
Interculturele communicatieInterculturele communicatie
Deze module reikt je een kader aan voor het omgaan met cultuurverschillen en interculturele communicatieprocessen. Je leert adequaat en waar nodig creatief (bijvoorbeeld door het inzetten van muzisch-agogische activiteiten die op de cultuur van de cliënt zijn toegesneden) omgaan met cultuurverschillen en communicatiebarrières, wat nodig is om met een cliënt een relatie aan te gaan. Je leert de cliënt te ondersteunen bij het overwinnen van communicatiebarrières.
5

Thema 5: Professionele samenwerking


Integraal (net)werken en samenwerkenIntegraal (net)werken en samenwerken
Deze module geeft je een kader om de aanpak van individuele problemen van cliënten integraal te benaderen, en met behulp van samenwerken in het professionele netwerk een effectieve aanpak te ontwikkelen. Je leert om een netwerk in kaart te brengen, zowel van de cliënt als een eigen netwerk van professionals en vrijwilligers. Je leert adequaat contacten leggen en communicatie tot stand brengen met cliënten, hun naaste omgeving, vrijwilligers, collega’s en organisaties. Ook leer je verschillende rollen aannemen, soms als ondersteuner, soms als degene die de kar trekt.
5
Project- en kwaliteitsmanagementProject- en kwaliteitsmanagement
Deze module leert je om kwaliteitsvraagstukken professioneel te benaderen. Je leert om de context van de werkvloer te verbinden met de bredere organisatie/maatschappij/wereld. Je bent je bewust van het dynamische karakter van het begrip kwaliteit, waarbij het belang van de cliënt centraal wordt gesteld. Kennis van kwaliteitsmanagement- en projectmethodieken stelt je in staat verantwoordelijkheid te nemen en verbetermogelijkheden en veranderbehoeften om te zetten in resultaatgerichte projecten.
5
InternationaliseringInternationalisering
In deze module leer je meer over de internationalisering binnen het SPH-werkveld.
5
Onderzoek en innovatieOnderzoek en innovatie
Deze module geeft je een handvat om (wetenschappelijke) artikelen te kunnen lezen, analyseren en de bruikbare elementen te vertalen naar hun eigen werkveld en praktijk. Door deze vaardigheid kun je innovatieve elementen in een onderzoek signaleren en benoemen, zodat je deze kunt gebruiken om de methodieken die je zelf (of de organisatie waar je werkt) gebruikt te updaten of upgraden. Innovatief denken stelt je bovendien in staat om in de toekomst zelf mogelijkheden of noodzaak voor innovaties te signaleren in de SPH-praktijk.
5
PraktijkintegratieopdrachtPraktijkintegratieopdracht
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Specialisatie Jeugdzorgwerker – Jeugd en opvoeding


Effectieve interventiesEffectieve interventies
In deze module leer je welke interventies inzetbaar of toepasbaar zijn in verschillende situaties. Je leert zo kansen te benutten, verantwoordelijkheden te nemen en beperkingen te zien.
5
JeugdzorgbeleidJeugdzorgbeleid
In deze module ontwikkel je zicht op het veranderlijke beleid binnen de jeugdzorg. Deze veranderingen komen voort uit maatschappelijke ontwikkelingen en (wetenschappelijke) inzichten. Ontwikkelingen kunnen ook voortkomen uit gebeurtenissen die een individu betreffen, of juist de maatschappij als geheel raken. Je leert onderscheid te maken tussen de verschillende lagen waarin deze veranderingen plaatsvinden; landelijk, provinciaal of op het niveau van de organisatie. Je leert een vertaalslag te maken van landelijk of lokaal beleid naar je eigen handelen als professional.
5
Jeugd- en opvoedingsproblematiekenJeugd- en opvoedingsproblematieken
De Jeugdwerker van de toekomst is competent in het aangaan van een samenwerkingsrelatie met de persoon of het gezin dat hulp nodig heeft en alle betrokken personen eromheen. Je leert om de hulpbehoefte vast te stellen en een passende hulpverlening te organiseren. Hiervoor is het nodig dat de kunt denken vanuit de belevingswereld van een puber/jeugdige, kennis hebt van cognitieve processen die zich per specifieke leeftijdsgroep voordoen en van gangbare interesses, belangen en specifieke problemen die zich voordoen binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Ook ben je je bewust van het belang van het gezin op de ontwikkeling van kinderen en weet je welke gezins- en omgevingsfactoren hier invloed op kunnen uitoefenen.
5
Multi-probleemgezinnenMulti-probleemgezinnen
In deze module leer je op een methodische wijze een (be)handelingsplan op te stellen dat tegemoet komt aan de belangen van de jeugdige en dat aansluit bij het systeem. Je leert hoe kindermishandeling kan worden gesignaleerd en hoe om dient te worden gegaan met huiselijk geweld.
5
Huiselijk en seksueel geweldHuiselijk en seksueel geweld
Deze module gaat over de aspecten die bij het aanpakken van huiselijk geweld van elementair belang zijn. Je leert de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk en seksueel geweld kennen. Vervolgens leer je de sluitende aanpak, de ketenaanpak, de instrumenten en methodieken die je hierbij kunt inzetten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de systeemgerichte benadering van huiselijk en seksueel geweld en ‘Signs of Safety’.
5
Toegepast onderzoek uitvoeren en advies gevenToegepast onderzoek uitvoeren en advies geven
In toegepast onderzoek of praktijkgericht onderzoek gaat het om het onderzoeken van een probleem. Dit kan naar aanleiding van een gesignaleerd probleem uit het werkveld of naar aanleiding van een vraag vanuit een organisatie of instelling. Je leert om het onderzoek, dat ten grondslag ligt aan het advies, methodisch op te bouwen. Het onderzoek resulteert in conclusies en aanbevelingen. Je leert het adviesrapport overtuigend vorm te geven. Daarmee draag je bij aan de professionalisering van de organisatie en het werkveld.
5
Praktijkintegratieopdracht specialisatie Jeugdzorgwerker Praktijkintegratieopdracht specialisatie Jeugdzorgwerker
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
10

Specialisatie SPH-generalist – Zelfregie en empowerment


Effectieve interventiesEffectieve interventies
In deze module leer je welke interventies inzetbaar of toepasbaar zijn in verschillende situaties. Je leert zo kansen te benutten, verantwoordelijkheden te nemen en beperkingen te zien.
5
Sociaal ondernemerschapSociaal ondernemerschap
De module Sociaal ondernemerschap bereidt je voor op de beroepspraktijk waarin je alert moet zijn op door burgers aangedragen oplossingen voor hulpvragen. Je leert om de door hen aangedragen oplossingen te analyseren, concretiseren en bij de uitvoering ervan een ondersteunende, maar niet leidende rol aan te nemen. Welke stappen liggen er tussen droom en daad en welke methodieken zijn er om de regie zoveel mogelijk bij de burger te laten? Deze vraagstelling impliceert ook grenzen. Niet elke cliëntengroep is tot volledig zelfbeheer in staat. Soms is professionele ondersteuning gedurende een langere periode of zelfs permanent noodzakelijk.
5
Wijkgericht werkenWijkgericht werken
In de module wijkgericht werken leer je te kijken naar de relatie tussen wijkgericht beleid en de cliënt binnen het informele cliëntsysteem. Je leert kritisch te kijken naar het beleid van je eigen gemeente. Hoe wordt hier omgegaan met wijkgericht werken, welke positie heeft het wijkteam hierin en waarom is dit zo vormgegeven? Daarnaast leer je wat belangrijk is voor wijkgericht werken. Elementen als vraaggericht werken, outreachende hulpverlening en generalistisch werken komen hierbij aan bod.
5
Disciplines voor de generalistDisciplines voor de generalist
De SPH-werkterreinen die in deze module van toepassing zijn, zijn jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, psychiatrie, verslavingszorg, justitiële hulpverlening en maatschappelijke opvang. Je leert in deze module om je basiskennis op deze terreinen onder te brengen in een stroomdiagram of stroomschema.
5
Levensbeschouwelijke vragen en kwaliteit van levenLevensbeschouwelijke vragen en kwaliteit van leven
Aan de hand van deze module leer je om de problematiek die te maken heeft met levensbeschouwelijke vragen en kwaliteit van leven, te herkennen. Je leert om een strategie te kiezen en het gesprek met de cliënt aan te gaan. Daartoe hanteer je een aantal gesprekstechnieken en leer je je attitude ten opzichte van de cliënt onder de loep te nemen.
5
Toegepast onderzoek uitvoeren en advies gevenToegepast onderzoek uitvoeren en advies geven
In toegepast onderzoek of praktijkgericht onderzoek gaat het om het onderzoeken van een probleem. Dit kan naar aanleiding van een gesignaleerd probleem uit het werkveld of naar aanleiding van een vraag vanuit een organisatie of instelling. Je leert om het onderzoek, dat ten grondslag ligt aan het advies, methodisch op te bouwen. Het onderzoek resulteert in conclusies en aanbevelingen. Je leert het adviesrapport overtuigend vorm te geven. Daarmee draag je bij aan de professionalisering van de organisatie en het werkveld.
5
Praktijkintegratieopdracht specialisatie SPH-generalistPraktijkintegratieopdracht specialisatie SPH-generalist
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
10

Afstudeerfase


AfstudeeropdrachtAfstudeeropdracht
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over hbo-bachelor niveau. De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen.
20
StageStage
Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
30
Totaal Hoofdfase 180
Totaal HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 240


Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 69,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

Na het afronden van deze bacheloropleiding heb je het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH) behaald. Met het bachelorgetuigschrift op zak mag je de titel Bachelor of Social Work (B SW) voeren.

De opleiding HBO-bachelor SPH is NVAO-geaccrediteerd. Een garantie voor kwaliteit en (h)erkenning van het diploma in binnen- én buitenland. Het diploma heeft dan ook een hoge waarde op de arbeidsmarkt.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34617.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.


Klassikaal studeren
Thuis studeren

Vaste structuur van bijeenkomsten

In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Kies voor thuis of klassikaal studeren
Klassikaal studeren bij de LOI: eigentijds flexibel en efficiënt

De klassikale opleidingen van de LOI staat garant voor een efficiënte manier van studeren, zijn doelgericht van opzet, bieden veel structuur en toch voldoende flexibiliteit om de opleiding te combineren met een baan en druk privéleven.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen en geeft snel antwoord.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen wordt in kleine groepen gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van leerstof, maar discussie met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je daarbij uit het beste uit jezelf te halen. En biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Voordeel
Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

Toelatingsmogelijkheden

Wie niet over een HAVO-, VWO- of MBO4-diploma beschikt, kan toch worden toegelaten op grond van het 21+-examen of het toelatingsprogramma. 

21+ toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Toelatingsprogramma

Naast het afleggen van een 21+ toelatingsexamen is het ook mogelijk (wanneer je 21 jaar of ouder bent) om tot deze bacheloropleiding te worden toegelaten op grond van het korte HBO-programma Het SPH werkveld en handelen van LOI Hogeschool. Dit HBO-programma geldt in dat geval als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding ontvang je bovendien vrijstelling voor de gelijknamige modules die je hebt behaald met het korte HBO-programma Het SPH werkveld en handelen.

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. Dit geldt bij een thuisstudie voor de volledige opleiding, bij een klassikale opleiding voor de afstudeerfase.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding is een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 36 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts drie jaar collegegeld en kunt daarna nog drie jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommisie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Collegegeld
Betaal geen literatuurkosten

Een opleiding bij LOI Hogeschool is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén collegegeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten en dossiervorming. Alle verplichte vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Geen verborgen kosten dus! Bovendien betaal je slechts drie jaar collegegeld en mag je daarna nog drie jaar gratis studeren. Je behoudt in die periode gewoon recht op online begeleiding en toegang tot alle online studiefaciliteiten.

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle verplichte vakliteratuur
 • Studiemateriaal
 • Begeleiding door ervaren docenten
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Drie jaar gratis uitloop, zonder extra kosten
Collegegeld thuisstudie : 36 x € 169,-
Collegegeld klassikaal : 36 x € 269,-
Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlangleren-krediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlangleren-krediet. Iedereen tot 55 jaar die geen recht heeft op studiefinanciering, kan tegen zeer gunstige voorwaarden een lening krijgen om het collegegeld te financieren. Kijk voor alle informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op duo.nl.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Ook dan kun je je nog steeds ook voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2017

Eerste bijeenkomst:

Eind september 2017

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

16 per jaar

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

32 per jaar

Plaats:

AMSTERDAM

APELDOORN

DEN HAAG

EINDHOVEN

LEIDERDORP

ROTTERDAM

UTRECHT

ZWOLLE

AMSTERDAM

APELDOORN

DEN HAAG

EINDHOVEN

LEIDERDORP

ROTTERDAM

UTRECHT

ZWOLLE

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.