Geschiedenis van Nederland

Vakgebied

Geschiedenis van Nederland

Zeer volledige cursus met een toegankelijke opgezet. Alle vensters van de canon worden behandeld.

In het kort

In het kort

Zeer volledige cursus met een toegankelijke opgezet. Alle vensters van de canon worden behandeld.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 52,40 (€ 65,50) 20% korting
Studieduur
6 maanden
Afronding
Studieverklaring
Benodigde vooropleiding
Geen

De cursus Geschiedenis van Nederland is een uitstekende keuze voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en graag meer te weten wil komen over bijvoorbeeld de middeleeuwen, de Gouden Eeuw of de tijd van de wereldoorlogen? Wil je erachter komen welke invloed personen als Willem van Oranje, Aletta Jacobs of Drees hebben gehad? Dan is de cursus Geschiedenis van Nederland echt iets voor jou!

De boeiende cursus Geschiedenis van Nederland is zeer toegankelijk opgezet en brengt je al snel naar een hoog niveau. Alle vensters van de canon worden behandeld. Daarbij is niet alleen aandacht voor de feiten, maar zeker ook voor de discussie over de interpretatie ervan. Over veel historische gebeurtenissen lopen de meningen en visies van historici immers uiteen.

Na het afronden van deze cursus vaderlandse geschiedenis heb je een goed beeld van de Nederlandse geschiedenis vanaf de prehistorie tot nu. Je kunt historische gebeurtenissen in deze tijdlijn plaatsen. Bovendien heb je geleerd hoe je aan informatie komt en hoe je je bronnen beoordeelt. Kortom, je hebt een kritische geest ontwikkeld waarmee je zelf, ook na deze cursus, nog veel meer kunt ontdekken.

* De canon is het geheel van belangrijke personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen, verschijnselen en processen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven.

Daarom kies je voor de cursus Geschiedenis van Nederland

  • Zeer volledige cursus, behandelt de complete canon.
  • Toegankelijke cursus die je al snel op een hoog niveau brengt.
  • Veel aandacht voor interpretatie en discussie.

Voor wie

Voor wie

Sprak het vak geschiedenis je op school al bijzonder aan? Merk je dat er nog gaten zitten in je algemene ontwikkeling? Misschien ben je op zoek naar verdieping van je kennis? Of wil je op een kritische manier leren kijken naar geschiedkundige bronnen? Wat je motivatie ook is, de cursus Geschiedenis van Nederland is zeker iets voor jou!

Einddoel

Na het afronden van de cursus Geschiedenis van Nederland heb je een solide kennis van de geschiedenis van Nederland vanaf de prehistorie tot nu. Je kent de feiten, bent in staat deze te plaatsen in het licht van de tijd en kunt je bronnen kritisch beoordelen.

Kortom, je hebt een kritische geest ontwikkeld en je algemene ontwikkeling een flinke impuls gegeven. Bovendien heb je de vaardigheden ontwikkeld om zelf nog veel meer te ontdekken en te onderzoeken.

De complete canon van Nederland wordt behandeld. Dit chronologisch overzicht van de Nederlandse geschiedenis vormt de leidraad voor de geschiedenisles op Nederlandse scholen.

De cursus

Inhoud van de cursus Geschiedenis van Nederland

De cursus Geschiedenis van Nederland is chronologisch opgezet. Door aandacht te besteden aan de verschillende tijdvakken en de bijbehorende kenmerken, kun je historische gebeurtenissen beter plaatsen. In de cursus komen alle vensters (belangrijke gebeurtenissen, tijdperken of personen) van de canon aan de orde. Deze vensters worden vanuit verschillende perspectieven behandeld, zodat het discussiekarakter van de geschiedenis duidelijk wordt. In verschillende opgaven word je bovendien zelf uitgedaagd om deel te nemen aan deze discussies.

Bij andere vensters vind je naast de feitelijke gebeurtenissen, niet alleen de verschillende visies, maar ook verwijzingen naar literatuur, films, musea en internet.

Meer over de inhoud

De cursus Geschiedenis van Nederland bestaat uit de volgende onderdelen:

Inleiding

In dit eerste hoofdstuk leer je over geschiedenis als vak en over historische bronnen. Geschiedenis gaat over gebeurtenissen, verschijnselen, vraagstukken en ontwikkelingen die van belang zijn geweest voor het ontstaan van het huidige politieke, sociale, economische en culturele landschap. Bronnen voor historische kennis zijn materiële overblijfselen (hunebedden, standbeelden etc.), oude boeken, archieven, schilderijen, films, documentaires en musea. In historische publicaties vinden we niet alleen de feiten, maar als we verder kijken, ook de opvattingen en werkwijze van de historicus. In dit hoofdstuk staan we uitgebreid stil bij dit historisch besef.

Prehistorie: 3000 voor Christus

We starten onze reis door de geschiedenis 3000 jaar voor Christus. Het is de tijd van de jagers en boeren. Je leert over de levenswijze van jagers-verzamelaars, het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen en het ontstaan de eerste stedelijke gemeenschappen. Speciale aandacht is er voor de hunebedden.

Grieken en Romeinen 3000 v.C.-500 n.C.

Je leert over de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. Ook leer je over de groei van het Romeinse imperium en de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Tot slot is er aandacht voor de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Speciale aandacht is er voor de Romeinse limes.

Monniken en ridders 500-1000

In dit hoofdstuk behandelen we de vroege middeleeuwen. Er is aandacht voor de verspreiding van het christendom in geheel Europa en voor het ontstaan en de verspreiding van de islam. Ook leer je over de (vrijwel volledige) vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid. Ook het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur wordt behandeld. Speciale aandacht is er voor Willibrord, Bonifatius en Karel de Grote.

Steden en staten 1000-1500

De opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving. In dit hoofdstuk leer je o.a. over de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden en over het begin van staatsvorming en centralisatie. Ook is er aandacht voor de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe (o.a. in de vorm van kruistochten). Speciale aandacht is er voor het Nederlandse schrift.

Verdieping Floris V, Hanzesteden

In dit verdiepingsdeel gaan we uitgebreid in op Floris V en de ontwikkeling van de Hanzesteden.

Ontdekkers en hervormers 1500-1600

Je leert o.a. over het begin van de Europese overzeese expansie. Ook gaan we in op het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en op het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. Andere onderwerpen die in dit deel aan bod komen, zijn o.a. de reformatie (met als gevolg de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa), het belang van de boekdrukkunst, het conflict in de Nederlanden (dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat) en de centralisatiepolitiek van Karel V.

Beeldenstorm en Willem van Oranje en Erasmus

In dit verdiepende hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op Erasmus en Willem van Oranje.

Regenten en vorsten 1600-1700 deel 1

Je leert o.a. over het streven van vorsten naar absolute macht. Ook komen de bijzondere plaats (in staatkundig opzicht) en de bloei (in economisch en cultureel opzicht) van de Nederlandse republiek aan bod. Daarnaast leer je over de wereldwijde handelscontacten, het handelskapitalisme, de VOC en het begin van een wereldeconomie. We sluiten dit hoofdstuk af met de wetenschappelijke revolutie.

Regenten en vorsten 1600-1700 deel 2

Dit hoofdstuk gaat dieper in op het onderwerp regenten en vorsten. Aan bod komen o.a. Hugo de Groot en de atlas van Blauw.

Rembrandt en Spinoza

In dit verdiepende hoofdstuk gaan we uitgebreid in op Rembrandt en op de invloed die hij heeft gehad.

Pruiken en revoluties 1700-1800

Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. het rationeel optimisme, het verlichte denken, het voortbestaan van het ancien régime, de uitbouw van de Europese overheersing (plantagekoloniën, slavenhandel) en de democratische revoluties in westerse landen.

De patriotten, de Franse tijd (Napoleon) en slavernij

In dit verdiepende hoofdstuk wordt uitgebreid aandacht besteed aan de patriotten, de Franse tijd en slavernij.

Burgers en stoommachines 1800-1900

Aan bod komen o.a. de industriële revolutie, de discussie over de ”sociale kwestie”, de opkomst van emancipatiebewegingen, de voortschrijdende democratisering en de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen (liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme).

Verdieping Willem I, Max Havelaar en Aletta Jacobs

In dit verdiepende hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op Willem I, Max Havelaar en Aletta Jacobs en de invloed die zij hebben gehad.

Tijd van de wereldoorlogen 1900-1950 I en II

Onderwerpen die in deze hoofdstukken worden behandeld, zijn o.a. vormen van massaorganisatie, het communisme, het nationaal-socialisme, de crisis van het wereldkapitalisme, fascisme en discriminatie, de Duitse bezetting van Nederland, massavernietigingswapens, de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering en vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.

Verdieping Willem Drees en Indonesië

In dit verdiepende hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op Willem Drees en Indonesië.

Tijd van televisie en computer I en II

In het eerste deel komen o.a. de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop, de dekolonisatie, de eenwording van Europa, de toenemende westerse welvaart en de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen aan bod. In deel twee is er o.a. aandacht voor Suriname en de Antillen, Srebrenica en de gasbel.

Verdieping Veelkleurig Nederland in Europa

In dit verdiepende hoofdstuk wordt uitgebreid aandacht besteed aan Nederland binnen Europa en aan veelkleurig Nederland.

Geschiedenis van de rechtsstaat in Nederland

Aan bod komen de ontwikkeling van de rechtsstaat in Nederland, de ontwikkeling van de parlementaire democratie en politieke stromingen en partijen sinds 1848.

Staatsinrichting

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de staatsinrichting van Nederland. Je leert hoe de politiek in elkaar zit. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. de trias politica en de ontwikkeling van de parlementaire democratie.

Zelf historisch onderzoek doen

In dit onderdeel leer je waar je rekening mee moet houden als je zelf historisch onderzoek wilt doen. Hoe stel je bijvoorbeeld een goede onderzoeksvraag? Welke bronnen kun je raadplegen en hoe beoordeel je ze?

Studieverklaring

Is er geen examen aan de cursus verbonden, maar wil je wel een bewijs van de behaalde resultaten? Wanneer je alle opdrachten ter beoordeling hebt ingestuurd, kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Bij de LOI kun je de cursus volgen waar en wanneer het jou uitkomt. Heb je veel of juist weinig tijd om met de cursus bezig te zijn? Bij de LOI kun je zoveel tijd aan je cursus besteden als je maar wilt. Je ontvangt een uitgebreid pakket dat uitnodigt om direct mee aan de slag te gaan. Zelfstandig maar zeker niet alleen; je krijgt professionele begeleiding en kunt op elk moment vragen stellen aan je eigen docent.
Zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de cursus? Dan krijg je ook gratis praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Daarnaast kun je bij de cursus gebruikmaken van diverse online studietools, zoals instructievideo’s, kennistests of oefeningen. Kortom: een slimme, doeltreffende en leuke manier van leren.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving

Via de online leeromgeving LOI Campus leg je heel gemakkelijk contact met je docent en medecursisten. Je stelt er je vragen en kunt ervaringen uitwisselen. Ook vind je er handige studietools, zoals een duidelijk overzicht van de cursus en je resultaten en eventuele extra instructievideo’s of geluidsfragmenten.Bij steeds meer cursussen kun je via LOI Campus zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die je van start tot eindstreep begeleiden.
Je kunt dan ook op elk moment vragen stellen en krijgt feedback van een vakspecialist die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Cursusduur en kosten

Cursusduur

Een cursus van de LOI is prima te combineren met werk, gezin en andere bezigheden. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo. Heb je meer tijd beschikbaar? Dan kun je de cursus sneller afronden.

Cursusduur: 6 maanden

Hoeveel tijd kost mijn cursus

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de cursus besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur per week. Heb je het druk of heb je juist meer tijd te besteden Geen probleem! De cursus past zich aan jou aan.

Langer over de cursus doen? Geen probleem!

Wil of kun je de cursus niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-cursussen mag je langer over de cursussen doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur. Daarbij geldt een minimum van 12 maanden. Dus ook als je cursus maar 3 of 4 maanden duurt, mag je 12 maanden over de cursus doen. Je behoudt in die periode recht op persoonlijke begeleiding, feedback op je opdrachten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere aanbieders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele cursus, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 6 x € 52,40 (€ 65,50)
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

  • Al het benodigde lesmateriaal.
  • Begeleiding door een ervaren docent.
  • Toegang tot de online leeromgeving.
  • Langer over de cursus doen, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen cursusduur).
Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 52,40 (€ 65,50) 20% korting
Studieduur
6 maanden
Afronding
Studieverklaring
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Nu verlengd!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Tijdelijk 20 procent korting

Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Want tijdelijk krijg je 20% korting op het lesgeld.
Naast deze korting profiteer je nu bovendien van een mooie actie. Dubbel voordeel dus!