Toon 0 resultaten

Extra verkort HBO-V

Aan verpleegkundigen worden steeds hogere eisen gesteld. Scholing van uw medewerkers is dan ook belangrijker dan ooit. Hoe brengt ú de kennis en kunde van uw verpleegkundigen op HBO-niveau?

Speciaal voor MBO 4- en inservice-opgeleide verpleegkundigen die ook een CZO-specialisatie (ingeschaald op NLQF-niveau 6) hebben behaald, biedt LOI Zakelijk het verkorte HBO V-traject, met daarbovenop extra vrijstellingen. De CZO-specialisatie levert maar liefst 5 maanden extra vrijstelling op. Een flinke besparing in tijd en kosten!

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit extra verkorte traject en de mogelijkheden voor uw medewerkers? Neem dan contact op met Joni Waagmeester, adviseur Leren & Ontwikkelen.

Neem contact op

Voor wie is dit extra verkorte programma?

Het extra korte HBO V-traject is bestemd voor verpleegkundigen met een erkend MBO 4- of inservice-diploma én een van de onderstaande CZO-specialisaties.

CZO-specialisatie

Overige voorwaarden

 • Cardiac Care verpleegkundige
 • Intensive care verpleegkundige
 • Medium Care verpleegkundige
 • Recoveryverpleegkundige
 • Spoedeisende hulp verpleegkundige
 • Ambulanceverpleegkundige
 • Geldige BIG-registratie
 • Diploma niet ouder dan 8 jaar of een werkgeversverklaring van 5 jaar recente werkervaring in die functie

Verkort programma + extra vrijstellingen

De CZO-specialisatie levert uw medewerkers maar liefst 5 maanden (25 EC) extra vrijstelling op, bovenop de reguliere vrijstellingen die zij al krijgen op basis van het MBO 4-diploma. Zo wordt maximaal gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die uw medewerkers al hebben. De opleidingsduur wordt hiermee verkort naar 25 maanden.

De opleiding in het kort
 • Start: mei 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Studiebelasting: 125 EC (i.p.v. 150 bij de gewone verkorte opleiding)
 • Studieduur: 25 maanden (i.p.v. 30 bij de gewone verkorte opleiding)
 • Kosten € 10.831,- (inclusief lesmateriaal en arrangementskosten)
 • Diploma: HBO-bachelorgetuigschrift
 • Erkenning: NVAO, Ministerie van OCW, ITK

Studieprogramma

Het totale programma omvat na aftrek van vrijstellingen 125 studiepunten (EC). In de loop van de opleiding kiest de student voor een van de vier differentiaties: Algemene gezondheidszorg (agz), Maatschappelijke gezondheidszorg (mgz), Geestelijke gezondheidszorg (ggz) of Geriatrie & gerontologie (gg). Zo sluit de opleiding perfect aan op de eigen organisatie en ontwikkelbehoefte.

Hieronder vindt u het volledige studieprogramma van de HBO-bachelor Opleiding tot verpleegkundige (HBO V). Daarbij is aangegeven welke modules vrijgesteld zijn.

Bekijk het studieprogramma

Module EC's

Cluster 1: Basiskennis voor de Verpleegkundige (30 EC)

 
Inleiding verpleegkunde - module vrijgesteld op basis van MBO Inleiding verpleegkunde - module vrijgesteld
Je doet kennis op over en inzicht in wat gezondheid is, het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in relatie tot internationale gezondheidszorgsystemen en de historische ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. Er wordt aandacht besteed aan het Nederlandse gezondheidszorgbeleid, het beroepsprofiel van de verpleegkundige met de CanMEDS-rollen, de beroepscode, de structuur van de gezondheidszorg, het klinisch redeneren binnen het verpleegkundig proces, classificaties in de gezondheidszorg/verpleegkunde en de betekenis van de diversiteit in de Nederlandse maatschappij voor de zorg.
5
Effectief communiceren - module vrijgesteld op basis van MBO
Je leert je mondeling en schriftelijk correct en effectief uitdrukken. Je bent in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten binnen een steeds intercultureler wordende context.
5
Algemene medische kennis: anatomie en fysiologie - module vrijgesteld op basis van MBO
Je doet kennis op over de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Deze kennis dient als basis om te analyseren wat de patiëntproblemen zijn, klinisch te kunnen redeneren en passende (evidence based) interventies in te zetten.
5
Algemene medische kennis: pathologie en farmacologie - module vrijgesteld op basis van MBO
In deze module leer je over pathologische en pathofysiologische verschijnselen, hoofdgroepen van geneesmiddelen en de werking daarvan, het effect en de interactie van en tussen geneesmiddelen. Met deze kennis kan je het proces van klinisch redeneren, eigen observaties en interpretaties koppelen aan de medische kennis over ziekteprocessen en geneesmiddelenkennis. Om vervolgens te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het verpleegkundig handelen.
5
Inleiding onderzoek doen - module vrijgesteld op basis van CZOInleiding onderzoek doen
In de module ‘Inleiding onderzoek doen’ doe je de basisvaardigheden op die nodig zijn bij alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Zo wordt o.a. ingegaan op het ontwikkelen van een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf doen van onderzoek. Uiteraard is daarbij ook aandacht voor evaluatie van en reflectie op het onderzoek.
5
Zorg voor mensen met acute lichamelijke problemen - module vrijgesteld op basis van MBO
Deze module gaat uitgebreid in op acute lichamelijke problemen en het voorkomen hiervan. Ook leer je adequaat handelen wanneer deze problemen optreden. Bovendien ben je na afronding in staat om de bijbehorende patiëntproblemen, zorgresultaten en evidence based interventies vast te stellen.
5

Cluster 2: Zorg voor verschillende doelgroepen (30 EC)

 
Verpleegkundige vaardigheden I - module vrijgesteld op basis van MBOVerpleegkundige vaardigheden I - module vrijgesteld
In deze module voer je basis verpleegkundige handelingen uit waarbij de uitgangspunten zijn: hygiënisch werken, het onderbouwen van de uit te voeren handeling en aandacht voor de privacy en het welbevinden van de patiënt. De volgende onderwerpen worden behandeld: persoonlijke verzorging, bed verschonen, mobiliseren en verplaatsen, uitscheiding, hygiëne en infectiepreventie, vitale functies en bloedsuiker, kweken en monsters, compressief zwachtelen en therapeutische elastische kousen, eten en drinken.
5
Zorg voor mensen met chronische lichamelijke problemen - module vrijgesteld op basis van MBOZorg voor mensen met chronische lichamelijke problemen - module vrijgesteld
Chronische ziekten hebben een grote en structurele invloed op iemands leven. Deze module gaat uitgebreid in op chronische ziekten en de gevolgen voor individuen en de maatschappij. Je leert hoe je patiënten met chronische lichamelijke problemen kunt ondersteunen en hoe de zorg voor mensen met chronische ziekten is georganiseerd. Uitgangspunt is daarbij het zelfmanagement van de patiënt. Ook het ondersteunen van de maatschappelijke participatie komt aan bod. Eigen kracht en empowerment zijn daarbij kernwoorden.
5
Psychopathologie en gedrag - module vrijgesteld op basis van MBOPsychopathologie en gedrag - module vrijgesteld
Psychopathologie en verstandelijke beperkingen staan centraal in deze module. Er wordt veel aandacht besteed aan psychiatrische stoornissen, ontwikkelingspsychologie, cognities, emoties, levensfasen, coping en ziekte-inzicht. Je leert om gezond gedrag af te zetten tegen verstoord gedrag en kunt daaruit voortvloeiend patiëntproblemen formuleren voor mensen met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking.
5
Zorg voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking - module vrijgesteld op basis van MBO Zorg voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking - module vrijgesteld
Deze module behandelt belangrijke aspecten in de zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen of verstandelijke beperkingen. Leidend hierbij is hoe de verpleegkundige zo optimaal mogelijk kan aansluiten bij de wensen en behoeften van deze patiëntencategorieën, maar ook in staat is gezondheidsrisico’s te taxeren en te monitoren. De verpleegkundige diagnostiek en besluitvorming wordt in het licht van de eigen kracht, autonomie en rehabilitatie van de patiënt geplaatst. Herstel ondersteunend en systemisch werken zijn belangrijke concepten evenals de wettelijke kaders waarbinnen verpleegkundigen hun beroepsuitoefening vorm geven.
5
Algemene beroepsoriëntatie - module vrijgesteld op basis van MBO Algemene beroepsoriëntatie - module vrijgesteld
In deze module leer je om jouw persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (of gaat werken). Je leert om als een professional naar jezelf en naar je beroepsomgeving te kijken.
5
Evidence-based praktijkintegratie Oriëntatie praktijk I - module vrijgesteld op basis van MBOEvidence-based praktijkintegratie Oriëntatie praktijk I - module vrijgesteld
Tijdens de module Evidence-based praktijkintegratie Oriëntatie praktijk I koppel je kennis en attitude aan de uitvoering van de verpleegkundige vaardigheden. Op deze manier wordt het vak van verpleegkundige binnen een gecontroleerde omgeving door begeleiding aangeleerd. Tijdens de eerste stageperiode staan de basiszorg (persoonlijke verzorging, ondersteunen mobiliteit, uitscheiding, eten en drinken, monitoren vitale functies), de basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie en de communicatie met de patiënt en andere verpleegkundigen centraal.
5
Totaal propedeuse 60 (60 EC's vrijgesteld)  
Module EC's

Cluster 3: Zorgorganisaties en Evidence based practice (30 EC)

 
Gezondheidbevordering Gezondheidbevordering
Deze module biedt de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het bevorderen van de gezondheid van een individu of een groep mensen. Een onderwerp dat prima aansluit bij actuele ontwikkelingen in de zorg! Zo leer je o.a. hoe je passende vormen van preventie kunt organiseren, zelfmanagement kunt bevorderen en het gebruik van het eigen netwerk van patiënten kunt stimuleren.
5
Zorg voor ouderen - module vrijgesteld op basis van MBO
Je leert o.a. over veroudering, multimorbiditeit, complicaties, problemen, krachten en mogelijkheden van de oudere en het netwerk om patiëntproblemen, zorgresultaten en evidence based interventies bij ouderen te kunnen vaststellen in de context van wat de oudere belangrijk vindt. In de module wordt veroudering bekeken vanuit verschillende perspectieven: fysiologisch, psychologisch, sociologisch en vanuit cultureel, etnisch en levensbeschouwelijk perspectief. Healthy ageing, succesvol ouder worden zijn belangrijke concepten die aan de orde komen. Gezond gedrag, risico-inschatting en vroegsignalering kunnen gezondheidsproblemen voorkomen. Belangrijke gezondheidsproblemen die op kunnen treden in de derde en vierde levensfase komen aan bod in het licht van kwaliteit van leven en leefplezier. Versterken van zelfmanagement, eigen regie en autonomie zijn belangrijke doelen in de zorg voor ouderen.
5
Zorgsystemen, zorgorganisaties en ketenprocessenZorgsystemen, zorgorganisaties en ketenprocessen
De module bespreekt de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg in al haar facetten. De organisatie van zorg wordt bekeken vanuit verschillende perspectieven: vormen van zorgorganisaties en de zorgaanbieders, de zorg- en kwaliteitssystemen en hoe de financiering wordt vormgegeven. Verder wordt ingegaan op politieke besluitvormingsprocessen in de zorg en hoe gewerkt kan worden met richtlijnen, zorgprogramma’s en zorgpaden. Ook ketenzorg is een onderdeel van deze module. Ketenzorg zorgt voor interdisciplinaire samenwerking, waarbij een goede mondelinge en schriftelijke overdracht onontbeerlijk is om veilige zorg op maat te kunnen bieden. Dit stelt eisen aan de competenties van de verpleegkundige op het gebied van communicatie en samenwerking.
5
Kwaliteits- en veiligheidszorg Kwaliteits- en veiligheidszorg
De module Kwaliteits- en veiligheidszorg kijkt verder dan alleen het verpleegkundig beroep. In de module wordt dieper ingegaan op wat kwaliteit van zorg nu eigenlijk is en hoe een bepaalde mate van kwaliteit en veiligheid van zorg verkregen, getoetst en gemeten kan worden. Vervolgens wordt er gekeken naar de rol die de verpleegkundige heeft in het verkrijgen, maar ook in het meten en het behouden van kwaliteit en veiligheid van zorg, zowel op individueel, team als instellingsniveau. De module wordt afgesloten met bewustwording omtrent het eigen handelen in situaties met (mondelinge) agressie. Ook krijg je handvatten aangereikt om agressie bespreekbaar te maken in een team en handvatten om een collega bij te staan die betrokken is geweest bij een situatie waarin agressie voorkwam.
10
Evidence based practice in de gezondheidszorgEvidence based practice in de gezondheidszorg
Evidence based practice in de gezondheidszorg 10 De eigen beroepspraktijk of stageplek staat centraal in deze module formuleer. Je formuleert antwoorden op praktijkgerichte problemen. Daarbij maak je gebruik van vakliteratuur, standaarden en wetenschappelijke literatuur. Tijdens de module krijg je inzicht in mogelijke bronnen, kracht van bewijsvoering en principes van evidence based practice voor de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.
5

Cluster 4: (30 EC)

 
Verpleegkundige vaardigheden II - module vrijgesteld op basis van MBO
In deze module voer je basis verpleegkundige vaardigheden uit waarbij de uitgangspunten zijn: hygiënisch werken, het onderbouwen van de uit te voeren handeling en het bewaken van het welbevinden voor, tijdens en na de handeling. In deze module worden de volgende onderwerpen behandeld: acute situatie in beeld, urineresidu, blaaskatheterisatie en blaasspoelen, stomata: urine, dunne darm, dikke darm, neus-maagsonde en PRG/PEG, hypodermoclyse, medicatie toedienen en voor toediening gereed maken (oraal, rectaal, via inhalatie en vernevelen, via subcutane, intramusculaire en intracutane injectie), zuurstoftoediening, pijn en pijnbehandeling, observatie en risico-inventarisatie en wondzorg.
10
Gezamenlijke besluitvorming - module vrijgesteld op basis van CZOGezamenlijke besluitvorming
Je leert o.a. wat eigen regievoering, zelfbeschikkingsrecht, zelfmanagement en casemanagement zijn. Ook word je uitgenodigd om na te denken over machtsverhoudingen in de hulpverleningsrelatie. Hoe kun je samen met de patiënt en zijn naasten komen tot gezamenlijke besluitvorming en daarbij misbruik van macht voorkomen? Daarbij is o.a. aandacht voor empowerment, gesprekstechnieken en keuzehulpen. Vaardigheden betreffende gezamenlijke besluitvorming, casemanagement en empowerment worden geoefend met behulp van casussen en rollenspelen. Tot slot komt aan de orde in hoeverre gezamenlijke besluitvorming momenteel wordt toegepast en wat de voor- en nadelen zijn van gezamenlijke besluitvorming voor zowel de patiënt en diens naasten als de verpleegkundige.
5
Praktijk IIPraktijk II
Tijdens de module Praktijk II koppel je kennis en attitude aan de uitvoering van de verpleegkundige vaardigheden. Op deze manier wordt het vak van verpleegkundige binnen een gecontroleerde omgeving door begeleiding aangeleerd. Tijdens deze tweede stageperiode staan de onderwerpen centraal die vooral in de afgelopen periode in de verschillende modules aan bod zijn gekomen: verpleegkundige handelingen als, blaaskatheteriseren, inbrengen maagsonde, stomazorg, inzet van screenings- en risico-inventarisatie instrumenten. Daarnaast staan principes van gezondheidsbevordering en kwaliteit en veiligheid van zorg centraal.
10
Evidence based praktijkintegratieopdracht Anamnese en verpleegplanEvidence based praktijkintegratieopdracht Anamnese en verpleegplan
In deze module pas je de opgedane kennis toe in de praktijk, waarbij het analyseren van gegevens, het formuleren van problemen, het kiezen van resultaten en interventies in samenspraak met de patiënt centraal staan.
5

Cluster 5: Verpleegkundige zorg in laagcomplexe en complexe situaties (AGZ, MGZ, GGZ of GG) (30 EC)

 
Verpleegkundige zorg in laagcomplexe situaties AGZ/MGZ/GG/GGZ - module vrijgesteld op basis van CZOVerpleegkundige zorg in laagcomplexe situaties AGZ/MGZ/GG/GGZ
Je leert het gezondheidsgedrag van zowel individuen als groepen te beïnvloeden en gehele zorg- en/of ondersteuningsproces vorm te geven van mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen in de gezondheidszorg van de door jou gekozen differentiatie AGZ, MGZ, GGZ of GG.
15
Verpleegkundige zorg in complexe situaties AGZ/MGZ/GG/GGZVerpleegkundige zorg in complexe situaties AGZ/MGZ/GG/GGZ
In deze module leer je het gezondheidsgedrag van zowel individuen als groepen te beïnvloeden en gehele zorg- en/of ondersteuningsproces vorm te geven van mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen in de gezondheidszorg van de door jou gekozen differentiatie AGZ, MGZ, GGZ of GG.
15

Cluster 6: Verpleegkundige zorg in hoogcomplexe situaties (AGZ, MGZ, GGZ of GG) en vaardigheden (30 EC)

Cluster 6: Verpleegkundige zorg in hoogcomplexe situaties (AGZ, MGZ, GGZ of GG) en vaardigheden (30 EC)
Je leert het gezondheidsgedrag van zowel individuen als groepen te beïnvloeden en gehele zorg- en/of ondersteuningsproces vorm te geven van mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen in de gezondheidszorg van de door jou gekozen differentiatie AGZ, MGZ, GGZ of GG.
Verpleegkundige zorg in hoogcomplexe situaties AGZ/MGZ/GG/GGZVerpleegkundige zorg in hoogcomplexe situaties AGZ/MGZ/GG/GGZ
In deze module leer je het gezondheidsgedrag van zowel individuen als groepen te beïnvloeden en gehele zorg- en/of ondersteuningsproces vorm te geven van mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen in de gezondheidszorg van je differentiatie.
15
Methoden voor praktijkonderzoek in de gezondheidszorgMethoden voor praktijkonderzoek in de gezondheidszorg
In de module ‘Methoden voor praktijkgericht onderzoek in de gezondheidszorg’ krijg je inzicht in welke (onderzoeks)methoden geschikt zijn voor het veranderen van een praktijksituatie, hoe deze methoden toe te passen zijn, belangen die spelen bij veranderingstrajecten en hoe veranderingstrajecten geëvalueerd kunnen worden.
5
Evidence based praktijkintegratieopdracht: Onderbouwen verpleegkundig handelen (literatuurstudie)Evidence based praktijkintegratieopdracht: Onderbouwen verpleegkundig handelen (literatuurstudie)
In deze module pas je de opgedane kennis toe in de praktijk, waarbij je een literatuurstudie uitvoert naar een zelfgekozen onderwerp.
10

Cluster 7: Praktijk (20 i.p.v. 30 EC)

 
Praktijk III - 10 EC vrijgesteld op basis van MBO Praktijk III
In deze laatste stage koppel je kennis en attitude aan de uitvoering van de verpleegkundige vaardigheden. Op deze manier wordt het vak van verpleegkundige binnen een gecontroleerde omgeving door begeleiding aangeleerd. De laatste stageperiode in het laatste jaar staat in het teken van de differentiatie. Het is van belang dat je een stageverlenende organisatie kiest die in het verlengde ligt van de gekozen de differentiatie (AGZ, MGZ of GG).
30

Cluster 8: (30 EC)

 
ICT voor zorg en zelfredzaamheidICT voor zorg en zelfredzaamheid
In deze module doe je kennis op over het toepassen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de zorg en de rol van ICT bij het bevorderen van zelfmanagement. Daarbij staat centraal: rapportage en verpleegkundige overdracht in het elektronisch patiëntendossier, gevaar en valkuilen ICT, voor- en nadelen gebruik van media, afstemmen media op persoon, communicatie via verschillende media, hulpmiddelen bij communicatie, nieuwe ontwikkelingen ICT, domotica, e-health en robotica.
5
Ondernemerschap en leiderschapOndernemerschap en leiderschap
In deze opleiding doe je kennis en vaardigheden op ten aanzien van ondernemerschap en leiderschap in de zorg. Je vormt je een beeld van de verschillende organisatie-eenheden waarin verpleegkundigen werkzaam kunnen zijn en ontwikkelt een eigen visie op de organisatie van zorg. Ook verdiep je je in verschillende leiderschapsstijlen en ontwikkel je een eigen visie op de nieuwe rol van regieverpleegkundige. Hoe wordt deze vormgegeven in een extramurale setting, op een verpleeg- of verzorgafdeling, of op een afdeling van een algemeen ziekenhuis? Daarnaast leer je hoe je jezelf kunt profileren als HBO-verpleegkundige en stel je jezelf de vraag waar je als HBO-verpleegkundige voor staat. Tot slot is er aandacht voor de bekostiging van de zorg en de financieel-economische belangen voor zowel de organisatie als voor de patiënt.
5
Verpleegkundige vaardigheden III - module vrijgesteld op basis van MBO
In deze module voer je basis verpleegkundige handelingen uit waarbij de uitgangspunten zijn: hygiënisch werken, uit te voeren handeling onderbouwen en de privacy van de patiënt in acht houden. In deze module worden de volgende vaardigheden behandeld: EHBO en reanimatie, tracheotomie en tracheostoma, uitzuigen van mond en keelholte, epiduraal katheter, intraveneuze medicatie, perifeer infuus en venapunctie, centrale lijn en intraveneus reservoir, bloedtransfusie, wondzorg, instructie en verpleegkundige overdracht.
10
Afstudeeropdracht: zorginnovatieAfstudeeropdracht: zorginnovatie
In de afstudeeropdracht pas je de opgedane kennis toe in de praktijk. Je analyseert een praktijkprobleem en reflecteert op de gemaakte keuzes, de uitvoering en resultaten van het implementatieproces. De studie wordt afgerond met een evaluatieverslag, een beroepsproduct (werkwijze, protocol, zorgpad, procedurebeschrijving) en een mondelinge verdediging van de implementatieresultaten en competentieontwikkeling.
10
Totaal hoofdfase 180 (55 EC's vrijgesteld)  
Totaal HBO-bachelor Verpleegkunde 240 (115 EC's vrijgesteld)  

Flexibel studeren via LOI Klassikaal+

Uw medewerkers volgen deze opleiding via LOI Klassikaal+. De lesbijeenkomsten vinden gemiddeld iedere 2-3 weken plaats op vrijdag, afwisselend op locatie (Utrecht) en online (virtual classroom). In de tussenliggende weken studeren uw medewerkers thuis, met online begeleiding. De begeleiding wordt verzorgd door docenten met ruime ervaring in de beroepspraktijk.

Start in mei 2024

Bij voldoende animo zal de eerstvolgende klas starten in mei 2024. Er is geen minimum aan het aantal studenten vanuit uw organisatie. De klas wordt samengesteld met studenten uit verschillende zorginstellingen.

Direct aanmelden

Wilt u uw medewerker(s) direct aanmelden? Dat kan! Neem contact met ons op via de onderstaande button.

Neem contact op

Studieduur en kosten

Het extra verkorte HBO V traject duurt 25 maanden. In iets meer dan twee jaar hebben uw medewerkers dus het erkende HBO V-getuigschrift op zak.

HBO V Verkort : € 12.027,- (te betalen in 24 termijnen)
Vrijstellingskorting op basis van 25 EC : - € 625,-
Additionele korting bij inschrijving LOI Zakelijk (5%) : - € 570,-
Totale investering : € 10.831,-

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het extra verkorte traject? Joni Waagmeester, onze Adviseur Leren en Ontwikkelen - Specialisatie Gezondheidszorg, vertelt u er graag meer over. Neem direct contact op via 071 - 5451 876, of maak een belafspraak via de onderstaande button.

Neem contact op