Toon 0 resultaten

"Wij willen goed opgeleide, beroepsbekwame mensen afleveren, dan is een hoge standaard vereist"

Maaike Jonker

Businessunit manager Hoger Onderwijs

"Wij willen goed opgeleide, beroepsbekwame mensen afleveren, dan is een hoge standaard vereist"
Maaike Jonker

Businessunit manager Hoger Onderwijs

Kwaliteitsgarantie

Een opleiding bij de LOI vergroot altijd je waarde op de arbeidsmarkt. Je volgt onderwijs dat veelal op alle fronten erkend is en doet daarmee de juiste nieuwe kennis en vaardigheden op om door te kunnen groeien.

NVAOMinisterie van OCWcrebo logo

Erkend door het ministerie van OCW

Alle volledige MBO-, HBO- en Masteropleidingen van de LOI zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze opleidingen zijn geregistreerd in het CREBO (MBO) en CROHO (HBO).

NVAO-geaccrediteerd

Alle HBO-bachelor- en masteropleidingen en Associate degrees (Ad’s) van LOI Hogeschool zijn geaccrediteerd door de NVAO. Dit is dé garantie dat je opleiding voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden en internationaal erkend is. De NVAO is een onafhankelijke overheidsorganisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt.
Een door de NVAO goedgekeurd panel van onafhankelijke deskundigen voert de opleidingsaccreditatie uit en stelt een visitatierapport op.

Bekijk de accreditatierapporten op de website van de NVAO.

Ontwikkelgesprekken

Naast de accreditatie voert het panel een ontwikkelgesprek over de opleiding met het opleidingsmanagement van LOI Hogeschool. Tijdens dit gesprek wordt, los van de beoordeling, van gedachten gewisseld over toekomstige ontwikkelingen rond de opleiding en mogelijke uitdagingen. De uitkomsten van dit gesprek worden vastgelegd in een verslag, dat openbaar wordt gepubliceerd.

Bekijk de beschikbare verslagen van de ontwikkelgesprekken:
HBO-bachelor Accountancy en Associate degree Accountancy (pdf)
Experiment Leeruitkomsten (overkoepelend, diverse opleidingen) (pdf)
HBO-bachelor Communication and Multimedia Design en Associate degree Media Design (pdf)
HBO-bachelor Opleiding tot leraar basisonderwijs (PABO) (pdf)
HBO-bachelor Finance & Control (pdf)
HBO-bachelor Logistiek en economie en Associate degree Logistiek en economie (pdf)
HBO-bachelor Toegepaste Psychologie (pdf)
HBO-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (pdf)
HBO-bachelor Fiscaal Recht en Economie (pdf)

Experiment instellingsaccreditatie

LOI Hogeschool participeert met een aantal van haar opleidingen binnen het experiment instellingsaccreditatie. In dit experiment wordt door het ministerie van OCW samen met een paar hoger onderwijsinstellingen (waaronder LOI Hogeschool) onderzocht op welke wijze instellingen meer ruimte kunnen krijgen in de beoordeling van hun opleidingen. De hoger onderwijsinstellingen publiceren de beoordelingen van hun opleidingen op hun website.
Rapport Peer Review HBO CMD AD Media Design 2021(pdf)

Aangesloten bij NRTO

De LOI is lid van dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland: de NRTO. Leden van de NRTO houden zich aan de gedragscode en voldoen aan de strenge eisen die de NRTO stelt met betrekking tot de kwaliteit en professionaliteit van een opleidingsinstituut. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gedragscode, de algemene voorwaarden en de geschillencommissie van de NRTO.

NRTO KeurmerkNRTO geschillencommissie

LOI Hogeschool behaalt opnieuw ITK-keurmerk voor kwaliteitszorg

In februari 2020 heeft LOI Hogeschool opnieuw de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) behaald. De ITK is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk. 

Voor de ITK doet een panel van de NVAO iedere zes jaar uitgebreid onderzoek naar het kwaliteitszorgsysteem van LOI Hogeschool en de concrete doorvertaling hiervan naar het onderwijs. Daarbij oordeelden zij op alle punten positief. Het positieve advies bewijst dat LOI Hogeschool de kwaliteit van haar opleidingen volledig kan garanderen. Je volgt dus een opleiding bij een hogeschool die de kwaliteit van haar onderwijs uitstekend heeft geborgd en vanuit overheidswege door een onafhankelijke organisatie goed beoordeeld is.

Uit het rapport:

  • ”Het panel beaamt dat binnen de LOI een sterke kwaliteitscultuur aanwezig is.”
  • ”Praktijkgericht onderzoek is goed verankerd in de curricula van de opleidingen.”
  • ”De LOI slaagt er goed in de kwaliteit van de docenten te waarborgen.”
  • ”In de innovatie van het onderwijs zijn volgens het panel ontwikkelingen vanuit het werkveld leidend.”

Lectoraten bij LOI Hogeschool

LOI Hogeschool heeft verschillende lectoren aan zich verbonden. Gepromoveerde academici met uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven en in het doen van onderzoek. Ook beschikken zij over een groot relevant netwerk in de onderzoekswereld en de beroepspraktijk.

De lectoren verrichten praktijkgericht onderzoek en leggen de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Daarbij ligt de focus op kennisvermeerdering en innovatie.

Lees meer over onze lectoren.

Crebo: hét kwaliteitskenmerk voor MBO

Alle volledige MBO-opleidingen van LOI MBO College hebben een Crebo-erkenning.  Dat is hét kenmerk dat garandeert dat je opleiding voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden en erkend is. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Dit register met gegevens over erkende MBO-opleidingen, wordt jaarlijks bijgehouden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Alle kwalificaties die door de minister van OCW worden vastgesteld, krijgen een Crebonummer. Het Crebonummer is gekoppeld aan een kwalificatiedossier waarin o.a. de eisen staan waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Alle volledige MBO-opleidingen van LOI MBO College zijn gebaseerd op zo’n kwalificatiedossier en leveren dus een officieel erkend MBO-diploma op.

MBO College positief beoordeeld door de Onderwijsinspectie

Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. In het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen (november 2020) gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over de kwaliteitsborging van het MBO College van de LOI. “Op basis van onze bevindingen, de risicoanalyse en verificatiegesprekken, concluderen wij dat wij geen aanleiding hebben om ons vorige oordeel aan te passen. Wij handhaven daarom het eerder gegeven oordeel Goed voor het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie.”

De Inspectie geeft ons dus opnieuw een bovengemiddelde score met de beoordeling ‘goed’. Een extra garantie dat je MBO-opleiding geheel voldoet aan alle kwaliteitseisen.

MBO-opleidingen LOI voldoen aan de nieuwste exameneisen

Alle MBO-examens van de LOI zijn officieel gecertificeerd door CIIO. Hiermee voldoet de LOI als een van de eerste opleiders aan de nieuwste eisen vanuit het ministerie van OCW. Voor jou als student een extra kwaliteitsgarantie dat de examens aansluiten op het kwalificatiedossier en de eisen van de Inspectie én dat er een goede afstemming is met het beroepenveld.

"De LOI zet professionals in op basis van inhoudelijke kennis en toetsdeskundigheid"
Léon van der Meij (Partner & Lead auditor bij CIIO) en Susanne Broos (Sr. Onderwijskundige bij Onderwijs.pro).

Lees het interview
"De LOI zet professionals in op basis van inhoudelijke kennis en toetsdeskundigheid"
Léon van der Meij (Partner & Lead auditor bij CIIO) en Susanne Broos (Sr. Onderwijskundige bij Onderwijs.pro).
Lees het interview

Studenten tevreden tot zeer tevreden

De LOI onderzoekt ook zelf continu de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de mening van studenten. Jaarlijks vraagt de LOI studenten om hun mening via enquêtes en panelgesprekken. Daaruit blijkt onder meer dat onze MBO-studenten zeer tevreden zijn over hun stage en de begeleiding door en deskundigheid van de docenten. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt voor de verbetering van het onderwijs en de examinering en worden ook gedeeld met de Onderwijsinspectie en de NVAO.

Toonaangevende branchediploma’s

De LOI biedt, naast erkend HBO en MBO, keuze uit een breed aanbod beroepsgerichte opleidingen in vrijwel elke denkbare richting. Vaak omvatten deze opleidingen een of meer modules van een erkende HBO- of MBO-opleiding. Daardoor voldoen deze opleidingen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen. Doordat de LOI daarnaast nauw samenwerkt met gerenommeerde brancheorganisaties, beroepsverenigingen en exameninstanties behaal je vrijwel altijd een diploma dat hoog staat aangeschreven in je vakgebied. Wij werken onder meer samen met: EXIN - NEMAS - CITOSAC - SVM - SEA - Associatie voor Examinering - OTR - NVVO.

NEMASAssociatie voor praktijkexamensPlatform Klantgericht Ondernemen

CDFDSVHTCICRM Excellence

BGN SVM NIVOEXIN

Britisch CounsilAlliance Française Goethe Institut Instituto CervantesUniversita per stranieri Perugia

.