Toon 0 resultaten

Over LOI Hogeschool

LOI Hogeschool biedt nu al bijna 25 jaar HBO-opleidingen voor werkenden. En met succes. LOI Hogeschool is uitgegroeid tot een opleider met ruim 30 HBO-bacheloropleidingen, 15 Associate degrees, een masteropleiding, diverse masterclasses en meer dan 350 korte HBO-programma’s. Jaarlijks volgen zo’n 20.000 studenten een opleiding bij LOI Hogeschool. En bij steeds meer bedrijven zijn we inmiddels ’preferred supplier’ van (maatwerk)opleidingen. 

ITK-keurmerk voor kwaliteitszorg

In 2020 behaalde LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle bacheloropleidingen, opnieuw het ITK-keurmerk. En daar zijn we trots op! Het ITK-keurmerk (Instellingstoets Kwaliteitszorg) is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk. 

Voor de ITK doet een panel van de NVAO iedere zes jaar uitgebreid onderzoek naar het kwaliteitszorgsysteem van LOI Hogeschool en de concrete doorvertaling hiervan naar het onderwijs. Daarbij oordeelden zij op alle punten positief.

Uit het rapport:

  • ”Het panel beaamt dat binnen de LOI een sterke kwaliteitscultuur aanwezig is.”
  • ”Praktijkgericht onderzoek is goed verankerd in de curricula van de opleidingen.”
  • ”De LOI slaagt er goed in de kwaliteit van de docenten te waarborgen.”
  • ”In de innovatie van het onderwijs zijn volgens het panel ontwikkelingen vanuit het werkveld leidend.”

Onze visie

LOI Hogeschool wil dat haar onderwijs voldoet aan de wensen van de studenten, de arbeidsmarkt en de normen en eisen van toezichthouders. Dat blijkt ook uit onze onderwijsvisie: ‘Door het aanbieden van toegankelijk, flexibel, marktrelevant hoger onderwijs wil LOI Hogeschool bijdragen aan de arbeidsmobiliteit van (toekomstig) werkenden in Nederland.’ Daarbij onderscheiden we vijf aspecten, die hierna worden toegelicht.

Flexibel en toegankelijk
Marktrelevant
Studiesucces
Didactiek
Kwaliteit van onderwijs

Flexibel en toegankelijk onderwijs

De LOI is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen onderwijs moet kunnen volgen, onafhankelijk van tijd, plaats en tempo. Flexibel en toegankelijk onderwijs zit dan ook in ons DNA. Als student van LOI Hogeschool volg je een individueel en flexibel leerpad, heb je toegang tot een digitale leeromgeving  en is er continu begeleiding beschikbaar. Daarnaast hoef je maar voor 3 jaar collegegeld te betalen en mag je daarvoor 6 jaar studeren. Een bewuste keuze vanuit de overtuiging dat onderwijs zo toegankelijk mogelijk moet zijn en iedereen gelijke kansen verdient.

Maximale flexibiliteit

LOI Hogeschool biedt maximale flexibiliteit bij het studeren. Zo kun je kiezen voor volledig thuis studeren, of een klassikale opleiding. Starten kan op elk gewenst moment en ook het afleggen van examens kan vaak iedere werkdag op een locatie naar keuze. De online leeromgeving is 24/7 beschikbaar en de docent staat klaar wanneer je daar behoefte aan hebt. 

Flexibel en toegankelijk onderwijs

Door de grote keuze in opleidingen kun je je opleidingstraject volledig laten aansluiten bij je eigen leerbehoefte. Binnen een volledige bachelor heb je vaak de keuze uit meerdere keuzemodules, minoren of specialisaties. Ook kun je kiezen voor een of meer HBO-deelprogramma’s (losse onderdelen uit een erkende bachelor) en zo precies die kennis en vaardigheden opdoen waar je behoefte aan hebt. Of met behaalde certificaten stapsgewijs naar het volledige getuigschrift toewerken.

Erkenning van kennis en competenties

Veel studenten van LOI Hogeschool hebben al de nodige werkervaring of diploma’s. Het is voor hen belangrijk dat in de opleiding rekening wordt gehouden met wat zij al kennen en kunnen. Geldt dat ook voor jou? Dan kun je vrijstellingen aanvragen op basis van diploma’s of opgedane werkervaring door middel van een EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) officieel laten erkennen. 

Optimaal gebruik van digitale mogelijkheden

De online leeromgeving LOI Campus speelt een belangrijke rol in de opleiding en wordt alsmaar gebruiksvriendelijker en persoonlijker. Regelmatig worden nieuwe faciliteiten toegevoegd die het onderwijs verder verrijken. Denk bijvoorbeeld aan live webcolleges en online hoorcolleges. 

Marktrelevant onderwijs

Hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs aansluit bij wat de arbeidsmarkt nodig heeft? Hoe kunnen onze opleidingen individuele studenten/ werknemers én bedrijven verder helpen? Dat zijn vragen waar wij als hogeschool altijd over nadenken.

Passend bij de eigen leerbehoefte

De arbeidsmarkt is sterk in beweging en functies veranderen steeds sneller, onder andere als gevolg van digitalisering en robotisering. Werknemers moeten zich dan ook blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. LOI Hogeschool speelt hierop in door opleidingen regelmatig te vernieuwen en steeds meer losse modules als korte programma’s aan te bieden. Als student kun je hierdoor makkelijker leren naar behoefte en in relatief korte tijd nieuwe kennis en vaardigheden opdoen.

Grote keuze in opleidingen

LOI hogeschool onderhoudt nauwe contacten met bedrijven, beroepsverenigingen en brancheorganisaties. Door deze continue dialoog met het brede werkveld is LOI Hogeschool in staat snel te reageren op (maatschappelijke) vraagstukken binnen onderwijs en arbeidsmarkt. Wat steeds weer resulteert in nieuwe en geaccrediteerde opleidingen. Daarnaast treden we steeds vaker op als raadgever voor de zakelijke markt. 

Goede aansluiting op het werkveld

Door het intensieve contact met werkgevers komt goed boven tafel waar individuele werkgevers behoefte aan hebben. In samenspraak met werkgevers ontwikkelen we dan ook veel opleidings- en maatwerktrajecten die volledig aansluiten bij de wensen van de betreffende organisatie. Deze aanpak blijkt zeer succesvol en levert bovendien een bijdrage aan het terugdringen van personeelstekorten in diverse sectoren. 

"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie


Lees het interview met Maaike
"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie

Lees het interview met Maaike

Studiesucces

Voor LOI Hogeschool wordt studiesucces bepaald door individuele en maatschappelijke toegevoegde waarde. Studiesucces gaat voor LOI Hogeschool dus niet primair over het halen van een diploma of getuigschrift. Natuurlijk is een diploma of getuigschrift belangrijk voor een student. Het is immers een bewijs van kennen en kunnen. Maar wat veel belangrijker is, is wat je met de opleiding kunt buiten LOI Hogeschool: in je functie, in het werkveld en op de arbeidsmarkt. Na, maar ook al tijdens de opleiding. 

Onze benadering van het begrip studiesucces betekent in de praktijk: een adequate voorbereiding op je functioneren in het beroepenveld en je (beroepsmatige) ontwikkeling. De voorbereiding op het functioneren in het beroepenveld gaat vooral over het leren en verbeteren van kennis en vaardigheden.

Didactiek

Studenten van LOI Hogeschool zijn voornamelijk (werkende) volwassenen. Een belangrijke vraag voor ons is dan ook hoe wij ervoor kunnen zorgen dat deze studenten optimaal leren en worden gestimuleerd.

Studeerbaar, aansprekend en relevant

Een opleiding voor volwassenen moet studeerbaar, aansprekend en relevant zijn. LOI hogeschool vindt het belangrijk dat je het geleerde niet alleen direct kunt toepassen op de werkvloer, maar er ook door gemotiveerd raakt om jezelf te (blijven) ontwikkelen.

Praktijkintegratie

De opleidingen van LOI Hogeschool zijn over het algemeen zeer praktijkgericht. Bacheloropleidingen en Associate degrees bevatten bovendien verschillende competentiegerichte opleidingsonderdelen waarbij je het geleerde toepast in concrete werksituaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld in praktijkintegratiemodules, stage-opdrachten en afstudeeropdrachten.

Samenwerken

Bij LOI Hogeschool word je gestimuleerd om samen te werken aan opdrachten, praktijksituaties te delen en/of mee te lezen in elkaars uitwerkingen. Ook wordt van onze studenten gevraagd om kritisch naar de eigen samenwerkingscompetentie te kijken. 

Werken en leren versterken elkaar

In de opleidingen van LOI Hogeschool wordt veel aandacht besteed aan de integratie met de praktijk. Het geleerde wordt toegepast in de context van de werksituatie. Het omgekeerde komt ook voor. Uit onderzoek blijkt dat werkenden die een opleiding volgen, zich veel meer bewust zijn van wat ze doen en leren op de werkplek. Zij besteden vaak meer tijd aan werkzaamheden waar ze ook van leren. Zo versterken leren en werken elkaar: 1 + 1 = 3!

Kwaliteit van onderwijs

LOI Hogeschool wil dat studenten een kwalitatief goede opleiding aangeboden krijgen. Een opleiding waarover zowel student als werkgever tevreden is en waarmee de kennis wordt opgedaan die op de werkvloer nodig is. Onze opleidingen moeten dan ook voldoen aan de volgende eisen:

  • Gevalideerd: het beroepenveld herkent zich in de kwalificaties waartoe wordt opgeleid.
  • Gecertificeerd: de opleiding leidt waar mogelijk tot (inter)nationaal erkende certificaten (examens).
  • Geaccrediteerd: de opleiding voldoet aan de normen en eisen van de overheid en toezichthouders.

De kwaliteit en (directe) toepasbaarheid van een opleiding zijn essentieel voor het aantrekken en behouden van studenten. Dat vertaalt zich in een goede leerervaring en om dat te realiseren leggen wij de focus op begeleiding en beoordeling. Dus ook wanneer we onze studenten om feedback vragen, besteden we hier veel aandacht aan.