Toon 0 resultaten

PABO voor onderwijsassistenten
Onderwijsassistenten met een verkort traject opleiden tot bevoegde leraren basisonderwijs.

Met een verkorte opleiding bevoegd voor de klas

Onderwijsassistenten kunnen nu deelnemen aan een verkort, op maat samengesteld opleidingsprogramma. Dit unieke programma kan bijdragen om het tekort aan bevoegde leraren op uw school terug te dringen. Studenten die het programma volgen, studeren zelfstandig, met maximale flexibiliteit in tijd, plaats en tempo. Daarbij ontvangen ze intensieve begeleiding door ervaren docenten, via de online leeromgeving LOI Campus. Met dit opleidingsprogramma halen zij het erkende HBO-bachelorgetuigschrift en kunnen als volledig bevoegd leraar basisonderwijs voor de klas staan.

In dit opleidingsprogramma wordt de kennis en ervaring van uw onderwijsassistenten optimaal benut. Voorafgaand aan de opleiding worden hun competenties in kaart gebracht, vastgelegd in een ervaringscertificaat en ingezet als vrijstelling voor verschillende onderdelen van de opleiding. Gemiddeld leidt dit tot vrijstelling voor de helft aan EC’s (studiepunten). Hiermee wordt de studietijd aanzienlijk verkort. LOI Zakelijk heeft inmiddels veel ervaring met het op deze manier succesvol opleiden van onderwijsassistenten, klassenassistenten en leraarondersteuners, ook binnen het speciaal onderwijs.

 • Bevoegd voor de klas in veel minder tijd dan via reguliere PABO
 • Individueel op maat samengesteld opleidingsprogramma
 • Door werkervaring (meestal) geen stage nodig
 • Afstudeeropdracht op eigen werkplek
 • Volledig erkend HBO-bachelorgetuigschrift
 • Ook zeer geschikt voor het speciaal onderwijs

Neem nu contact op

Hoe werkt het precies?

Het programma voor onderwijsassistenten is opgebouwd uit drie onderdelen.

Het voortraject

Tijdens het voortraject wordt getoetst of de beoogde deelnemers geschikt zijn om de PABO-opleiding te volgen. Een specifiek MBO-diploma Onderwijsassistent of Leraarondersteuner is niet per se nodig.

Het EVC-traject

Het EVC-traject (Erkenning van verworven competenties) dat geselecteerde deelnemers doorlopen, leidt tot ervaringscertificaten. Deze certificaten worden verzilverd als vrijstelling.

De verkorte PABO-opleiding

In de verkorte, op maat samengestelde PABO-opleiding volgen deelnemers alleen nog de modules die ze nodig hebben om hun volledige HBO-getuigschrift te behalen.

Het voortraject en toelating

Het voortraject is een belangrijk hulpmiddel voor de kandidaat om een reëel beeld te krijgen van de opleiding; hoe is het om ‘weer te studeren’, een opleiding te volgen naast het werk én wat kan ik verwachten van het niveau van de opleiding? In samenspraak met u als werkgever kan na het voortraject de haalbaarheid individueel bekeken worden.

Toelatingstoetsen

Voor toelating tot een PABO-opleiding zijn er eisen aanvullend op de eisen voor andere HBO-opleidingen. Potentiële PABO-studenten dienen aan te tonen dat ze beschikken over voldoende parate kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Dit kunnen ze doen met een vwo-, hbo- of wo-diploma, een havo-diploma met eindexamenvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, of een keuzedeel 'Voorbereiding PABO' in combinatie met een portfolio voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Beschikt een kandidaat niet over een dergelijk diploma, dan kan hij of zij de vereiste kennis aantonen met een of meer toelatingstoetsen. De toetsen dienen vóór aanvang van de opleiding behaald te zijn. Het behaalde certificaat mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Kandidaten kunnen zich via de online leeromgeving LOI Campus zelfstandig voorbereiden op de toelatingstoetsen.

Rekenen – eigen vaardigheid (WisCAT)

Een verplicht onderdeel van elke PABO-opleiding is de rekentoets WisCAT (Wiskunde computergestuurde adaptieve toets). Het is onze ervaring dat deze toets regelmatig een struikelblok vormt voor PABO-studenten. Door deze toets op te nemen in het voortraject, wordt vóór aanvang van de opleiding duidelijk of de kandidaat over het vereiste rekenniveau beschikt of dat het niveau voor hem of haar haalbaar is.

Selectie

Naast de toelatingstoetsen en de rekentoets kan een capaciteitentest een hulpmiddel zijn om het werk- en denkniveau van de kandidaat nog beter in te schatten. Op basis van de resultaten van het voortraject selecteert de werkgever in overleg de definitief deelnemende studenten. LOI Hogeschool kan u daarin adviseren. Deze studenten zullen het EVC-traject en de verkorte PABO-opleiding volgen.

Het totale voortraject biedt de organisatie én uw deelnemende medewerkers meer vertrouwen over de slagingskans van de opleiding.

Mocht blijken dat een kandidaat niet door het voortraject komt en dus niet doorgaat met het traject, dan zullen alleen de kosten voor de al doorlopen onderdelen van het voortraject in rekening worden gebracht.

Erkenning verworven competenties

Uw onderwijsassistenten beschikken over zeer waardevolle kennis en ervaring. Tijdens een traject bij een erkend en onafhankelijk EVC-bureau, worden deze competenties in kaart gebracht en vastgelegd in een portfolio.

Het resultaat van dit EVC-traject is dat de deelnemer een ervaringscertificaat ontvangt, met daarin aangegeven welke modules uit de PABO-opleiding in aanmerking komen voor vrijstellingen. De examencommissie van LOI Hogeschool geeft hierover wel of niet het laatste akkoord. Gemiddeld worden deelnemers voor de helft van de studiepunten van de opleiding vrijgesteld.

De verkorte PABO-opleiding

Het studieprogramma van de reguliere HBO-lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) bestaat uit een propedeuse, een hoofdfase, stage en afstudeeropdracht. De verkorte PABO-opleiding wordt op maat samengesteld uit delen van deze HBO-bacheloropleiding.

Studieprogramma

Het volledige curriculum van de reguliere opleiding vindt u onder de kop Het volledige studieprogamma. Het verkorte, op maat samengestelde studieprogramma zal bestaan uit modules uit de reguliere opleiding en ontstaat na het verwerken van de vrijstellingen die zijn vastgesteld in het EVC-traject.

Naast het op maat samenstellen, zijn er ook mogelijkheden om de opleiding verder aan te passen aan uw u wensen, bijvoorbeeld in de vorm van (extra) lesdagen op locatie voor taal- en rekenmodules of het behandelen van specifieke casuïstiek.

Stage en afstudeeropdracht

Omdat onderwijsassistenten die deelnemen aan het programma in de regel al beschikken over veel praktijkervaring, zal (het merendeel van) de reguliere afstudeerstage worden vrijgesteld. Zijn er nog praktijkvaardigheden die de deelnemer nog niet in zijn of haar dagelijkse praktijk heeft kunnen aantonen in het EVC-traject, dan zullen de desbetreffende modules nog gevolgd dienen te worden.

De afstudeeropdracht is een vast onderdeel van de afronding van de opleiding. Hiervoor kan geen vrijstelling worden verkregen. De afstudeeropdracht kan in de meeste gevallen wel op de eigen werkplek of binnen de organisatie worden volbracht.

Kostenindicatie

De kosten voor het volgen van het PABO-programma voor onderwijsassistenten verschillen per student. De totale kosten hangen af van het voortraject en de hoeveelheid modulevrijstellingen die door het EVC-traject kunnen worden verzilverd.

Neem voor een compleet overzicht van de kosten contact op met LOI Zakelijk.

We kennen enkele vaste kostenonderdelen:

 • Voortraject en toelating
 • € 698,-
 • EVC traject
 • variabel
 • Verzilvering
 • € 300,-
 • Collegegeld resterende te volgen modules
 • € 209,- per module
 • Examengeld resterende te volgen examens
 • € 99,- per module

  Het volledige studieprogramma

  Het verkorte, op maat samengestelde studieprogramma zal bestaan uit modules uit de reguliere opleiding en ontstaat na het verwerken van de vrijstellingen die zijn vastgesteld in het EVC-traject.

  Bekijk het studieprogramma van de propedeuse

  Module EC's

  Thema 1: Oriëntatie op studie en beroep  StudievaardighedenStudievaardigheden
  In deze module wordt ingegaan op de verschillende vaardigheden die nodig zijn om de studie tot een succes te maken. Uit welke onderdelen bestaat een goede studiehouding? Hoe kom je door een lastige periode heen? In deze module geven we aan de hand van praktijkopdrachten de handvatten om de studie tot een succes te maken.
  3
  Inleiding digitaal portfolioInleiding digitaal portfolio
  Het portfolio en de bijbehorende opdrachten zijn bedoeld om een weerslag te geven van verworven kennis, vaardigheden en inzichten van een student; de zogenaamde ‘competenties’. Met het portfolio worden kwalificaties in praktijksituaties beoordeeld. Ook is het een compleet overzicht van de ontwikkelde competenties dat gerichte studiebegeleiding mogelijk maakt.
  0
  Onderwijskunde – de school en het kindOnderwijskunde – de school en het kind
  Deze module is een oriëntatie op het beroep leraar basisschool. De onderwerpen die in deze module aan bod komen krijgen een verdieping in de hoofdfase. De volgende onderwerpen komen aan de orde: inleiding op het beroep van de leraar, een inleiding op de schoolorganisatie, oriëntatie op de leefwereld van kinderen, communiceren met kinderen, biologische en cognitieve ontwikkelingsaspecten, gegevens over een kind verzamelen en groepjes leerlingen begeleiden.
  3
  Taal – eigen vaardigheidTaal – eigen vaardigheid
  Deze module richt zich op je eigen taalvaardigheid. Er wordt een relatie gelegd met kerndoelen en je verwerft eigen vaardigheden, zodat je boven de leerstof staat. Deze module bereidt je voor op de landelijke taaltoets. Het behalen van de taaltoets garandeert de vakinhoudelijke bekwaamheid voor de onderdelen grammatica, spelling, stijl en interpunctie.
  5
  Rekenen – eigen vaardigheidRekenen – eigen vaardigheid
  Deze module richt zich op je eigen rekenvaardigheid. Er wordt een relatie gelegd met kerndoelen en je verwerft eigen vaardigheden, zodat je boven de leerstof staat. Deze module bereidt je voor op de landelijke rekentoets. Het behalen van de rekentoets garandeert de vakinhoudelijke bekwaamheid voor de onderdelen: gehele getallen, verhoudingen, procenten, breuken, kommagetallen, meten en verbanden.
  5
  Vakken op de basisschoolVakken op de basisschool
  Deze module is een orientatie op de basisschoolvakken, de hieraan gerelateerde basiskennis aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het accent ligt op het belang van de vakken voor de ontwikkeling van kinderen en het toekomstige functioneren in de samenleving. De volgende vragen komen aan de orde: Waarom wordt dit vak gegeven? Wat is het belang van het vak voor de ontwikkeling van het kind en voor het toekomstig functioneren in de samenleving? Hoe wordt het vak op de basisschool aangeboden?
  3
  Onderzoeksvaardigheden in het basisonderwijsOnderzoeksvaardigheden in het basisonderwijs
  In deze module ontwikkel je basisvaardigheden voor het doen van praktijkonderzoek. Tijdens de module krijg je inzicht in de wijze waarop praktijkonderzoek op een basisschool kan bijdragen aan het beantwoorden van vragen die de onderwijspraktijk oproept. Er wordt ingezoomd op de specifieke kenmerken van de basisschool als onderzoeksomgeving. Activiteiten die aan bod komen zijn: oriënteren, richten, plannen, verzamelen, analyseren en concluderen, rapporteren en presenteren.
  6
  Praktijkintegratie – oriëntatie op studie en beroepPraktijkintegratie – oriëntatie op studie en beroep
  In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
  5

  Thema 2: Lesgeven  Onderwijskunde - lesgevenOnderwijskunde - lesgeven
  Deze module heeft als uitgangspunt het kunnen ontwerpen en vormgeven van didactisch verantwoorde lessen. Je leert het belang van leerdoelen en kunt deze leerdoelen SMART formuleren. Je weet dat de beginsituatie van essentieel belang is. D.m.v. een lesvoorbereidingsformulier leer je na te denken over de komende lesuitvoering. Het invullen van een lesvoorbereidingsformulier is het omzetten van eigen kennis naar een didactische context. Le leert leerstof selecteren en ordenen, adequate didactische werkvormen, leermiddelen en materialen kiezen die aansluiten bij het niveau en de ontwikkeling van de leerlingen en hier ook in variëren. Je leert verschillende typen onderwijs, de essentiële verschillen hierin, maar ook rekening te houden met de onderlinge verschillen tussen de leerlingen.
  5
  Taal – inhoud & didactiek ITaal – inhoud & didactiek I
  Deze module is de eerste uit een serie van vijf, waarin taal – inhoud didactiek centraal staan. Er wordt in de module ingezoomd op de didactiek, achtergronden, leermiddelen en vakinhouden van de taaldomeinen: spelling, taalbeschouwing, stellen en jeugdliteratuur.
  5
  Rekenen – inhoud & didactiek IRekenen – inhoud & didactiek I
  In deze module maak je kennis met de leerlijnen van een aantal rekenonderdelen: tellen en getalbegrip, het tientallig stelsel, de vier hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), hoofdrekenen, verhoudingen, breuken, kommagetallen, procenten, meten en meetkunde.
  5
  Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)
  Deze module is een inleiding op de vakgebieden Aardrijkskunde, Natuur & techniek, Geschiedenis en Geestelijke stromingen, die in de hoofdfase als afzonderlijke modules worden aangeboden. Het accent ligt vooral op de eigen vakkennis. Daarnaast wordt er ingegaan op de didactiek van het OJW-onderwijs aan de hand van voorbeelden van lessen in elke bouw.
  5
  Kunsteducatie - inleidingKunsteducatie - inleiding
  Deze module is een inleiding op de vakgebieden muziek, dans & drama en beeldend onderwijs, die in de hoofdfase als afzonderlijke modules worden aangeboden. Het accent ligt vooral op de eigen vakkennis. Daarnaast wordt er ingegaan op de didactiek van de kunstzinnige vakken aan de hand van voorbeelden van lessen in elke bouw.
  5
  Praktijkintegratie - lesgevenPraktijkintegratie - lesgeven
  In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
  5
  Totaal propedeuse 60


  Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase

  Module EC's

  Thema 3: De groep in beweging  Onderwijskunde – de groep in bewegingOnderwijskunde – de groep in beweging
  Deze module heeft als uitgangspunt dat het lesgeven een dynamisch proces is. Binnen een groep spelen verschillende aspecten een rol. Je leert hoe de normale ontwikkeling van een kind verloopt, hoe je m.b.v. opvoedkundige theorieën zijn of haar pedagogisch handelen op zijn of haar onderwijs kunt afstemmen. Ook leer je over opvoedingsstijlen die ten grondslag liggen aan de opvoeding en je leert verschillende manieren om een (goede) sfeer te creëren en weet hoe je het sociaal gedrag van de kinderen kunt beïnvloeden.
  5
  Taal – inhoud & didactiek IITaal – inhoud & didactiek II
  Dit is de tweede module uit een serie van vijf, waarin Taal - inhoud & didactiek centraal staan. Deze module richt zich op de theorie over schriftelijk taalonderwijs, anders gezegd het richt zich op het lees-en schrijfproces. Daarnaast biedt deze module kennis en inzicht die je nodig hebt om de schriftelijke taalvaardigheid van kinderen op een professionele manier te ondersteunen.
  5
  Het jonge kindHet jonge kind
  In deze module doe je brede, praktische kennis op omtrent het werken met jonge kinderen, waardoor je de ontwikkeling van het jonge kind beter begrijpt, kunt volgen en erop in kunt spelen door betekenisvolle activiteiten aan te bieden die leeftijdsadequaat zijn.
  5
  BewegingsonderwijsBewegingsonderwijs
  In deze module leer je lesgeven in het bewegingsonderwijs, waarbij voornamelijk de volgende punten sterk naar voren komen; differentiëren, het verzorgen van instructie, letten op veiligheid, de opbouw van de les bewegingsonderwijs, het maken en uitvoeren van een les bewegingsonderwijs, het stellen van gerichte doelen op de groepen en het individu en het rekening houden met de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen uit groep 1/2.
  5
  HandschriftonderwijsHandschriftonderwijs
  In deze module vindt een kennismaking met de theoretische–en praktijktoepassing van het leerplan schrijven op de basisschool plaats. De nadruk ligt sterk op de eigen schrijfvaardigheidstraining (methodisch-, blok- en kalligrafisch schrift op papier) en onderzoek naar schrijfmethoden. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Pengreep, zit- en schrijfhouding, voorbereidend en voortgezet schrijven, handschriftontwikkeling en handschriftopvoeding, werkhouding, de motorische ontwikkeling, linkshandigheid, materiaal en het schriftproces.
  5
  Praktijkintegratie – de groep in bewegingPraktijkintegratie – de groep in beweging
  In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
  5

  Thema 4: Leerlijnen en opbrengsten


  Onderwijskunde – leerlijnen en opbrengstenOnderwijskunde – leerlijnen en opbrengsten
  In deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: onderwijzen en opvoeden, assessmenttheorieën, opbrengstgericht werken, toetsontwikkeling, onderwijsmethoden en -strategieën, begeleiden van onderwijs, didactiek, oplossingsgericht werken, feedback geven, begeleiden van leerlingen in een digitale omgeving, evalueren van onderwijs, leerlingvolgsystemen, stimuleren van zelfregulatie, kwaliteit en innovatie, schoolontwikkeling, kwaliteitszorginstrumenten.
  5
  Taal – inhoud en didactiek IIITaal – inhoud en didactiek III
  Deze module is de derde uit een serie van vijf, waarin taal – inhoud & didactiek centraal staan. In deze module worden achtergronden en ontwikkelingslijnen, maar ook de didactiek van twee van de negen taaldomeinen, zoals die zijn beschreven in de kennisbasis Nederlandse taal lerarenopleiding basisonderwijs, behandeld; taalbeschouwing en jeugdliteratuur. Ook het onderwerp meertaligheid komt aan bod. Het geven van taalonderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar is een complexe activiteit waar veel (diepgaande) kennis voor nodig is.
  4
  Rekenen – inhoud en didactiek IIRekenen – inhoud en didactiek II
  Deze module is een vervolg op Rekenen - inhoud en didactiek I. Er wordt dieper ingegaan op de leerlijnen in het basisonderwijs. In het rekenonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen domeinen “Gehele getallen”, “Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen”, “Meten”, “Meetkunde” en “Verbanden”. Bij elk domein leer je hoe het onderwijs en onderwerpen zijn opgebouwd, hoe je je kunt voorbereiden op het verzorgen van rekenlessen en het begeleiden van leerlingen.
  4
  OJW – natuur en techniekOJW – natuur en techniek
  Deze module besteedt aandacht aan praktische didactische vaardigheden en theoretische achtergronden voor het geven van natuur- en techniekonderwijs op de basisschool.
  4
  OJW – geschiedenisOJW – geschiedenis
  Deze module besteedt aandacht aan praktische didactische vaardigheden en theoretische achtergronden voor het geven van geschiedenisonderwijs op de basisschool.
  4
  Kunsteducatie – dans en dramaKunsteducatie – dans en drama
  In deze module doe je kennis en inzicht op in de volgende categorieën van dans & drama: algemeen, structuur van het vak, het vak en de leerlingen, en de samenhang.
  4
  Praktijkintegratie – leerlijnen en leeropbrengstenPraktijkintegratie – leerlijnen en leeropbrengsten
  In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
  5

  Thema 5: De school en haar omgeving


  Onderwijskunde – de school en haar omgevingOnderwijskunde – de school en haar omgeving
  Een leerkracht staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een team en van een schoolorganisatie met zijn eigen onderwijsvisie en -invulling. De school maakt op zijn beurt ook weer onderdeel uit van een groter geheel: de omgeving waarin de school opereert, bestaande uit bijvoorbeeld de ouders die betrokken zijn bij de school, de gemeente waarin de school is gevestigd, de overheid met regels en wetten en meer in het algemeen ‘de samenleving’ als geheel. Als leerkracht is het belangrijk te weten wat er op schoolniveau en in de omgeving speelt, om zo schoolbrede keuzes en ontwikkelingen te kunnen vertalen naar het werken in het team en in de klas.In deze module leer je verder te kijken dan de eigen klas. Je leert werken in de context van de schoolorganisatie en de omgeving.
  5
  VakintegratieVakintegratie
  Het accent van deze module ligt op de verbinding van de vakken uit de kennisbases. Er wordt ingegaan op thema’s als vakoverstijgend werken, wereldoriëntatie, onderzoekend leren & cultuureducatie. Je leert de samenhang tussen de verschillende vakken in het basisonderwijs en kunt vanuit die kennis, lessen of andere onderwijsactiviteiten ontwikkelen en uitvoeren.
  4
  OJW – aardrijkskundeOJW – aardrijkskunde
  Deze module besteedt aandacht aan praktische didactische vaardigheden en theoretische achtergronden voor het geven van aardrijkskundeonderwijs op de basisschool.
  4
  Taal – EngelsTaal – Engels
  In deze module bereik je een eigen taalvaardigheid in de Engelse taal van minimaal niveau B1 (Europees Referentiekader) op het gebied van lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijfvaardigheid.
  4
  OJW – geestelijke stromingenOJW – geestelijke stromingen
  Tijdens deze module verwerf je kennis over het begrip verbinding, de zes grote stromingen (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme), de relatie tussen religie en cultuur, didactiek, morele en levensbeschouwelijke ontwikkelstadia en het leggen van relaties tussen religie en geschiedenis, aardrijkskunde (geografie) en cultuureducatie (kunst). Je leert onderwijs in geestelijke stromingen binnen de verschillende leerjaren van het basisonderwijs vorm te geven en te verzorgen.
  4
  Kunsteducatie – muziekKunsteducatie – muziek
  Muziek is een belangrijk onderdeel binnen de kunsteducatie. In deze module leer je hoe je muziekonderwijs kunt vormgeven.
  4
  Praktijkintegratie – de school en haar omgevingPraktijkintegratie – de school en haar omgeving
  In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
  5

  Thema 6: Passend onderwijs


  Onderwijskunde – passend onderwijsOnderwijskunde – passend onderwijs
  In deze module leer je wat voor invloed het invoeren van passend onderwijs heeft op de school- en klassensituatie waar je in de toekomst mee te maken gaat krijgen. Je leert de meest voorkomende leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen die bij leerlingen in het basisonderwijs kunnen voorkomen signaleren. Naast de kenmerken van leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen leer je ook welke specifieke onderwijsbehoeften leerlingen met een probleem of stoornis kunnen hebben.
  5
  Taal - inhoud en didactiek IVTaal - inhoud en didactiek IV
  Na deze module heb je kennis opgedaan van van veelvoorkomende taalproblemen, waaronder dyslexie. Je kunt deze problemen signaleren, analyseren en je weet onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
  5
  Rekenen - inhoud en didactiek IIIRekenen - inhoud en didactiek III
  In deze module leer je veelvoorkomende rekenproblemen bij leerlingen te signaleren, analyseren en diagnosticeren. Ook ben je bekwaam om een groepsplan of individueel handelingsplan op te stellen voor rekenonderwijs.
  5
  LeerlingenzorgLeerlingenzorg
  Na afloop van deze module weet je hoe je in de klas met verschillende onderwijsbehoeften handelingsgericht kunt werken. De groepsleraar coördineert de zorg in de klas en werkt hierbij intensief samen met de IB-er, ouders en andere deskundigen. De verantwoordelijkheid voor de zorg op schoolniveau ligt bij de IB-er. Je kunt de onderwijsbehoeften van leerlingen verwerken in een groepsoverzicht en kunt vervolgens een groepsplan opstellen, uitvoeren en evalueren. Je kent het begrip ‘passend onderwijs’ en weet wanneer en hoe je een ontwikkelingsperspectief en individueel handelingsplan moet opstellen, uitvoeren en evalueren. Ook ken je de zorgketens rondom de school (samenwerkingsverbanden).
  5
  Kunsteducatie – beeldende vormingKunsteducatie – beeldende vorming
  Beeldende vorming is een van de drie onderdelen binnen de kunsteducatie, waarvan muziek en dans & drama de andere twee zijn. In deze module leer je hoe je het onderwijs in beeldende vorming kunt vormgeven. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: kennis van het cirkelmodel, proces en product, basale methodische vaardigheden, het toepassen van begrippen (productie, receptie & reflectie), leermiddelen, lesopbouw, leerlijn, differentiatie en ICT-gebruik.
  5
  Praktijkintegratie – passend onderwijsPraktijkintegratie – passend onderwijs
  In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
  5

  Thema 7: De specialisatiefase  BeroepsverdiepingBeroepsverdieping
  In deze module ontwikkel je vaardigheden en doe je kennis op, welke gebruikt kunnen worden bij aanvang van en gedurende de komende onderwijscarrière. Gebieden waar je over leert zijn bijvoorbeeld: de vakbond, solliciteren, netwerken, omgaan met social media door de leerkracht, professionele communicatie, beroepsethiek, het bekwaamheidsdossier en lerarenregister, vervolgopleidingen en specialisatiemogelijkheden na de Pabo.
  5
  Rekenen – oudere of jongere kindRekenen – oudere of jongere kind
  In deze module specialiseer je je in de didactiek van het rekenonderwijs gericht op zowel het oudere als jongere kind. Na afloop van deze module beschik je over vaardigheden, inzichten en de juiste houding om goed reken-wiskundeonderwijs te geven in de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van de basisschool.
  5
  Taal – oudere of jongere kindTaal – oudere of jongere kind
  In deze module specialiseer je je in de didactiek van het taalonderwijs gericht op zowel het oudere kind als het jongere kind. Na afloop van deze module beschik je over vaardigheden, inzichten en de juiste houding om goed taalonderwijs te geven in de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van de basisschool.
  5
  VakprofileringVakprofilering
  In deze module profileer je jezelf in één van de profieldelen binnen de vakdomeinen OJW of Kunsteducatie. Je doet dit door een praktijkonderzoek (inclusief een literatuurstudie) uit te voeren dat resulteert in een lessenserie of lesproject. Je oefent informatie- en samenwerkingsvaardigheden door in gesprek te gaan met deskundigen, lesmethoden te bestuderen, een bezoek af te leggen op een school, enz.. Je doorloopt daarbij de zes kernactiviteiten van de cyclus van praktijkonderzoek.
  5
  InternationaliseringInternationalisering
  In deze module ontwikkel je kennis en begrip van onderwijspraktijken buiten Nederland. Je past deze kennis toe om je eigen deskundigheid te vergroten en jouw onderwijs te verbeteren. Je ontwikkelt een visie op wereldburgerschap vanuit leraar –en leerlingperspectief.
  6

  Thema 8: Afstudeerfase, bekwaam zijn en blijven  Voorbereiding LiO-fase en afstudeeronderzoekVoorbereiding LiO-fase en afstudeeronderzoek
  In deze module wordt je voorbereid op de Lio-stage en het afstudeeronderzoek.
  2
  LiO-faseLiO-fase
  Tijdens de LIO-fase is er aandacht voor zowel praktijkintegratie, keuze/specialisatie en praktijkonderzoek. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden.
  20
  AfstudeeronderzoekAfstudeeronderzoek
  De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek.Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen. Met de opdracht toon je aan dat je in staat bent onderzoek te doen naar een voor een les(opzet) / opdracht relevant thema of onderwerp. ook pas je de verkregen kennis en inzicht op de juiste wijze toe tijdens uitvoering van de les / opdracht. Ook ben je in staat een les / opdracht accuraat voor te bereiden met gebruik van geschikte hulpmiddelen.
  8
  Totaal hoofdfase 180
  Totaal HBO-bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) 240


  Volledig erkend diploma

  Na het succesvol afronden van de verkorte PABO-opleiding (HBO-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs) heeft de deelnemende student het internationaal erkende bachelorgetuigschrift Lerarenopleiding basisonderwijs behaald en mag als bevoegd leraar voor de klas staan.

  De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

  Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen en de erkenning door het ministerie van OCW, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

  Meer weten? Neem vrijblijvend contact op

  We vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een verkorte PABO-opleiding voor de onderwijsassistenten van uw organisatie. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Joris van Apeldoorn, adviseur Leren en Ontwikkelen – specialisatie Onderwijs, via telefoonnummer 06 49780971 of via onderstaande button.

  Neem nu contact op  Schrijf je direct in